VUVeL
 |    |   ENGLISH
  >  AKTUALITY   >  Kronika

Kronika

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

VÚVeL se stal členem technologické platformy FABRE (09. 01. 2017)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. se stal členem technologické platformy Farm Animal Breeding & Reproduction. Cílem platformy je rozvoj výzkumných a inovačních strategií a definování ... více >

VÚVeL se stal členem technologické platformy FABRE (09. 01. 2017)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. se stal členem technologické platformy Farm Animal Breeding & Reproduction.

Cílem platformy je rozvoj výzkumných a inovačních strategií a definování priorit a akčních plánů v oblasti chovu hospodářských zvířat a jejich reprodukci v Evropské unii. Proto se platforma FABRE snaží propojit výzkumné organizace s průmyslovými partnery a tak ovlivnit další směřování výzkumu, ale i pomoci rychlejšímu přenosu poznatků do praxe.

V současné době má platforma 55 členů a z toho 25 výzkumných institucí.

24. 01. 2017 - Pozvánka na veřejnou rozpravu (09. 01. 2017)

Pozvánka na veřejnou rozpravu k projednání využití institucionální podpory na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace za rok 2016 a dalších projektů řešených v roce 2016. Rozprava se uskuteční: v ... více >

24. 01. 2017 - Pozvánka na veřejnou rozpravu (09. 01. 2017)

Pozvánka na veřejnou rozpravu k projednání využití institucionální podpory na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace za rok 2016 a dalších projektů řešených v roce 2016.

Rozprava se uskuteční:

  • v úterý 24. ledna 2017  
  • ve středu 25. ledna 2017

od 9.00 hodin ve velké zasedací místnosti VÚVeL Brno, Hudcova 70.

 

 

Týdeník ZEMĚDĚLEC 51/2016 - VÚVeL FEST III - 3 Nákazová situace hospodářských zvířat (23. 12. 2016)

Vážení kolegové,   dne 19. propsince 2016 byl uveřejněn v odborném a stavovském týdeníku ZEMĚDĚLEC v čísle 51/2016 článek o Výzkumném ústavu ... více >

Týdeník ZEMĚDĚLEC 51/2016 - VÚVeL FEST III - 3 Nákazová situace hospodářských zvířat (23. 12. 2016)

Vážení kolegové,
 

dne 19. propsince 2016 byl uveřejněn v odborném a stavovském týdeníku ZEMĚDĚLEC v čísle 51/2016 článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., který se věnuje třetí sérii přednášek 3. ročníku VÚVeL FESTu.


Článek je publikován v kapitole "Živočišná výroba" pod názvem 
Nákazová situace hospodářských zvířat (PDF)


Článek je uveřejněn se souhlasem vydavatelství Profi Press s.r.o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
pověřen řízením

 

 

Blahopřání k ukončení doktorského studia Summa cum laude (16. 12. 2016)

RNDr. Martin Palus z Oddělení virologie VÚVeL obhájil s vyznamenáním doktorskou disertační práci na téma "Tick-borne encephalitis - from pathogenesis to therapy" na ... více >

Blahopřání k ukončení doktorského studia Summa cum laude (16. 12. 2016)

RNDr. Martin Palus z Oddělení virologie VÚVeL

obhájil s vyznamenáním doktorskou disertační práci na téma

"Tick-borne encephalitis - from pathogenesis to therapy"

na Škole doktorských studií v biologických vědách při Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Akademii věd ČR.

Získal tak titul Ph.D. v oboru Infekční biologie.

Blahopřejeme!

 

 

Ocenění Medica Veterinaria za mimořádný přínos (12. 12. 2016)

Dne 8. 12. 2016 se v Zrcadlové kapli pražského Klementina konalo slavnostní setkání předních osobností veterinární medicíny. Historicky první ocenění Medica Veterinaria ... více >

Ocenění Medica Veterinaria za mimořádný přínos (12. 12. 2016)

Dne 8. 12. 2016 se v Zrcadlové kapli pražského Klementina konalo slavnostní setkání předních osobností veterinární medicíny.

Historicky první ocenění Medica Veterinaria za mimořádný přínos získala

MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph. D.
z oddělení imunologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

za projekt financovaný Národní agenturou pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR s názvem "Vývoj a výroba veterinárních setů pro stanovení minimální inhibiční koncentrace antimikrobiálních látek standardizovanou mikrodiluční metodou a nový koncept hodnocení účinnosti antimikrobiálních látek stanovením MPC".

Projekt je řešen ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a společností LabMediaServis, s. r. o.

Vyhlašovatelem soutěže byla společnost Profipress, vydavatel časopisů Veterinářství a Veterinární klinika, ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou a Komorou veterinárních lékařů České republiky.

Blahopřejeme.

