VRI
 |   ČESKY
  >  NEWS   >  Chronicle

Chronicle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

The VRI has become a member of the FABRE Technology Platform (09. 01. 2017)

The Veterinary Research Institute has become a member of the Farm Animal Breeding & Reproduction Technology Platform. The Platform aims to develop research and innovation strategies and define priorities and action plans in the farm animal breeding and reproduction sector in the European Union. ... více >

The VRI has become a member of the FABRE Technology Platform (09. 01. 2017)

The Veterinary Research Institute has become a member of the Farm Animal Breeding & Reproduction Technology Platform.

The Platform aims to develop research and innovation strategies and define priorities and action plans in the farm animal breeding and reproduction sector in the European Union. Therefore, the FABRE Technology Platform makes efforts to connect research institutions with industry partners, thereby influencing future research directions and supporting faster transfer of knowledge to practical users.

Currently, the Platform has 55 members. The number of participating research institutions is 25.

24. 01. 2017 - Pozvánka na veřejnou rozpravu (09. 01. 2017)

Pozvánka na veřejnou rozpravu k projednání využití institucionální podpory na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace za rok 2016 a dalších projektů řešených v roce 2016. Rozprava se uskuteční: v ... více >

24. 01. 2017 - Pozvánka na veřejnou rozpravu (09. 01. 2017)

Pozvánka na veřejnou rozpravu k projednání využití institucionální podpory na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace za rok 2016 a dalších projektů řešených v roce 2016.

Rozprava se uskuteční:

  • v úterý 24. ledna 2017  
  • ve středu 25. ledna 2017

od 9.00 hodin ve velké zasedací místnosti VÚVeL Brno, Hudcova 70.

 

 

Týdeník ZEMĚDĚLEC 51/2016 - VÚVeL FEST III - 3 Nákazová situace hospodářských zvířat (23. 12. 2016)

Vážení kolegové,   dne 19. propsince 2016 byl uveřejněn v odborném a stavovském týdeníku ZEMĚDĚLEC v čísle 51/2016 článek o Výzkumném ústavu ... více >

Týdeník ZEMĚDĚLEC 51/2016 - VÚVeL FEST III - 3 Nákazová situace hospodářských zvířat (23. 12. 2016)

Vážení kolegové,
 

dne 19. propsince 2016 byl uveřejněn v odborném a stavovském týdeníku ZEMĚDĚLEC v čísle 51/2016 článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., který se věnuje třetí sérii přednášek 3. ročníku VÚVeL FESTu.


Článek je publikován v kapitole "Živočišná výroba" pod názvem 
Nákazová situace hospodářských zvířat (PDF)


Článek je uveřejněn se souhlasem vydavatelství Profi Press s.r.o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
pověřen řízením

 

 

Successful Completion of PhD Studies with the Grade of Summa cum laude (16. 12. 2016)

RNDr. Martin Palus from the Department of Virology, VRI, defended with honours his doctoral thesis entitled "Tick-borne encephalitis - from pathogenesis to therapy" at the School of Doctoral Studies in Biological Sciences, ... více >

Successful Completion of PhD Studies with the Grade of Summa cum laude (16. 12. 2016)

RNDr. Martin Palus from the Department of Virology, VRI,

defended with honours his doctoral thesis entitled

"Tick-borne encephalitis - from pathogenesis to therapy"

at the School of Doctoral Studies in Biological Sciences, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice and the Academy of Sciences of the Czech Republic

and received the PhD degree in Infectious Biology.

Congratulations!

 

 

Award ´Medica Veterinaria´ for outstanding contribution (12. 12. 2016)

On 8th December 2016, a festive meeting of leading personalities of veterinary medicine was held in the Mirror Chapel, Clementinum, Prague. Historically the first award “Medica Veterinaria” for outstanding contribution was received by MVDr. ... více >

Award ´Medica Veterinaria´ for outstanding contribution (12. 12. 2016)

On 8th December 2016, a festive meeting of leading personalities of veterinary medicine was held in the Mirror Chapel, Clementinum, Prague.

Historically the first award “Medica Veterinaria” for outstanding contribution was received by

MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph. D.

from the Department of Immunology at the Veterinary Research Institute

for a project funded by the National Agency for Agricultural Research of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic entitled: Development and production of veterinary kits for the determination of minimum inhibitory concentrations of antimicrobials using a standardized microdilution method and a new concept of evaluating the effectiveness of antimicrobials based on MPC measurement.

The project is implemented in collaboration with the Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines and LabMediaServis, s.r.o.

