Vznik Eu 1080x380

20 let od vstupu České republiky do Evropské unie aneb význam projektů Operačních programů na rozvoj VÚVeL

1.,května 2024 uplynulo 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie. Díky tomu bylo možné postupně začít čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Tyto prostředky byly a jsou čerpány v rámci tzv. Operačních programů. Jednou z oblastí, která byla finančně podpořena, je oblast výzkumu a vývoje, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo díky OP Výzkum a vývoj pro inovace (v období 2007-2013) a OP Výzkum, vývoj, vzdělávání (v období 2014-2020). V současné době je věda podporována díky OP Ján Ámos Komenský.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství byl založen v roce 1955 a výstavba jednotlivých objektů byla realizována v letech 1958-1963. V následujícím období byly realizovány dílčí stavební rekonstrukce a pořizování nových strojních investic. Transformací ústavu na veřejnou výzkumnou instituci v roce 2007 byly tyto možnosti omezené na interní tvorbu fondu reprodukce majetku a na dotační tituly účelové podpory poskytované pouze některými poskytovateli, které umožnily pouze částečné vybavování laboratoří. Pro udržení vysokého metodického a technologického standardu zázemí bylo pro ústav zásadní se zapojit od začátku do výzev Operačních programů s cílem získat finanční podporu na infrastrukturální rozvoj.

Prvním realizovaným projektem bylo „Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně AdmireVet“, díky kterému bylo možné provést celkovou rekonstrukci jednoho ze tří vědeckých pavilónů v areálu ústavu a také dvou objektů patřících k akreditovaným experimentálním stájím. V kontextu s pořízením v té době up-to-date technologií, jako je vysoce sofistikovaný průtokový cytometr nebo několik hmotnostních spektrometrů, došlo k výraznému pozvednutí nejen technologické úrovně prováděných analýz, ale také významně přispělo ke zvýšení úrovně a bezpečnosti realizovaných experimentů zaměřených na mikrobiologii, virologii, imunologii a diagnostiku. Na AdmireVet navázal projekt „Rozvoj výzkumných kapacit Centra AdmireVet“, v rámci kterého byla infrastruktura rozšířena o buněčný sorter založený na průtokové cytometrii a zařízení MALDI-TOF, umožňující identifikaci bakteriálních druhů. Ve stejném období byl realizován celobrněnský projekt „CEITEC – Central European Institute of Technology“, ve kterém byl ústav partnerem v konsorciu s Masarykovou univerzitou, Mendelovou univerzitě v Brně, Vysokým učením technickým v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou a Ústavem fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Ústav byl zapojen oddělením genetiky, který byl vybaven fluorescenčním konfokálním mikroskopem.

Na úspěšnou realizaci těchto tří projektů v rámci OP VaVpI navázaly další projekty v programu OP VVV. Byly to projekty podporující rozvoj vědecké oblasti farmakologie a toxikologie ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzy Palackého v Olomouci. Právě projekty „FIT – farmakologie, imunologie a (nano)toxikologie“, „CEREBIT – Centrum pro rekombinantní biotechnologie a imunoterapeukika“, „Imunofarmakoterapie“ a „Imunofarmakologie – upgrade infrastruktury“ vedly k pozvednutí technologické úrovně technik charakteristiky látek používaných v terapii, definování heterogenních směsí látek nebo in vivo zobrazovacích technik. Díky projektu FIT byla také vybudována technologická laboratoř pro definovanou produkci vybraných látek v definovaném prostředí.

Další projekt „Healthy Aging in Industrial Environment – HAIE“ byl založen na spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a Ústavem experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Projekt byl zaměřen na hodnocení vlivů vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu a mimo něj.

Projekt „Probiotické baktérie střevní mikroflóry jako základ zdraví a pohody zvířat“ vedl k izolaci čistých kultur baktérií z trávicího traktu drůbeže a prasat, jejich detailní charakterizaci a následné přípravě probiotických preparátů o definovaném složení.

Posledním řešeným projektem v rámci programového období OP VVV byl „PROFISH - Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech“, který umožnil signifikantně obnovit technologii, jako např. laboratorního a chovného zázemí pracovní skupiny Nemoci ryb. Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích projekt přispěl k poznání některých vazeb mezi rybami, jejich patogeny a prostředím, ve kterém žijí.

Rozvoje ústavu bylo ale dosaženo nejen díky operačním programům zaměřeným na vědecký a infrastrukturální rozvoj, ale také díky Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl zacílen na rozvoj lidských zdrojů ve vědě. Významným byl ale také Operační program Životní prostředí, který umožnil zateplení pláště dvou vědeckých pavilónů nebo instalaci fotovoltaických panelů na střechy dvou objektů. Tím tyto projekty přispěly ke snížení energetické náročnosti provozu ústavu.

Z výše uvedeného vyplývá, že účelné a smysluplné investování do výzkumné infrastruktury a personálního růstu může přinést očekávaný rozvoj ve vědě a výzkumu. A díky těmto projektům je Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. výzkumnou organizací Ministerstva zemědělství, které je připravena plnit svou misi – vědeckou prací přispívat k udržitelnému rozvoji živočišné výroby při realizaci politiky uvážlivého používání antibiotik a zvyšování standardů chovatelské praxe.

-----------------EU Logo S Textem RGB Cz 240x200            MSMT Logotyp Text CMYK Cz 346x173