 
 

 

VÚVeL Fest III-2 Zdravotní problematika včel - výzkum co nejblíže k chovatelské praxi - zpráva (25. 11. 2016)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně zorganizoval v rámci již III. cyklu seminářů VÚVeL Fest opět odborný seminář na téma ... více >

VÚVeL Fest III-2 Zdravotní problematika včel - výzkum co nejblíže k chovatelské praxi - zpráva (25. 11. 2016)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně zorganizoval v rámci již III. cyklu seminářů VÚVeL Fest opět odborný seminář na téma zdraví včel. Ve velké zasedací místnosti VÚVeL zazněly 15. listopadu 2016 přednášky týkající se specifikace včelstva jako hostitele patogenů, cest šíření nákaz včel, hniloby včelího plodu, posluchači byli informováni o terapeutických možnostech kyseliny štavelové a o existenci řady virů u včel a možnostech ovlivnění jejich výskytu.

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.

První dvě přednášky si připravil ing. Dalibor Titěra, CSc. s MVDr. Martinem Kamlerem (Výzkumný ústav včelařský v Dole). Tématem jejich přednášek bylo včelstvo jako hostitel patogenů a způsoby šíření jednotlivých nákaz včel.

Včelstvo je superorganismus
Ing. Titěra se podrobněji věnoval základní charakterizaci včelstva, které je potřeba vnímat jako superorganismus a zároveň jako společenství, tvořené matkou, dělnicemi, trubci, voskovými plásty, plodem, zásobami potravin a vlastním zabezpečeným obydlím. Za výměnu generací se přitom nemůže brát prostá obměna jedinců (včel) v úle během sezóny, ale startem výměny generací je vlastně rojení. Jde o proces včelstvem velmi pečlivě připravovaný, na jehož konci vzniká nové včelstvo, které teprve po přezimování díky přítomnosti nové matky oplozené více nepříbuznými trubci dává vznik nové generaci. I zde je však zachována kontinuita, protože polovina genů stále pochází od předchozí generace a polovina genů je nových. Mezi limitující faktory pro další existenci každého roje potom patří nalezení dutiny a postavení díla, vytvoření dostatečné zásoby potraviny na zimu a existence (rozvoj) nemocí.

Včelstvo jako živý organismus může být hostitelem různých původců nemocí, jedná se jak o viry, bakterie, mikrosporidie, plísně i roztoče. Do včelstva se dostanou vždy z vnějšího prostředí, ale potom jsou různé možnosti jejich přebývání ve včelstvu, resp. různé cesty jejich šíření.
Varroa destructor (původce varoázy) je schopen reprodukce pouze ve vývojových stádiích včel, přenášen je ale dospělými včelami. Ascosphaera apis (původce zvápenatění plodu) se nepřenáší vzduchem, její šíření zprostředkovávají jak všechny včely v úlu, tak se šíří přes infikovanou zásobu potravin. Nosema apis a v dnešní době mnohonásobně častěji se vyskytující Nosema ceranae (původci nosematózy) se šíří pomocí infikovaných výkalů. Tudíž zdrojem jsou včely v úlu, znečištěné části úlů i prostředí okolo úlů, zejména vodní zdroje. Nosema ceranae není pouze destruktorem sliznice trávicího traktu, ale proniká i do hemolymfy a krevním oběhem tedy do všech tkání, včely jsou tak celkově oslabené, i když bez výrazných klinických projevů nemoci. Bakterie a viry (Paenibacillus larvae, Melissococcus plutonius atd.) se šíří podobně, tj. zejména dělnicemi, trubci a pomocí voskových plátů, či zásobami potravy. Infekční je potom vlastní obydlí a okolí úlu. Pro pravděpodobnější odolání včelstva nemocem a pro stálou obnovu chovu je potřeba zajistit 30% obnovu díla ročně, provádění dezinfekce podle výskytu patogena a jeho odolnosti, pravidelný úklid úlů a jejich okolí a tlumení varoázy jako významného přenašeče virů i dalších patogenů. Důležitost uvedených kroků je dokladována i aktuální zkušeností chovatele včel, který po desítkách let vyměnil staré úly za nové a dokladoval podstatně vyšší snůšku včelstev a také jejich lepší životaschopnost, resp. jejich sílu v následném chovatelském období. Dalším dokladem nutnosti zmíněných opatření je např. i sledování výskytu původce moru včelího plodu v materiálu dřevěných úlů. Z úlů s prokázanou nákazou včelího moru byly vyšetřovány jeho dřevěné desky a bylo zjištěno, že původce moru se šíříl podél let i přes léta a to až do vzdálenosti 5 cm pod povrch. Pro chemickou dezinfekci jsou dle ing. Titěry dobrými preparáty chlornany, např. Savo, či jodové preparáty. Připomíná však, že každé dezinfekci musí předcházet mechanická očista.
Co se týká šíření nákaz včel, přenos je možný horizontální cestou, tj. kontaktem včely s infikovanými jedinci, resp. infekčním materiálem, zásobami. Nejrizikovější je zřejmě slídění včel, které zalétávají zejména do oslabených (nemocných) včelstev pro vybírání zásob a také zalétávání infikovaných včel do jiných úlů. Stále se neví mnoho o roli vnějšího prostředí ve vztahu k šíření nákazy, nakolik je závažný přenos napájecí vodou, resp. květy apod. Zasílání matek není příliš rizikové vzhledem k pravidelným kontrolám chovatelů matek, přesto však je doporučeno utracení doprovodných včel. Velkým rizikem je zasílání oddělků, kde není jistota, že pochází z ošetřených chovů. Rizikové je i opakované používání plástů a mezistěn. Přenos nemocí je možný i vertikální cestou, tj. přenosem z jedné generace do další generace spermatem (viry), či matkou (zvápenatění plodu). Tento způsob je však méně častý. Nejdůležitějším faktorem šíření nemocí je vzhledem k zejména horizontálnímu přenosu hustota včelstev a to jak na včelnici, tak v krajině.

Po dlouhé době je opět na scéně hniloba včelího plodu
O Hnilobě včelího plodu přednášel Ing. Jan Tyl (VÚVčelařský v Dole), který zdůraznil, že jde o nebezpečnou bakteriální nákazu, která je způsobována dvěma patogeny. Dříve byl za původce označován Paenibacillus alvei, nyní je spíše zjišťován Melissoccus plutonius. Rozdílnost původců podmiňuje zajištění rozdílných podmínek při laboratorní kultivaci (pro průkaz onemocnění) a vede také k rozdílnému klinickému obrazu onemocnění. Zatímco Melissoccus pl. je anaerobní nesporulující bakterie, která tedy přináší těžkosti při kultivaci, Paenibacillus alvei je aerobní bakterie schopná sporulace.
K nakažení včel dochází infikováním larviček nakaženou potravou. V larvě dochází k pomnožení původce ve střevním epitelu, jeho průniku střevní cestou do hemolymfy a tím jeho rozšíření do všech tkání. Larva tak většinou mezi 5.-6.dnem uhyne, její barva se mění z bílé na hnědou. Ke změnám dochází ještě před zavíčkováním plodu. Larva se rychle rozpadá, tvoří „hlen“ a po vyschnutí vytváří na dně buňky příškvar, který lze snadno odstranit např. párátkem. Nespecifickým příznakem onemocnění je tedy zvyšující se mezerovitost na plástech, typičtějším příznakem je změna barvy larviček (na hnědou) a při sirkovém testu nedochází k táhnutí nitky po vytažení sirky z napadené buňky. Hniloba se šíří uvnitř úlu prostřednictvím včel čistících napadené buňky. Diagnostika tohoto onemocnění je problematická vzhledem k obtížnosti průkazu původce bakteriologickou kultivací a možností falešně pozitivních výsledků při užití PCR metod. Základem diagnostiky tak zůstává klinická prohlídka podezřelého včelstva, doplněná odběrem vzorku plodu a jeho vyšetřením v laboratoři. Při negativním výsledku nastává pozorovací ochranná doba, při potvrzení původce nemoci jsou vyhlášena mimořádná veterinární opatření (MVO) a likvidace včelstva.

Terapeutické možnosti kyseliny šťavelové (Prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.)
Kyselina šťavelová je silná organická kyselina s akaricidním účinkem, která je v posledních letech již často užívána k dezinfekčnímu ošetření včel v bezplodém období a v některých státech (Kanada, USA) je registrovaným léčivem. Na základě pokusů s jednorázovým ošetřením včel kyselinou šťavelovou ve formě pokapu (3,5% kyselina v 50% roztoku sacharózy) a ve formě sublimace (1 g kyseliny šťavelové/nástavek) bylo možné konstatovat, že toto ošetření nepoškozuje sliznici žaludku (prokazováno histologickým vyšetřením) a nedochází ani k poklesu příjmu krmiva včel. Aplikace pokapem však vede k jejich vyšší mortalitě. Uvedené ošetření vedlo ke snížení výskytu roztočů parazitujících na včelách na 50 % po 5 dnech po aplikaci.
Kyselina šťavelová působí jako kontaktní jed, ale usmrcuje i roztoče, kteří pozřeli hemolymfu ošetřených včel. Při aplikaci sublimací stačí k usmrcení roztočů i krátkodobý kontakt, protože dojde k přichycení krystalků kyseliny šťavelové na povrch těla roztočů a tím k protrahování účinku.
Užití kyseliny šťavelové má nespornou výhodu, že zde nehrozí riziko vzniku rezistence roztočů. Nekumuluje se ve vosku a v propolisu. Může zvyšovat přirozené pozadí obsahu kyseliny šťavelové v medu. Nepředstavuje riziko pro životní prostředí díky rychlé degradaci. Nevýhodou je ale omezení jejího používání na bezplodé období. Její použití pro ošetření včelstva je třeba sladit s podzimním/zimním ošetřením okolních včelstev syntetickými akaricidy.