The competition was announced by ProfiPress company, publisher of journals “Veterinářství” and “Veterinární klinika”, in collaboration with the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno and the Chamber of Veterinary Surgeons of the Czech Republic.

Congratulations!

 
 

 

VÚVeL Fest III-2 Zdravotní problematika včel - výzkum co nejblíže k chovatelské praxi - zpráva (25. 11. 2016)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně zorganizoval v rámci již III. cyklu seminářů VÚVeL Fest opět odborný seminář na téma ... více >

VÚVeL Fest III-2 Zdravotní problematika včel - výzkum co nejblíže k chovatelské praxi - zpráva (25. 11. 2016)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně zorganizoval v rámci již III. cyklu seminářů VÚVeL Fest opět odborný seminář na téma zdraví včel. Ve velké zasedací místnosti VÚVeL zazněly 15. listopadu 2016 přednášky týkající se specifikace včelstva jako hostitele patogenů, cest šíření nákaz včel, hniloby včelího plodu, posluchači byli informováni o terapeutických možnostech kyseliny štavelové a o existenci řady virů u včel a možnostech ovlivnění jejich výskytu.

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.

První dvě přednášky si připravil ing. Dalibor Titěra, CSc. s MVDr. Martinem Kamlerem (Výzkumný ústav včelařský v Dole). Tématem jejich přednášek bylo včelstvo jako hostitel patogenů a způsoby šíření jednotlivých nákaz včel.

Včelstvo je superorganismus
Ing. Titěra se podrobněji věnoval základní charakterizaci včelstva, které je potřeba vnímat jako superorganismus a zároveň jako společenství, tvořené matkou, dělnicemi, trubci, voskovými plásty, plodem, zásobami potravin a vlastním zabezpečeným obydlím. Za výměnu generací se přitom nemůže brát prostá obměna jedinců (včel) v úle během sezóny, ale startem výměny generací je vlastně rojení. Jde o proces včelstvem velmi pečlivě připravovaný, na jehož konci vzniká nové včelstvo, které teprve po přezimování díky přítomnosti nové matky oplozené více nepříbuznými trubci dává vznik nové generaci. I zde je však zachována kontinuita, protože polovina genů stále pochází od předchozí generace a polovina genů je nových. Mezi limitující faktory pro další existenci každého roje potom patří nalezení dutiny a postavení díla, vytvoření dostatečné zásoby potraviny na zimu a existence (rozvoj) nemocí.

Včelstvo jako živý organismus může být hostitelem různých původců nemocí, jedná se jak o viry, bakterie, mikrosporidie, plísně i roztoče. Do včelstva se dostanou vždy z vnějšího prostředí, ale potom jsou různé možnosti jejich přebývání ve včelstvu, resp. různé cesty jejich šíření.
Varroa destructor (původce varoázy) je schopen reprodukce pouze ve vývojových stádiích včel, přenášen je ale dospělými včelami. Ascosphaera apis (původce zvápenatění plodu) se nepřenáší vzduchem, její šíření zprostředkovávají jak všechny včely v úlu, tak se šíří přes infikovanou zásobu potravin. Nosema apis a v dnešní době mnohonásobně častěji se vyskytující Nosema ceranae (původci nosematózy) se šíří pomocí infikovaných výkalů. Tudíž zdrojem jsou včely v úlu, znečištěné části úlů i prostředí okolo úlů, zejména vodní zdroje. Nosema ceranae není pouze destruktorem sliznice trávicího traktu, ale proniká i do hemolymfy a krevním oběhem tedy do všech tkání, včely jsou tak celkově oslabené, i když bez výrazných klinických projevů nemoci. Bakterie a viry (Paenibacillus larvae, Melissococcus plutonius atd.) se šíří podobně, tj. zejména dělnicemi, trubci a pomocí voskových plátů, či zásobami potravy. Infekční je potom vlastní obydlí a okolí úlu. Pro pravděpodobnější odolání včelstva nemocem a pro stálou obnovu chovu je potřeba zajistit 30% obnovu díla ročně, provádění dezinfekce podle výskytu patogena a jeho odolnosti, pravidelný úklid úlů a jejich okolí a tlumení varoázy jako významného přenašeče virů i dalších patogenů. Důležitost uvedených kroků je dokladována i aktuální zkušeností chovatele včel, který po desítkách let vyměnil staré úly za nové a dokladoval podstatně vyšší snůšku včelstev a také jejich lepší životaschopnost, resp. jejich sílu v následném chovatelském období. Dalším dokladem nutnosti zmíněných opatření je např. i sledování výskytu původce moru včelího plodu v materiálu dřevěných úlů. Z úlů s prokázanou nákazou včelího moru byly vyšetřovány jeho dřevěné desky a bylo zjištěno, že původce moru se šíříl podél let i přes léta a to až do vzdálenosti 5 cm pod povrch. Pro chemickou dezinfekci jsou dle ing. Titěry dobrými preparáty chlornany, např. Savo, či jodové preparáty. Připomíná však, že každé dezinfekci musí předcházet mechanická očista.
Co se týká šíření nákaz včel, přenos je možný horizontální cestou, tj. kontaktem včely s infikovanými jedinci, resp. infekčním materiálem, zásobami. Nejrizikovější je zřejmě slídění včel, které zalétávají zejména do oslabených (nemocných) včelstev pro vybírání zásob a také zalétávání infikovaných včel do jiných úlů. Stále se neví mnoho o roli vnějšího prostředí ve vztahu k šíření nákazy, nakolik je závažný přenos napájecí vodou, resp. květy apod. Zasílání matek není příliš rizikové vzhledem k pravidelným kontrolám chovatelů matek, přesto však je doporučeno utracení doprovodných včel. Velkým rizikem je zasílání oddělků, kde není jistota, že pochází z ošetřených chovů. Rizikové je i opakované používání plástů a mezistěn. Přenos nemocí je možný i vertikální cestou, tj. přenosem z jedné generace do další generace spermatem (viry), či matkou (zvápenatění plodu). Tento způsob je však méně častý. Nejdůležitějším faktorem šíření nemocí je vzhledem k zejména horizontálnímu přenosu hustota včelstev a to jak na včelnici, tak v krajině.

