VUVeL
 |    |   ENGLISH
  >  O NÁS   >  Vědecký veterinární výbor pro bezpečnost potravin

Důvody zřízení Vědeckého veterinárního výboru

V důsledku opakovaných problémů vyvolaných případy šíření zdravotně závadných potravin a krmiv, včetně výskytu nebezpečných onemocnění hospodářských zvířat přenosných na člověka, rozhodla Evropská komise radikálně reorganizovat systém zajištění bezpečnosti potravin. Byla revidována stávající a přijata nová legislativní opatření z oblasti krmiv, zdraví a ochrany zvířat, hygieny, reziduí a nových potravin a zřízen nezávislý Evropský úřad pro potraviny (EÚP). Členské státy EU byly vyzvány k obdobnému postupu zajištění bezpečnosti potravin a kandidátským státům, tedy i České republice, bylo doporučeno podílet se na činnosti EÚP.

Na tuto výzvu reagovala vláda ČR usnesením č. 1320 ze dne 10. prosince 2001 ke Strategii bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v České republice, kterým deklaruje, že zajištění bezpečnosti potravin je jednou z hlavních priorit vlády ve vazbě na vstup ČR do Evropské unie. Pro oblast hodnocení rizik pověřila vláda svým usnesením čtyři odborná pracoviště odpovědností za ustavení a fungování tzv. vědeckých výborů, jejichž úkolem je příprava nezávislých stanovisek, hodnocení a návrhů na opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti výroby potravin včetně posouzení směrů výzkumu a vývoje. Tím se vytvořil předpoklad k naplnění výzvy Evropské komise k zajištění bezpečnosti potravin v ČR.

Organizační zajištění bylo svěřeno třem ústavům Ministerstva zemědělství ČR, a to VÚ veterinárního lékařství v Brně, VÚ živočišné výroby v Praze Uhřiněvsi a VÚ rostlinné výroby v Praze Ruzyni a v rámci Ministerstva zdravotnictví Státnímu zdravotnímu ústavu.

Vědecký výbor pro oblast veterinární byl ustaven ve druhé polovině roku 2002 se sídlem ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně, Hudcova 70. Členy byli na základě výběrového řízení MZe jmenováni pracovníci Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutické univerzity, Státního veterinárního ústavu, Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a Agrisu Medlov. Zpráva s názvem "Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR", která tvoří součást usnesení vlády, nepřímo vyjmenovává některé oblasti zaměření tohoto vědeckého výboru. Jsou to zdraví zvířat, pohoda zvířat, zoonózy, hygiena provozu, nezávadnost živočišných produktů.

V roce 2002 byly vypracovány a projednány expertní studie: MVDr. V. Billová, doc. MVDr. A. Hera, CSc.:Sledování reziduí veterinárních léčiv a zakázaných látek v chovu hospodářských zvířat, RNDr. M. Machala, CSc.: Výskyt dioxinů v potravinách a krmivech, možná rizika a jejich řešení, prof. MVDr. K. Hruška, CSc.: Vytváření a využívání databáze informací o bezpečnosti potravin, MVDr, J. Brychta: Výskyt indikátorových mikroorganismů a původců kažení potravin, MVDr. E. Renčová: Identifikace nervové tkáně v masných výrobcích.

V roce 2003 byly zpracovány stanoviska vědeckého veterinárního výboru k zákazu zkrmování zpracovaných živočišných proteinů monogastrům, vyrobených při dodržení příslušných legislativních předpisů, k možnosti použití rostlinných odpadních tuků ve výživě zvířat a k použití klostridiálního bakteriofágu ke konzervaci siláží. Podle plánu činnosti výboru jsou zpracovávány expertní studie k dalším aktuálním tématům.