Jaké jsou včelí viry
Množství virů, kteří vyvolávají různá onemocnění včel, se stále zvyšuje. Při úvahách a postupech k omezování příp. eliminaci jejich výskytu ve včelstvech je potřeba mít dle RNDr. Jany Prodělalové, Ph.D. na paměti, že většina včelích virů patří do skupiny pikornavirů, kteří jsou odolní vůči vlivům vnějšího prostředí i vůči dezinfekčním prostředkům. Tato jejich odolnost souvisí s velmi jednoduchou stavbou těla virové částice, která je tvořena pouze nukleovou kyselinou a jednoduchým obalem (kapsidou) bez přítomnosti dalšího proteinového, případně lipidového obalu.

Existuje určité spektrum účinných dezinfekčních látek možných užívat proti pikornavirům, patří sem zejména alkoholy, chlór, jód, aldehydy, fenoly či peroxosloučeniny. Užití u včel je však značně limitující vzhledem k silné toxicitě řady z nich. Další komplikací a to i pro vývoj, resp. registraci dezinfekčních prostředků k užití u včel je prozatím nemožnost kultivace virů včel v laboratorních podmínkách a tudíž nemožnost provést zkoušky ke stanovení viricidního účinku, navíc neexistuje norma pro testování účinku dezinfekčního prostředku na površích pro veterinární užití. Ve VÚVeL v Brně byl takový model pro ověření viricidního účinku na površích navržen a použit pro otestování. Ověřovány byly Bee-Safe, který je doporučen pro oblast včelařství a Persteril 36. V modelu byl použit pikornavirus lidský (EV71), testování proběhlo při teplotě 6 a 22 °C a při modelovaném organickém znečištění proteinové i sacharidové povahy. Bee-Safe vykázal stabilní antivirový účinek v těchto podmínkách, pokles množství viru však bylo pouze o 2 – 3 řády, nikoliv o 4, jak požaduje norma pro průkaz viricidní účinnosti pro veterinární oblast. Účinnost Persterilu byla silně závislá na teplotě a organickém znečištění, při 22 °C a bez přítomnosti albuminu bylo dosaženo snížení množství viru o 4 řády. Použití ve včelařství je však téměř nemožné kvůli jeho extrémní žíravosti. Teplota je faktorem, který ovlivňuje přítomnost virů v medu. Při teplotě 50 °C dochází po 24 hodinách k poklesu množství viru na poloviny výchozího počtu, po 48 hodinách potom nebylo přítomno detekovatelné množství virů.

Po vystoupení všech přednášejících následovala panelová diskuse účastníků, kteří se dotkli řady palčivých otázek, jakými jsou současná hustota včelstev v ČR, trend rozvoje „velkých včelařů“ jako zdroj podnikání, změny v zemědělské výrobě mající vliv na biodiverzitu (nižší pestrost pěstovaných plodin, nižší pestrost rostlin na kulturních loukách), vliv bioplynových stanic, kvalita a dostupnost různorodého pylu jako základu proteinové výživy, užití kyseliny šťavelové i mimo bezplodé období, možnosti laboratorní diagnostiky hniloby včelího plodu, význam školených prohlížitelů a další.

Klíčové informace:

  • Cyklus seminářů VÚVeL Fest pořádaný Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. již podruhé uspořádal přednášku a panelovou diskusi na téma zdraví včel.
  • Seminář končil podnětnou diskusí výzkumných pracovníků, chovatelů a veterinárních lékařů na téma udržení zdraví včelstev v ČR a perspektivy chovu v následujících letech
  • Zájemci o problematiku zdraví včel a řešení aktuálních zdravotních problémů se mohou na Výzkumný ústav veterinárního lékařství obracet. Kontaktní adresa zejména pro diagnostiku virových chorob včel je: RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Hudcova 70, 621 00 Brno, prodelalova(zavináč)vri.cz.
     
 
 

 

Náš chov 12/2016 - VÚVeL FEST III - 1 (24. 11. 2016)

Vážení kolegové, v časopise Náš chov č. 12/2016 byl, v části "Prevence produkčních a infekčních chorob", uveřejněn článek od autorky ing. Aleny Ježkové pod ... více >

Náš chov 12/2016 - VÚVeL FEST III - 1 (24. 11. 2016)

Vážení kolegové,


v časopise Náš chov č. 12/2016 byl, v části "Prevence produkčních a infekčních chorob", uveřejněn článek od autorky ing. Aleny Ježkové pod názvem

O příznacích paratuberkulózy a jejím tlumení“ (pdf), který je věnován první sérii přednášek nového ročníku VÚVeL FESTu.


Článek je uveřejněn s laskavým svolením vydavatelství Profi Press s. r. o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
pověřen řízením

 

 

Týdeník ZEMĚDĚLEC 46/2016 - VÚVeL FEST III - 1 (24. 11. 2016)

Vážení kolegové,   dne 14. listopadu 2016 byl uveřejněn v odborném a stavovském týdeníku ZEMĚDĚLEC v čísle 46/2016 článek o Výzkumném ústavu ... více >

Týdeník ZEMĚDĚLEC 46/2016 - VÚVeL FEST III - 1 (24. 11. 2016)

Vážení kolegové,
 

dne 14. listopadu 2016 byl uveřejněn v odborném a stavovském týdeníku ZEMĚDĚLEC v čísle 46/2016 článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., který se věnuje první sérii přednášek 3. ročníku VÚVeL FESTu.


Článek je publikován v kapitole "Živočišná výroba" pod názvem 
Zdravotní problémy v chovech skotu (PDF)


Článek je uveřejněn se souhlasem vydavatelství Profi Press s.r.o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
pověřen řízením

 

 

Mikrobiologický seminář Lukešův den (15. 11. 2016)

Dne 14.11.2016 se ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. konal mikrobiologický seminář Lukešův den, který byl pořádán pod záštitou regionální ... více >

Mikrobiologický seminář Lukešův den (15. 11. 2016)

Dne 14.11.2016 se ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. konal mikrobiologický seminář Lukešův den, který byl pořádán pod záštitou regionální pobočky Československé společnosti mikrobiologické ve spolupráci se Společností pro epidemiologii a mikrobiologii a Společností pro lékařskou mikrobiologii ČLS J. E. Purkyně.
 
Tento mezirezortní seminář se každoročně zaměřuje na mikrobiologická témata, která propojují medicínu veterinární a humánní. V letošním roce byl věnován meticillin rezistentním bakteriím Staphylococcus aureus, jejich výskytu v humánní populaci, na farmách potravinových zvířat, zpracovatelských podnicích a v potravinách v tržní síti.
 
Semináře se zúčastnilo 45 odborníků z univerzitních pracovišť, nemocnic, klinických laboratoří, dozorových orgánů.
 
Prezentované výsledky byly dosaženy v rámci řešení projektu MZe ČR NAZV KUS QJ 1210284.
 

 

Workshop Pokroky veterinární imunologie (03. 11. 2016)

Ve dnech 26.–27. října 2016 se ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. uskutečnil tradiční workshop Pokroky veterinární imunologie, který byl tento rok již ... více >

Workshop Pokroky veterinární imunologie (03. 11. 2016)

Ve dnech 26.–27. října 2016 se ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. uskutečnil tradiční workshop Pokroky veterinární imunologie, který byl tento rok již šestým v řadě.
Jeho cílem je zajišťovat výměnu informací a sdružovat vědecké pracovníky pracující v České republice v oblasti veterinární imunologie, t.j. zejména takové, kteří svůj výzkum zaměřují na hospodářská a domácí zvířata, ať již jako cílové druhy nebo experimentální modely pro jiné druhy včetně člověka.
Workshopu se zúčastnilo 66 pracovníků z 19 různých českých vědeckých i odborných institucí. Aktivní prezentace měli výzkumníci z 8 různých vědeckých institucí z celé České republiky, z toho 17 prezentací zajistili pracovníci VÚVeL včetně studentů DSP.
 
 

 

29. 11. 2016 - VÚVeLFEST III - Nákazová situace hospodářských zvířat v ČR a zahraničí, dotační programy s vazbou na zdraví, zásady biosekurity (02. 11. 2016)

Vážené kolegyně a kolegové,   zveme Vás na další sérii přednášek VÚVeL FEST   Téma:   Nákazová ... více >

29. 11. 2016 - VÚVeLFEST III - Nákazová situace hospodářských zvířat v ČR a zahraničí, dotační programy s vazbou na zdraví, zásady biosekurity (02. 11. 2016)

Vážené kolegyně a kolegové,
 
zveme Vás na další sérii přednášek VÚVeL FEST
 
Téma:
 
Nákazová situace hospodářských zvířat v ČR a zahraničí, dotační programy s vazbou na zdraví, zásady biosekurity
 
Místo: velká zasedací místnost VÚVeL Brno
Datum: úterý 29. listopadu 2016
Čas: 10:00 hodin
 