Po dlouhé době je opět na scéně hniloba včelího plodu
O Hnilobě včelího plodu přednášel Ing. Jan Tyl (VÚVčelařský v Dole), který zdůraznil, že jde o nebezpečnou bakteriální nákazu, která je způsobována dvěma patogeny. Dříve byl za původce označován Paenibacillus alvei, nyní je spíše zjišťován Melissoccus plutonius. Rozdílnost původců podmiňuje zajištění rozdílných podmínek při laboratorní kultivaci (pro průkaz onemocnění) a vede také k rozdílnému klinickému obrazu onemocnění. Zatímco Melissoccus pl. je anaerobní nesporulující bakterie, která tedy přináší těžkosti při kultivaci, Paenibacillus alvei je aerobní bakterie schopná sporulace.
K nakažení včel dochází infikováním larviček nakaženou potravou. V larvě dochází k pomnožení původce ve střevním epitelu, jeho průniku střevní cestou do hemolymfy a tím jeho rozšíření do všech tkání. Larva tak většinou mezi 5.-6.dnem uhyne, její barva se mění z bílé na hnědou. Ke změnám dochází ještě před zavíčkováním plodu. Larva se rychle rozpadá, tvoří „hlen“ a po vyschnutí vytváří na dně buňky příškvar, který lze snadno odstranit např. párátkem. Nespecifickým příznakem onemocnění je tedy zvyšující se mezerovitost na plástech, typičtějším příznakem je změna barvy larviček (na hnědou) a při sirkovém testu nedochází k táhnutí nitky po vytažení sirky z napadené buňky. Hniloba se šíří uvnitř úlu prostřednictvím včel čistících napadené buňky. Diagnostika tohoto onemocnění je problematická vzhledem k obtížnosti průkazu původce bakteriologickou kultivací a možností falešně pozitivních výsledků při užití PCR metod. Základem diagnostiky tak zůstává klinická prohlídka podezřelého včelstva, doplněná odběrem vzorku plodu a jeho vyšetřením v laboratoři. Při negativním výsledku nastává pozorovací ochranná doba, při potvrzení původce nemoci jsou vyhlášena mimořádná veterinární opatření (MVO) a likvidace včelstva.

Terapeutické možnosti kyseliny šťavelové (Prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.)
Kyselina šťavelová je silná organická kyselina s akaricidním účinkem, která je v posledních letech již často užívána k dezinfekčnímu ošetření včel v bezplodém období a v některých státech (Kanada, USA) je registrovaným léčivem. Na základě pokusů s jednorázovým ošetřením včel kyselinou šťavelovou ve formě pokapu (3,5% kyselina v 50% roztoku sacharózy) a ve formě sublimace (1 g kyseliny šťavelové/nástavek) bylo možné konstatovat, že toto ošetření nepoškozuje sliznici žaludku (prokazováno histologickým vyšetřením) a nedochází ani k poklesu příjmu krmiva včel. Aplikace pokapem však vede k jejich vyšší mortalitě. Uvedené ošetření vedlo ke snížení výskytu roztočů parazitujících na včelách na 50 % po 5 dnech po aplikaci.
Kyselina šťavelová působí jako kontaktní jed, ale usmrcuje i roztoče, kteří pozřeli hemolymfu ošetřených včel. Při aplikaci sublimací stačí k usmrcení roztočů i krátkodobý kontakt, protože dojde k přichycení krystalků kyseliny šťavelové na povrch těla roztočů a tím k protrahování účinku.
Užití kyseliny šťavelové má nespornou výhodu, že zde nehrozí riziko vzniku rezistence roztočů. Nekumuluje se ve vosku a v propolisu. Může zvyšovat přirozené pozadí obsahu kyseliny šťavelové v medu. Nepředstavuje riziko pro životní prostředí díky rychlé degradaci. Nevýhodou je ale omezení jejího používání na bezplodé období. Její použití pro ošetření včelstva je třeba sladit s podzimním/zimním ošetřením okolních včelstev syntetickými akaricidy.

Jaké jsou včelí viry
Množství virů, kteří vyvolávají různá onemocnění včel, se stále zvyšuje. Při úvahách a postupech k omezování příp. eliminaci jejich výskytu ve včelstvech je potřeba mít dle RNDr. Jany Prodělalové, Ph.D. na paměti, že většina včelích virů patří do skupiny pikornavirů, kteří jsou odolní vůči vlivům vnějšího prostředí i vůči dezinfekčním prostředkům. Tato jejich odolnost souvisí s velmi jednoduchou stavbou těla virové částice, která je tvořena pouze nukleovou kyselinou a jednoduchým obalem (kapsidou) bez přítomnosti dalšího proteinového, případně lipidového obalu.

Existuje určité spektrum účinných dezinfekčních látek možných užívat proti pikornavirům, patří sem zejména alkoholy, chlór, jód, aldehydy, fenoly či peroxosloučeniny. Užití u včel je však značně limitující vzhledem k silné toxicitě řady z nich. Další komplikací a to i pro vývoj, resp. registraci dezinfekčních prostředků k užití u včel je prozatím nemožnost kultivace virů včel v laboratorních podmínkách a tudíž nemožnost provést zkoušky ke stanovení viricidního účinku, navíc neexistuje norma pro testování účinku dezinfekčního prostředku na površích pro veterinární užití. Ve VÚVeL v Brně byl takový model pro ověření viricidního účinku na površích navržen a použit pro otestování. Ověřovány byly Bee-Safe, který je doporučen pro oblast včelařství a Persteril 36. V modelu byl použit pikornavirus lidský (EV71), testování proběhlo při teplotě 6 a 22 °C a při modelovaném organickém znečištění proteinové i sacharidové povahy. Bee-Safe vykázal stabilní antivirový účinek v těchto podmínkách, pokles množství viru však bylo pouze o 2 – 3 řády, nikoliv o 4, jak požaduje norma pro průkaz viricidní účinnosti pro veterinární oblast. Účinnost Persterilu byla silně závislá na teplotě a organickém znečištění, při 22 °C a bez přítomnosti albuminu bylo dosaženo snížení množství viru o 4 řády. Použití ve včelařství je však téměř nemožné kvůli jeho extrémní žíravosti. Teplota je faktorem, který ovlivňuje přítomnost virů v medu. Při teplotě 50 °C dochází po 24 hodinách k poklesu množství viru na poloviny výchozího počtu, po 48 hodinách potom nebylo přítomno detekovatelné množství virů.

Po vystoupení všech přednášejících následovala panelová diskuse účastníků, kteří se dotkli řady palčivých otázek, jakými jsou současná hustota včelstev v ČR, trend rozvoje „velkých včelařů“ jako zdroj podnikání, změny v zemědělské výrobě mající vliv na biodiverzitu (nižší pestrost pěstovaných plodin, nižší pestrost rostlin na kulturních loukách), vliv bioplynových stanic, kvalita a dostupnost různorodého pylu jako základu proteinové výživy, užití kyseliny šťavelové i mimo bezplodé období, možnosti laboratorní diagnostiky hniloby včelího plodu, význam školených prohlížitelů a další.

Klíčové informace:

  • Cyklus seminářů VÚVeL Fest pořádaný Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. již podruhé uspořádal přednášku a panelovou diskusi na téma zdraví včel.
  • Seminář končil podnětnou diskusí výzkumných pracovníků, chovatelů a veterinárních lékařů na téma udržení zdraví včelstev v ČR a perspektivy chovu v následujících letech
  • Zájemci o problematiku zdraví včel a řešení aktuálních zdravotních problémů se mohou na Výzkumný ústav veterinárního lékařství obracet. Kontaktní adresa zejména pro diagnostiku virových chorob včel je: RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Hudcova 70, 621 00 Brno, prodelalova(zavináč)vri.cz.
     
