Pharmacology and toxicology

Vedoucí oddělení: PharmDr. Josef MAŠEK, Ph.D.

Tel.: +420 773 775 481
E-mail: masek@vri.cz

Oddělení se zabývá vývojem rekombinantních vakcín, adjuvantních látek a nosičů, studiem toxikologických mechanismů farmakologicky účinných látek a environmentálních polutantů a polutantů potravin a surovin živočišného původu, včetně jejich stopovou chemickou analýzou.

 

Výzkumné skupiny

Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Miroslav MACHALA, CSc.
Tel.: +420 720 544 799
E-mail: machala@vri.cz

Výzkumná skupina chemie a toxikologie se pod vedením RNDr. Miroslava Machaly, CSc. zaměřuje na chemickou analýzu komplexních směsí aromatických látek v životním prostředí a potravním řetězci s využitím moderních analytických metod.

Současně se věnuje studiu mechanismů toxicity organických cizorodých látek (polycyklických aromatických uhlovodíků, persistentních organických polutantů jako např. dioxinů a polychlorovaných bifenylů a polárních aromatických sloučenin), se zaměřením na mechanismy chemické karcinogeneze a endokrinní disrupce, jak na úrovni molekulárně biologické a biochemické (změny genové exprese, poškození DNA a postgenotoxické odpovědi, intracelulární signální transdukce, efekty v plasmatické membráně, komplexní lipidomické analýzy), tak také na úrovni buněčných populací (modulace buněčného cyklu, proliferace, apoptózy a diferenciace; intercelulární komunikace, adheze buněk a buněčné transformace). Praktickými výstupy jsou data využívaná Evropskou agenturou pro bezpečnost potravin a WHO pro hodnocení rizika chemických kontaminantů životního prostředí a potravin

Naše oblasti výzkumu:

  1. Aryl hydrocarbon receptor (AhR) studies – modes of action, induction of XMEs, genotoxicity, relative effective potencies 
  2. Endocrine-disrupting activities of environmental aromatic contaminants (PCBs, PAHs, PACs)
  3. Carcinogenesis, developmental biology and other processes related to tissue-specific toxicity
  4. Complex environmental mixtures - toxicology in vitro
  5. Nanotoxicology
  6. Lipidomics (modulations linked to carcinogenesis and toxicity of environmental contaminants, lipid biomarkers) – determination of SLs, PLs, FAs and eicosanoids
  7. Ecotoxicology