 
 

 

Představení ústavu na konferenci Immunity for Health (01. 11. 2016)

Ve dnech 20. a 21. října 2016 se v belgickém Ghentu konala konference Immunity for Health, kterou pořádalo vlámské FlandersBio a Flanders Vaccine ve spolupráci s velvyslanectvími států Visegrádské 4. Cílem konference bylo ... více >

Představení ústavu na konferenci Immunity for Health (01. 11. 2016)

Ve dnech 20. a 21. října 2016 se v belgickém Ghentu konala konference Immunity for Health, kterou pořádalo vlámské FlandersBio a Flanders Vaccine ve spolupráci s velvyslanectvími států Visegrádské 4. Cílem konference bylo zvýšit informovanost společností sídlících v Belgii nebo okolních státech s biotechnologickou infrastrukturou v zemích V4. Za Českou republiku byl představen projekt CEITEC, Asociace biotechnologických společností ČR CzechBio a Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Další informace na stránkách:
Ministerstva zahraničních věcí ČR
Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation (CZELO)

 

Společné zasedání Koordinační rady a Mezinárodní vědecké rady CEITEC (28. 10. 2016)

Společné zasedání Koordinační rady a Mezinárodní vědecké rady Centra vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií CEITEC ... více >

Společné zasedání Koordinační rady a Mezinárodní vědecké rady CEITEC (28. 10. 2016)

Společné zasedání Koordinační rady a Mezinárodní vědecké rady Centra vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií CEITEC se uskutečnilo 19. 10. 2016 v Brně.

Zúčastnili se jej statutární zástupci partnerů Středoevropského technologického institutu CEITEC – Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. a Ústavu fyziky materiálů, v. v. i. Akademie věd ČR a další členové a hosté Koordinační rady.

V šesti uvedených institucích působí celkem 61 výzkumných skupin CEITEC s věcně nebo logicky souvisejícím výzkumným zaměřením, které jsou soustředěny do 7 spolupracujících výzkumných programů: 1. Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, 2. Pokročilé materiály, 3. Strukturní biologie, 4. Genomika a proteomika rostlinných systémů, 5. Molekulární medicína, 6. Výzkum mozku a lidské mysli, 7. Molekulární veterinární medicína.

Druhá část uvedeného jednání probíhala za účasti členů Mezinárodní vědecké rady CEITEC, jimiž jsou prof. Dirk Inzé (Flanders Institute for Biotechnology, Ghent), předseda, prof. Christoph M. Michel (University of Geneva), prof. Heiner Niemann (Fridrich-Loeffler Institute Neustadt, Germany), Prof. Michael Sattler (Technische Universität München), prof. Gustaaf Borghs (Katholieke Universiteit Leuven), prof. Witold Filipowicz (Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research Basel) a prof. Robert Liska (Technische Universität Wien).

Jejich hodnocení aktivit projektu CEITEC bylo kladné, ve svých jednotlivých vystoupeních však každý z nich předložil nejenom posouzení „svého“ odborného úseku, ale formuloval konkrétní doporučení pro jeho další rozvoj.

Více informací o aktivitách Středoevropského technologického institutu viz:
https://www.ceitec.cz nebo https://www.ceitec.cz/newsletter/t1158
 
 

 

Zástupci CTT se zúčastnili Dne Technologické agentury ČR (26. 10. 2016)

Dne 20. 10. 2016 se zástupci CTT zúčastnili Mezinárodní konference na téma Chytrá budoucnost neboli „Smart Life“. Konference se konala v Praze v prostorách budovy Národní technické knihovny a byla organizována ... více >

Zástupci CTT se zúčastnili Dne Technologické agentury ČR (26. 10. 2016)

Dne 20. 10. 2016 se zástupci CTT zúčastnili Mezinárodní konference na téma Chytrá budoucnost neboli „Smart Life“. Konference se konala v Praze v prostorách budovy Národní technické knihovny a byla organizována u příležitosti slavnostního Dne Technologické agentury ČR.

Úvodním slovem otevřel předseda TA ČR Petr Očko téma chytré budoucnosti s důrazem na rozvoj průmyslu směrem k novým digitálním trendům a technologiím, které v blízké budoucnosti budou čím dál více ovlivňovat naše životy. Konference se po kvalitativní i obsahové stránce vyznačovala vysokou úrovní a profesionalitou. Na téma konferemce bylo v průběhu dne nahlíženo z několika perspektiv a její kvalitě odpovídal především výběr řečníků. Mezi diskutujícími byli například Andrew W. Wyckoff, ředitel direktoriátu OECD pro vědu, technologie a inovace, Ralf B. Wehrspohn, ředitel Fraunhoferova institutu pro mikrostrukturu materiálů a systémů v Halle/Salle v Německu, známý český ekonom Tomáš Sedláček a odborník na výkonnostní marketing a efektivní využití digitálních médií František Štrupl, zástupce společnosti Google. Jako revoluční a chytré řešení byla zmíněna například technologie 3D tisku, nanotechnologie, ale také zcela nové druhy využitelných materiálů. Diskutující panelisté mimo jiné upozornili na to, že je třeba změny sledovat i v business modelech, které jsou v současnosti velmi ovlivněny schopností pracovat s daty. Zmíněna byla i otázka připravenosti společnosti na příliv těchto novinek, což prolínala myšlenka: „Nechme si děti hrát s novými technologiemi, aby byly připraveny na to, co se nenávratně blíží“. Tato slova byla formulována také v souvislosti s tím, že chytrá budoucnost zasahuje do různých témat zahrnujících i mobilitu, energetiku a společnost jako celek. Tudíž bude hrát důležitou roli v životě nejen současných generací, ale především těch budoucích. Závěrem konference Petr Očko ve svém projevu zdůraznil, že je v budoucnu TA ČR připravena podporovat projekty s chytrým potenciálem a řešením.

Den TA ČR vyvrcholil večerním programem v podobě galavečeru, na němž byly uděleny ceny autorům za nejlepší projekty aplikovaného výzkumu. Tyto projekty byly hodnoceny ve čtyřech kategoriích, a to: Originalita řešení, Řešení pro kvalitu života, Užitečnost řešení a Ekonomický přínos. Kromě těchto čtyř cen TA ČR hodnocených odbornou komisí byla udělena také pátá divácká cena pro budoucnost. Na závěr dvojnásobně oceněným tak byl projekt s názvem Optimalizace vlastností UHMWPE, na kterém se podílela společnost BEZNOSKA, s.r.o., Univerzita Karlova a Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Více informací včetně fotogalerie můžete naleznout pod následujícím odkazem:
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/833-ta-cr-ocenila-vyzkumne-projekty-ktere-zmeni-svet-k-lepsimu.html


15. 11. 2016 - VÚVeLFEST III - Zdravotní problematika včel (26. 10. 2016)

Vážené kolegyně a kolegové,   zveme Vás na další sérii přednášek VÚVeL FEST   Téma:   Zdravotní ... více >

15. 11. 2016 - VÚVeLFEST III - Zdravotní problematika včel (26. 10. 2016)

Vážené kolegyně a kolegové,
 
zveme Vás na další sérii přednášek VÚVeL FEST
 
Téma:
 
Zdravotní problematika včel
 
Místo: velká zasedací místnost VÚVeL Brno
Datum: úterý 15. listopadu 2016
Čas: 10:00 hodin
 
 
 

 

Účast na mezinárodní konferenci „BBEC 2016“ v Bratislavě (25. 10. 2016)

Dne 17. 10. 2016 se vedení VÚVeL, v doprovodu pracovnice Centra pro transfer technologií a projektovou podporu ústavu, zúčastnilo mezinárodní „Bratislava Bioeconomy Conference 2016“. Tuto ... více >

Účast na mezinárodní konferenci „BBEC 2016“ v Bratislavě (25. 10. 2016)

Dne 17. 10. 2016 se vedení VÚVeL, v doprovodu pracovnice Centra pro transfer technologií a projektovou podporu ústavu, zúčastnilo mezinárodní „Bratislava Bioeconomy Conference 2016“.

Tuto významnou akci, konanou v rámci slovenského předsednictví EU, organizovalo Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky za spolupráce s Národním zemědělským a potravinářským centrem, sdružujícím slovenské resortní (zemědělské) výzkumné ústavy. Ústředním tématem konference byla „Role regionů v evropském biohospodářství“. Akce se uskutečnila v konferenčních prostorách Grand Hotelu River Park v Bratislavě.

Jako hlavní řečníci konference vystoupili John Bell (ředitel DG RTD, Evropská komise), Pekka Pesonen (generální tajemník COPA-COGECA) a Gabriela Matečná (Ministryně zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky).

Cílem bylo vytvořit prostor pro (celodenní) diskusi zúčastněných stran v oblasti výzkumu a inovací s důrazem na regionální, národní a nadnárodní strategie řízení biohospodářství (především v zemědělství, lesnictví a produkci potravin). Diskutovány byly možnosti, jež jsou v současnosti dostupné jednotlivým regionům, a to především zemích střední a východní Evropy. Představeny byly příklady úspěšných řešení a rostoucí důležitost projektů pro udržitelné zemědělství, lesnictví a produkci potravin, včetně aktivit v rámci Horizon 2020.