 
 

 

Náš chov 12/2016 - VÚVeL FEST III - 1 (24. 11. 2016)

Vážení kolegové, v časopise Náš chov č. 12/2016 byl, v části "Prevence produkčních a infekčních chorob", uveřejněn článek od autorky ing. Aleny Ježkové pod ... více >

Náš chov 12/2016 - VÚVeL FEST III - 1 (24. 11. 2016)

Vážení kolegové,


v časopise Náš chov č. 12/2016 byl, v části "Prevence produkčních a infekčních chorob", uveřejněn článek od autorky ing. Aleny Ježkové pod názvem

O příznacích paratuberkulózy a jejím tlumení“ (pdf), který je věnován první sérii přednášek nového ročníku VÚVeL FESTu.


Článek je uveřejněn s laskavým svolením vydavatelství Profi Press s. r. o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
pověřen řízením

 

 

Týdeník ZEMĚDĚLEC 46/2016 - VÚVeL FEST III - 1 (24. 11. 2016)

Vážení kolegové,   dne 14. listopadu 2016 byl uveřejněn v odborném a stavovském týdeníku ZEMĚDĚLEC v čísle 46/2016 článek o Výzkumném ústavu ... více >

Týdeník ZEMĚDĚLEC 46/2016 - VÚVeL FEST III - 1 (24. 11. 2016)

Vážení kolegové,
 

dne 14. listopadu 2016 byl uveřejněn v odborném a stavovském týdeníku ZEMĚDĚLEC v čísle 46/2016 článek o Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., který se věnuje první sérii přednášek 3. ročníku VÚVeL FESTu.


Článek je publikován v kapitole "Živočišná výroba" pod názvem 
Zdravotní problémy v chovech skotu (PDF)


Článek je uveřejněn se souhlasem vydavatelství Profi Press s.r.o.


MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
pověřen řízením

 

 

A Microbiology Seminar - ´Lukeš Day´ (15. 11. 2016)

On 14 November, 2016, the Veterinary Research Institute hosted a microbiology seminar “Lukeš Day” which was organized under the auspices of the regional branch of the Czechoslovak Society for Microbiology in collaboration with the Society for ... více >

A Microbiology Seminar - ´Lukeš Day´ (15. 11. 2016)

On 14 November, 2016, the Veterinary Research Institute hosted a microbiology seminar “Lukeš Day” which was organized under the auspices of the regional branch of the Czechoslovak Society for Microbiology in collaboration with the Society for Epidemiology and Microbiology and the Society for Medical Microbiology of the Czech Medical Association of J. E. Purkyně.

Each year, this interdepartmental seminar deals with microbiological topics that link together veterinary and human medicine. This year, it was devoted to the methicillin-resistant bacterium Staphylococcus aureus, its occurrence in human populations, on food animal farms, in processing plants and market food network.

The seminar was attended by 45 experts from universities, hospitals, clinical laboratories and supervisory authorities.

The presented results were achieved under the project of the Czech Ministry of Agriculture NAZV KUS QJ 1210284.
 

 

Workshop ´Advances in Veterinary Immunology´ was held at the VRI (03. 11. 2016)

On 26th and 27th October 2016, the sixth annual workshop entitled “Advances in Veterinary Immunology” was held at the Veterinary Research Institute. Its aim is to exchange information and bring together scientists who work in the Czech Republic ... více >

Workshop ´Advances in Veterinary Immunology´ was held at the VRI (03. 11. 2016)

On 26th and 27th October 2016, the sixth annual workshop entitled “Advances in Veterinary Immunology” was held at the Veterinary Research Institute.

Its aim is to exchange information and bring together scientists who work in the Czech Republic in the field of veterinary immunology, especially those who focus their research on farm animals and pets, either as target species or experimental models for other species, including humans.

The workshop was attended by 66 employees from 19 Czech scientific and professional institutions. Researchers from 8 scientific institutions from the whole Czech Republic gave presentations, of which 17 were prepared by VRI employees, including PhD students.
 
