Prohlášení o přístupnosti webu www.vri.cz

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., zveřejňuje podle § 8, zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. 10. 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a zákonem.

Prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky v doméně www.vri.cz.

Soulad s mezinárodními normami
Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s důrazem na normy:
1. Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Což je právní úprava jak na úrovni Evropské unie, tak na národní úrovni, využívající pro technické naplnění požadavků na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací harmonizovanou normu EN 301 549 V2. 1.2 (2018-08), která odkazuje na mezinárodně uznávané standardy, zejména Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

2. Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)

Soulad s požadavky na přístupnost

Webové stránky https://www.vri.cz  jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného obsahu:

1. Některé dokumenty (ve formátu .PDF) nesplňují podmínky pro strojové čtení.

2. Některé dokumenty vyžadují pro spuštění jiný software, nebo jsou stránky přesměrovány do na weby jiných organizací (např. vstupy do oblastí souvisejících s HR Award – https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-profiles-descriptors )

3. Jiné dokumenty (zvláště pak s odborným vědeckým obsahem) nejsou uveřejněny v plné verzi a s detailním popisem, a to např. z důvodu převažující vizualizace obsahu, apod.

Aktivně se snažíme odstranit veškeré nedostatky, a to nejen detekované vlastními silami, ale také definované podněty z venčí. Vše v souladu s platnou domácí i evropskou legislativou.

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení bylo zpracováno dne 13. 02. 2023

Možnosti při získání informací a podnětů

O získání informací nedostupných, obtížně přístupných, apod. lze požádat administrátory webových stránek, případně tvůrce obsahu jednotlivých oblastí. Stejně tak lze postupovat v případě zasílání podnětů do Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL), a to na následujících adresách:

E-mail: vri@vri.cz nebo https://www.vri.cz/lide/

Tento způsob považuje Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. v souladu s § 4, odst. 7, zákona za náhradní způsob získání informací.
Dle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný.