Národní Centrum Biotechnologií ve Veterinární Medicíně – NaCeBiVet

logo
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Registrační číslo projektu: TN02000017
Celkové náklady: 366 000 000 Kč
Celková intenzita podpory: 75,23 %
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

 

Cílem projektu je vytvořit stabilní a dlouhodobou základnu aplikovaného výzkumu, a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit 7 výzkumných organizací v oblasti biotechnologií ve veterinární medicíně, živočišné výrobě a navazujících oborech. Z hlediska dopadu má projekt přispět k zajištění udržitelné produkce kvalitních a zdravotně nezávadných potravin živočišného původu v podmínkách implementace politiky snižování spotřeby antibiotik, zlepšování pohody chovaných zvířat, udržování biodiverzity v krajině a principů cirkulární ekonomiky. Výsledky generované v projektu ve formě nových či inovativních produktů či služeb mají zvýšit konkurenceschopnost zapojených podniků. 

Členové konsorcia

17. 5. 2024

V rámci 2. Výzvy k podávání projektových návrhů v rámci projektu NaCeBiVet byly podány celkem 3 návrhy, které splnily formální požadavky a byly následně postoupeny k hodnocení členům Rady Centra. Dne 15. 5. 2024 proběhlo zasedání Rady Centra. Byly odprezentovány projektové návrhy s důrazem na potřebu řešení daného problému, nastavení výsledků a jejich následného uplatnění v praxi. Schválení o přijetí/zamítnutí projektových žádostí k profinancování bude členy Rady Centra sděleno do konce měsíce května 2024. Následně přijaté projekty budou postoupeny k hodnocení na Technologickou agenturu ČR.


15. 3. 2024

TEXT VÝZVY
Výzva č. 2 k podání dílčích projektů

DOKUMENTACE K VÝZVĚ:
Zadávací dokumentace
Všeobecné podmínky verze 7

Podmínky interní soutěže
Strategický výhled a perspektivy v oboru
Návrh dílčího projektu
Anotace projektu a výsledky v anglickém jazyce
Návrh Smlouvy o účasti na řešení dílčího projektu Národního centra biotechnologií ve veterinární medicíně NaCeBiVet
Závazné parametry


15. 1. 2024

NCK1 267x200Dne 13. 12. 2023 proběhlo ve velké zasedací místnosti v sídle NCK2 267x200Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. 2. řádné zasedání Rady Centra projektu Národní Centrum Biotechnologií ve Veterinární Medicíně, jako nejvyššího rozhodovacího a kontrolního orgánu. Ředitel VÚVeL a zároveň řešitel projektu úvodem představil jednotlivým členům Rady přehled probíhajících dílčích projektů v kontextu jejich vztahům k jednotlivým směrům výzkumné agendy Centra a byly projednány k nim patřící  žádosti o změnu ze stran hlavních řešitelů.

V dalším bodě programu byl představen k následnému schválení manažersko-strategický dílčí projekt, jehož cílem je koordinace zajištění plnění výzkumné agendy Centra.  Po diskuzi byl projekt všemi členy schválen. V závěru zasedání byly projednány termíny a parametry vyhlášení dalších výzev v roce 2024 a harmonogram zasedání členů Rady.

Zasedání probíhalo hybridní formou.


2. 11. 2023

Dne 1. 11. 2023 se řešitel projektu pan MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. a projektový manažer Ing. Jan Čáslavský zúčastnili setkání pověřených konzultantů a projektových manažerů NCK v Praze v sídle TAČRu. Setkání bylo uskutečněno s cílem seznámení řešitelů projektů z NCK s náležitostmi monitorovacích zpráv, možnosti přesunu podpory mezi jednotlivými roky řešení, způsoby vykazování publikačních výsledků a především diskuzi ke strategickým dílčím projektům. Setkání se neslo v příjemné duchu, byly vyjasněny náležitosti vykazování finančních ukazatelů v monitorovací zprávě a další věci, které přispějí k hladkému procesu realizace projektu.


28. 6. 2023

Dne 27. 6. 2023 byla Příjemci projektu prostřednictvím datové schránky zaslána informace z Technologické agentury ČR o "Oznámení o schválení dílčích projektů", které byly Radou Centra doporučeny k financování. Jedná se o 17 dílčích projektů. 


13. 6. 2023

IMG 0640 267x200Ve čtvrtek 8. 6. 2023 zavítal na Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. pan doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. z České zemědělské univerzity v Praze, který působí v rámci projektu NaCeBiVet jako pověřený konzultant ze strany Technologické agentury České republiky. Jednalo se o neformální posezení s panem ředitelem a manažerským týmem projektu a diskutovalo se o podrobnostech vzájemné spolupráce a nastavení komunikačních kanálů.

 


17. 5. 2023

V rámci 1. interní Výzvy bylo podáno celkem 17 dílčích projektů k hodnocení. Projekty prošly formálním hodnocením, kdy obsahovaly všechny požadované náležitosti stanovené Výzvou a byly posunuty k hodnocení členům Rady Centra. Zasedání Rady Centra proběhlo dne 4. 4. 2023, jehož se aktivně účastnili také hlavní řešitelé dílčích projektů a to formou prezentace základních aspektů řešeného tématu. Rada Centra projekty vyhodnotila a rozdělila do dvou skupin, první skupinu tvořily projekty, které byly Radou doporučeny k financování a druhou skupiny obsahovaly projekty, které byly řešitelům vráceny k úpravám.

Byla stanovena doba na úpravu vrácených dílčích projektů, které byly následně předloženy Radě Centra k posouzení, která po projednání posoudila provedené úpravy jako dostatečně a doporučila dílčí projekty k financování.

Přehled schválených dílčích projektů je uveden v záložce "Dílčí projekty a výsledky".


14. 2. 2023

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI 1. INTERNÍ VÝZVY
Rada Centra se rozhodla prodloužit termín pro podávání dílčích projektů v rámci 1. interní Výzvy projektu Národního Centra Biotechnologicí ve Veterinární Medicíně (NaCeBiVet). Více viz textová zpráva.

TEXT VÝZVY
Výzva verze 2 k podání dílčích projektů

DOKUMENTACE K VÝZVĚ:
Zadávací dokumentace verze 2

Ostatní dokumentace k 1. interní výzvě zveřejněná dne 23. 1. 2023 je beze změny.


9. 2. 2023

Dne 31. 1. 2023 se uskutečnilo zahajovací setkání členů konsorcia projektu Národní Centrum Biotechnologií ve Veterinární Medicíně NaCeBiVet, který je podpořen z Technologické agentury České republiky. Hostitelem této akce byl příjemce - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.  ve svém sídle v Brně v Medlánkách. Více viz tisková zpráva.
Fotodokumentace z dané akce je k dispozici ke stažení ZDE


23. 1. 2023 

TEXT VÝZVY
Výzva č. 1 k podání dílčích projektů

DOKUMENTACE K VÝZVĚ:
Zadávací dokumentace pdf)
Všeobecné podmínky verze 7 (pdf)

Podmínky interní soutěže (pdf)
Strategický výhled a perspektivy v oboru (pdf)
Návrh dílčího projektu (xls)
Anotace projektu a výsledky v anglickém jazyce (doc)
Návrh Smlouvy o účasti na řešení dílčího projektu Národního centra biotechnologií ve veterinární medicíně NaCeBiVet


17. 1. 2023

dne 31. 1. 2023 se bude konat zahajovací setkání konsorcia projektu NaCeBiVet spojené s partnerskými meetingy k plánovaným dílčím projektům. Setkání se uskuteční v sídle hlavního příjemce, tj. ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v.v.i.

logo