 

 

29. 11. 2016 - VÚVeLFEST III - Nákazová situace hospodářských zvířat v ČR a zahraničí, dotační programy s vazbou na zdraví, zásady biosekurity (02. 11. 2016)

Vážené kolegyně a kolegové,   zveme Vás na další sérii přednášek VÚVeL FEST   Téma:   Nákazová ... více >

29. 11. 2016 - VÚVeLFEST III - Nákazová situace hospodářských zvířat v ČR a zahraničí, dotační programy s vazbou na zdraví, zásady biosekurity (02. 11. 2016)

Vážené kolegyně a kolegové,
 
zveme Vás na další sérii přednášek VÚVeL FEST
 
Téma:
 
Nákazová situace hospodářských zvířat v ČR a zahraničí, dotační programy s vazbou na zdraví, zásady biosekurity
 
Místo: velká zasedací místnost VÚVeL Brno
Datum: úterý 29. listopadu 2016
Čas: 10:00 hodin
 
 
 

 

The VRI was represented at the conference Immunity for Health (01. 11. 2016)

On 20th and 21st October 2016, the conference named “Immunity for Health” was held in Ghent, Belgium. This conference was hosted by the Flemish FlandersBio and Flanders Vaccine in cooperation with the Embassies of the Visegrad countries. The objective of the conference was to raise the ... více >

The VRI was represented at the conference Immunity for Health (01. 11. 2016)

On 20th and 21st October 2016, the conference named “Immunity for Health” was held in Ghent, Belgium. This conference was hosted by the Flemish FlandersBio and Flanders Vaccine in cooperation with the Embassies of the Visegrad countries. The objective of the conference was to raise the awareness of companies based in Belgium and neighbouring countries of the biotechnology infrastructure in the V4 countries. The Czech Republic gave an account on these areas of activities: the Central European Institute of Technology (CEITEC); CzechBio - the association of Czech biotech companies; and the Veterinary Research Institute in Brno.

For more information, see the following websites:
Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation (CZELO)

A Joint Meeting of the CEITEC Coordination Board and International Scientific Advisory Board (28. 10. 2016)

A joint meeting of the Coordination Board and the International Scientific Advisory Board of the European centre of excellence in the area of life sciences and advanced materials and technologies CEITEC was held on 19 October 2016 in Brno. The meeting ... více >

A Joint Meeting of the CEITEC Coordination Board and International Scientific Advisory Board (28. 10. 2016)

A joint meeting of the Coordination Board and the International Scientific Advisory Board of the European centre of excellence in the area of life sciences and advanced materials and technologies CEITEC was held on 19 October 2016 in Brno.

The meeting was attended by the statutory representatives of the partners of the Central European Institute of Technology CEITEC - Masaryk University, Brno University of Technology, Mendel University in Brno, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Veterinary Research Institute and Institute of Physics of Materials of the Academy of Sciences of the Czech Republic and other members and guests of the Coordination Board.

In the six aforementioned institutions, a total of 61 research groups operate within CEITEC´s 7 collaborative research programmes with factually or logically related research aims (1) Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies, (2) Advanced materials, (3) Structural biology, (4) Genomics and proteomics of plant systems, (5) Molecular medicine, (6) Human brain and mind research, (7) Molecular veterinary medicine.

The second part of the meeting was attended by the following members of the CEITEC International Scientific Advisory Board: Prof. Dirk Inzé (Flanders Institute for Biotechnology, Ghent), Chairman; Prof. Christoph M. Michel (University of Geneva), Prof. Heiner Niemann (Fridrich-Loeffler Institute Neustadt, Germany), Prof. Michael Sattler (Technische Universität München), Prof. Gustaaf Borghs (Katholieke Universiteit Leuven), Prof. Witold Filipowicz (Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research Basel) and Prof. Robert Liska (Technische Universität Wien).

They positively evaluated the CEITEC project activities and, in their presentations, each of them not only assessed the particular professional section, but also made concrete recommendations for its further development.

For more information about the activities of the Central European Institute of Technology see:
https://www.ceitec.cz or https://www.ceitec.cz/newsletter/t1158
 
 

 

Zástupci CTT se zúčastnili Dne Technologické agentury ČR (26. 10. 2016)

Dne 20. 10. 2016 se zástupci CTT zúčastnili Mezinárodní konference na téma Chytrá budoucnost neboli „Smart Life“. Konference se konala v Praze v prostorách budovy Národní technické knihovny a byla organizována ... více >

Zástupci CTT se zúčastnili Dne Technologické agentury ČR (26. 10. 2016)

Dne 20. 10. 2016 se zástupci CTT zúčastnili Mezinárodní konference na téma Chytrá budoucnost neboli „Smart Life“. Konference se konala v Praze v prostorách budovy Národní technické knihovny a byla organizována u příležitosti slavnostního Dne Technologické agentury ČR.

