Budoucnost užívání antimikrobik a evidence jejich používání v chovech skotu – VÚVeL Fest VII

Další ze série seminářů VÚVeL Fest – edukačního projektu, který je organizován ve spolupráci s MZe ČR, resortními profesními organizacemi a dalšími partnery, proběhl 27. 10. 2020 on-line.

Název semináře Budoucnost užívání antimikrobik a evidence jejich používání v chovech skotu byl současně názvem prezentace MVDr. Jiřího Bureše, Ph.D., ředitele ÚSKVB Brno.
V obsáhlé prezentaci osvětlil dr. Bureš problematiku použití antimikrobik u hospodářských zvířat, zejména u skotu. Informoval o krocích vedoucích k postupnému snižování použití antimikrobik u skotu a hospodářských zvířat jako takových a hlavně o možnostech je využít k rozvoji chovů.

Druhá část semináře byla zaměřena na použití technologií /internetu… / v práci s chovatelskými daty.

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. (VÚVeL, v. v. i.) představila On-line evidenci dat o zdraví a léčení v Deníku nemocí. Na příkladech ukázala poměrně časté důvody vedoucí k nálezu reziduí antimikrobik v mase či orgánech zvířat poslaných na porážku, zmínila problematiku ochranných lhůt, aplikace off – label a užívání veterinárních léčivých přípravků (VLP) s indikačním omezením bez dostatečného opodstatnění.

O bezpečnosti dat hovořil ve své prezentaci – Úložiště a bezpečnost chovatelských dat doc. Josef Kučera, ředitel ČMSCH, a. s. Objasnil účastníkům bezpečnost a chránění spravovaných dat (od fyzické, přes provozní a síťovou bezpečnost dat až po provozně-systémové zabezpečení) a nastínil chystanou změnu přístupu k datům od ledna 2021, tj. tzv. autentizační autoritu.

Praktické ukázky evidence ve webové aplikaci Deník nemocí a léčení a využívání dat chovatelem představila Ing. Monika Zemanová ze společnosti Agras Bohdalov, a. s. Pro všechny chovatele je asi velmi podstatné její konstatování, že pravidelné zadávání záznamů elektronickou formou přináší řadu benefitů. Těmi jsou např. přehledné plány aplikací, kompletní zdravotní karty zvířete, aktuálně evidované běžící ochranné lhůty, generování povinných Záznamů o užití léčivých přípravků, výstupy hodnocení zdraví stáda a jiné.

Na otázku, jak je spokojená s průběhem a zájmem o seminář, odpověděla MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., hlavní koordinátorka projektu: „Jsem nadmíru spokojená, zájem byl velký, kapacita 100 možných účastníků on-line byla rychle naplněna. Pro ty, co se na seminář nedostali, budou všechny prezentace k dispozici na webových stránkách Výzkumného ústavu veterinárního lékařství“

MVDr. Martin Šanda
PR Manager

a MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.
odborný garant projektu VÚVeL Fest

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.