Konference prohloubila témata, projednávaná na Summitu o biohospodářství v Berlíně v roce 2015 a na Konferenci o biohospodářství v Utrechtu začátkem roku 2016, a to s cílem definovat národní a regionální strategie v uvedených oblastech využívání přírodních zdrojů.

Pracovníci VÚVeL využili účasti na této odborné akci i k prohloubení pracovních vztahů s představiteli Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova SR, Národního zemědělského a potravinářského centra SR (řediteli Výzkumného ústavu živočišné výroby v Nitře, Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Piešťanech a Výzkumného ústavu potravinářského v Bratislavě) a Slovenské polnohospodárské univerzity v Nitře.

Více informací o uvedené akci viz:
http://www.bioeconomybratislava2016.eu/program.html
 
 
 

 

Kontrola realizace projektu NPU (24. 10. 2016)

Dne 17.10.2016 proběhla kontrola realizace projektu NPU tzv. kontrola na místě projektu   Národního programu udržitelnosti NPU I s názvem „Zdravé zvíře jako zdroj zdravé potraviny“.   Kontroly ... více >

Kontrola realizace projektu NPU (24. 10. 2016)

Dne 17.10.2016 proběhla kontrola realizace projektu NPU tzv. kontrola na místě projektu
 
Národního programu udržitelnosti NPU I s názvem „Zdravé zvíře jako zdroj zdravé potraviny“.
 
Kontroly se kromě pracovníků MŠMT zúčastnil také zástupce odborného poradního orgánu. Na základě prezentace zatím dosažených publikačních a aplikovaných výsledků, úrovně mezinárodní spolupráce a spolupráce s veřejným a soukromým sektorem ve VaVaI, posouzení souladu využití finančních prostředků s plánovaným rozpočtem, řízení lidských zdrojů a dalších skutečností hodnotící komise konstatovala, že „projekt plní stanovené cíle v rozsahu stanoveném smlouvou o poskytnutí podpory a byly získány kvalitní výsledky na národní úrovni“.
 
Děkujeme všem, kteří k tomuto výsledku přispěli.
 
 
 

 

Pracovní návštěva ústavu představitelem technologické platformy FABRE-TP (12. 10. 2016)

Dne 4. října 2016 navštívil ústav Jan Venneman, generální sekretář technologické platformy FABRE (Farm Animal Breeding and Reproduction). Důvodem návštěvy byla prezentace aktivit této ... více >

Pracovní návštěva ústavu představitelem technologické platformy FABRE-TP (12. 10. 2016)

Dne 4. října 2016 navštívil ústav Jan Venneman, generální sekretář technologické platformy FABRE (Farm Animal Breeding and Reproduction).
Důvodem návštěvy byla prezentace aktivit této platformy, které je činná v oblasti chovu a reprodukce hospodářských zvířat a sdružuje cca 50 partnerských organizací z praxe i z akademického sektoru. Za ústav se jednání zúčastnil Miloslav Skřivánek, Martin Anger a Martin Faldyna. Byly představeny aktivity ústavu se speciálním důrazem na aktivity oddělení genetiky a reprodukce. Součástí schůzky byla také diskuze nad významem členství ústavu v platformě.
 
 

 

16. 02. 2017-17. 02. 2017 - CzechoSlovak Virology Conference - České Budějovice 2017 (12. 10. 2016)

Vážení kolegové,   v únoru roku 2017 proběhne v Českých Budějovicích   CzechoSlovak Virology Conference (Web)    Výzkumný ... více >

16. 02. 2017-CzechoSlovak Virology Conference - České Budějovice 2017 (12. 10. 2016)

Vážení kolegové,
 
v únoru roku 2017 proběhne v Českých Budějovicích
 
 
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. je jedním ze spolupořadatelů.
 
 
 
 

 

XIII. Národní výstava – Den českého strakatého skotu 2016 v Radešínské Svratce - tisková zpráva (23. 09. 2016)

Zástupci Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. se dne 15. 9. 2016 zúčastnili XIII. Národní výstavy – Den českého strakatého skotu 2016 v Radešínské ... více >

XIII. Národní výstava – Den českého strakatého skotu 2016 v Radešínské Svratce - tisková zpráva (23. 09. 2016)

Zástupci Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. se dne 15. 9. 2016 zúčastnili XIII. Národní výstavy – Den českého strakatého skotu 2016 v Radešínské Svratce.

Výstavu zahájil ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka s doprovodem a popřál všem vystavovatelům a chovatelům hodně úspěchu. Absolutní šampiónkou výstavy se stala BERTA chovatele PROAGRO Radešínská Svratka, a. s.

V rámci výstavy proběhla jednání se zástupci Českomoravské společnosti chovatelů, Svazu chovatelů českého strakatého skotu, Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR a Mendelu. Řešily se aktuální témata, připravované výzvy, spolupráce na nových výzkumných projektech.
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>