Úvodním slovem otevřel předseda TA ČR Petr Očko téma chytré budoucnosti s důrazem na rozvoj průmyslu směrem k novým digitálním trendům a technologiím, které v blízké budoucnosti budou čím dál více ovlivňovat naše životy. Konference se po kvalitativní i obsahové stránce vyznačovala vysokou úrovní a profesionalitou. Na téma konferemce bylo v průběhu dne nahlíženo z několika perspektiv a její kvalitě odpovídal především výběr řečníků. Mezi diskutujícími byli například Andrew W. Wyckoff, ředitel direktoriátu OECD pro vědu, technologie a inovace, Ralf B. Wehrspohn, ředitel Fraunhoferova institutu pro mikrostrukturu materiálů a systémů v Halle/Salle v Německu, známý český ekonom Tomáš Sedláček a odborník na výkonnostní marketing a efektivní využití digitálních médií František Štrupl, zástupce společnosti Google. Jako revoluční a chytré řešení byla zmíněna například technologie 3D tisku, nanotechnologie, ale také zcela nové druhy využitelných materiálů. Diskutující panelisté mimo jiné upozornili na to, že je třeba změny sledovat i v business modelech, které jsou v současnosti velmi ovlivněny schopností pracovat s daty. Zmíněna byla i otázka připravenosti společnosti na příliv těchto novinek, což prolínala myšlenka: „Nechme si děti hrát s novými technologiemi, aby byly připraveny na to, co se nenávratně blíží“. Tato slova byla formulována také v souvislosti s tím, že chytrá budoucnost zasahuje do různých témat zahrnujících i mobilitu, energetiku a společnost jako celek. Tudíž bude hrát důležitou roli v životě nejen současných generací, ale především těch budoucích. Závěrem konference Petr Očko ve svém projevu zdůraznil, že je v budoucnu TA ČR připravena podporovat projekty s chytrým potenciálem a řešením.

Den TA ČR vyvrcholil večerním programem v podobě galavečeru, na němž byly uděleny ceny autorům za nejlepší projekty aplikovaného výzkumu. Tyto projekty byly hodnoceny ve čtyřech kategoriích, a to: Originalita řešení, Řešení pro kvalitu života, Užitečnost řešení a Ekonomický přínos. Kromě těchto čtyř cen TA ČR hodnocených odbornou komisí byla udělena také pátá divácká cena pro budoucnost. Na závěr dvojnásobně oceněným tak byl projekt s názvem Optimalizace vlastností UHMWPE, na kterém se podílela společnost BEZNOSKA, s.r.o., Univerzita Karlova a Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Více informací včetně fotogalerie můžete naleznout pod následujícím odkazem:
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/833-ta-cr-ocenila-vyzkumne-projekty-ktere-zmeni-svet-k-lepsimu.html


15. 11. 2016 - VÚVeLFEST III - Zdravotní problematika včel (26. 10. 2016)

Vážené kolegyně a kolegové,   zveme Vás na další sérii přednášek VÚVeL FEST   Téma:   Zdravotní ... více >

15. 11. 2016 - VÚVeLFEST III - Zdravotní problematika včel (26. 10. 2016)

Vážené kolegyně a kolegové,
 
zveme Vás na další sérii přednášek VÚVeL FEST
 
Téma:
 
Zdravotní problematika včel
 
Místo: velká zasedací místnost VÚVeL Brno
Datum: úterý 15. listopadu 2016
Čas: 10:00 hodin
 
 
 

 

The VRI representatives attend the international conference „BBEC 2016“ in Bratislava (25. 10. 2016)

On 17 October 2016, the VRI management, accompanied by a member of the staff of the Centre for Technology Transfer and Project Support of the VRI attended the international "Bratislava Bioeconomy Conference 2016". This important event, held ... více >

The VRI representatives attend the international conference „BBEC 2016“ in Bratislava (25. 10. 2016)

On 17 October 2016, the VRI management, accompanied by a member of the staff of the Centre for Technology Transfer and Project Support of the VRI attended the international "Bratislava Bioeconomy Conference 2016".

This important event, held under the Slovak Presidency of the EU, was hosted by the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic in cooperation with the National Agricultural and Food Centre, which brings together the Slovak departmental (agricultural) research institutes. The central topic of the conference was "The role of regions in European Bioeconomy". The event was held in the meeting facilities of the Grand Hotel River Park Bratislava.

The main conference speakers were: John Bell (Director of DG RTD, European Commission), Pekka Pesonen (Secretary General of COPA-COGECA) and Gabriela Matečná (Minister of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic).

The aim was to create a space for (all day) discussion of stakeholders involved in research and innovation with an emphasis on regional, national and transnational strategies of bioeconomy management (especially in agriculture, forestry and food production). The discussion was focused on the current possibilities in particular regions, especially in Central and Eastern Europe. Examples of successful implementation of projects and their growing importance to sustainable agriculture, forestry and food production, including activities under Horizon 2020, were presented.

The conference extended the topics discussed at the Bioeconomy Summit in Berlin in 2015 and the Bioeconomy Utrecht conference in early 2016, with the aim of defining national and regional strategies for the exploitation of natural resources.

The VRI representatives took an advantage of attending this professional event to enhance working relationships with the officials of the Ministry of Agriculture and Rural Development of the SR, the National Agricultural and Food Centre of the SR (Directors of the Research Institute of Animal Production in Nitra, Research Institute of Plant Production in Piestany and Food Research Institute in Bratislava) and Slovak University of Agriculture in Nitra.

For more information on the event, please see:
http://www.bioeconomybratislava2016.eu/program.html
 
 
 

 

Inspection of NPU Project Implementation (24. 10. 2016)

On 17 October 2016, on-site inspection of the implementation of the National Sustainability Programme NPU I entitled "Healthy animals as a source of wholesome food" was carried out. Besides the representatives of the Ministry of Education, Youth ... více >

Inspection of NPU Project Implementation (24. 10. 2016)

On 17 October 2016, on-site inspection of the implementation of the National Sustainability Programme NPU I entitled "Healthy animals as a source of wholesome food" was carried out.

Besides the representatives of the Ministry of Education, Youth and Sports, a member of the Expert Advisory Body participated in the inspection. Based on the presentation of the so far achieved results in the form of publications and applied results, the level of international collaboration and collaboration with public and private sector in R&D&I, assessment of the compliance of the use of funds with the proposal budget, management of human resources and other factors, the evaluating committee concluded that "the project meets the established goals within the range set by the contract about the provision of support, and good quality results have been obtained at the national level".

Our thanks are due to everybody who have made a positive contribution to the results.
 
 

 

A Representative of the FABRE-TP pays a working visit to the Institute (12. 10. 2016)

On 4 October 2016, Jan Venneman, General Secretary of the FABRE-TP (Farm Animal Breeding and Reproduction Technology Platform) visited the Institute. The purpose of the visit was a presentation concerning the activities of this Platform which is dealing ... více >

A Representative of the FABRE-TP pays a working visit to the Institute (12. 10. 2016)

On 4 October 2016, Jan Venneman, General Secretary of the FABRE-TP (Farm Animal Breeding and Reproduction Technology Platform) visited the Institute.

The purpose of the visit was a presentation concerning the activities of this Platform which is dealing with breeding and reproduction of farm animals, and brings together ca. 50 partner organizations from both business and the academic sector. The Institute was represented by Miloslav Skřivánek, Martin Anger and Martin Faldyna at the meeting. The activities of the Institute, with special emphasis on the Department of Genetics and Reproduction, were presented here. Part of the meeting was a discussion about the significance of the Institute´s membership in the Platform.
 
 

 

16. 02. 2017-17. 02. 2017 - CzechoSlovak Virology Conference - Ceske Budejovice 2017 (12. 10. 2016)

Dear colleagues,   CzechoSlovak Virology Conference (Web)    will be held in the February of 2017 in Ceske Budejovice   The Veterinary Research Institute is one of the ... více >

16. 02. 2017-CzechoSlovak Virology Conference - Ceske Budejovice 2017 (12. 10. 2016)

Dear colleagues,
 
 
will be held in the February of 2017 in Ceske Budejovice
 
The Veterinary Research Institute is one of the Co-organizers.
 
 
 
 

 

XIII National Show – Czech Spotted Cattle Day 2016 in Radešínská Svratka - Press Release (23. 09. 2016)

On 15 September 2016, representatives of the Veterinary Research Institute attended the 13th National Show – Czech Spotted Cattle Day 2016 in Radešínská Svratka. The exhibition was opened by the Minister of Agriculture, Ing. ... více >

XIII National Show – Czech Spotted Cattle Day 2016 in Radešínská Svratka - Press Release (23. 09. 2016)

On 15 September 2016, representatives of the Veterinary Research Institute attended the 13th National Show – Czech Spotted Cattle Day 2016 in Radešínská Svratka.

The exhibition was opened by the Minister of Agriculture, Ing. Marian Jurečka, and his staff. The Minister wished all exhibitors and breeders every success. The local breeder PROAGRO Radešínská Svratka, a. s. exhibited their cow “Berta” which was voted the Supreme Champion of the show.

During the exhibition, meetings were held with representatives of the Czech-Moravian Breeders Society, Breeders Association of Czech Red Spotted Cattle, Holstein Cattle Breeders Association of the Czech Republic and Mendel University where topical issues, upcoming project proposals and planned collaboration on new research projects were discussed.
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>