Aktuálně

27. 11. 2023 Sociální odpovědnost a spoluúčast našich zaměstnanců na dění kolem nás

S blížícím se koncem roku přichází čas bilancování, hodnocení úspěšnosti v nejrůznějších oblastech, vyhodnocení plnění cílů a míru naplnění jednotlivých ukazatelů. V krátkosti stojí za to si připomenout a ohlédnout se také za několika dobrovolnými aktivitami v tomto roce, které sice svojí povahou nenaplňují naše výzkumné záměry, ale doufejme, že se stanou dobrým příkladem jak pokračovat dál.

V průběhu roku jsme se snažili podpořit konkrétní aktivitou oblast, která vychází z našich závazků i odhodlání k posílení zaměstnanecké angažovanosti. Ve snaze podpořit vzájemnou týmovou spolupráci, kterou jako ústav prosazujeme, takto přispíváme a posilujeme i naši sociální odpovědnost jako firmy v našem případě výzkumné instituce. Zodpovědnost stoji zejména na iniciativně a nabídnuté spolupráci našich zaměstnanců. Připomeňme významné akce, které náš zájem a snahu o pomoc, konkrétní činnosti přibližují. Vzpomeňme na uspořádané charitativní sbírky oděvů pro potřebné a příspěvky, kterými naši zaměstnanci významně překročili očekávání a výtěžek z celé akce. Za připomenutí stojí i naše pomoc v bezprostředním okolí, konkrétně jarní úklidová výpomoc v SOS dětské vesničce v Medlánkách. Další úspěšnou akcí bylo naše přispění v oblasti darování krve. I zde se jednalo o dobrovolné zapojení našich zaměstnanců jako dárců a prvodárců pro podporu důležitosti dobrovolného a bezplatného dárcovství. Jako velmi úspěšné můžeme zmínit i naše další dvě aktivity, jako bylo setkání zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků nebo následný pětidenní letní dětský příměstský tábor pro děti a to nejen našich zaměstnanců. Za velmi zdařilou považujeme i naši výpomoc v lesní školce při obnově lesů v našem okolí. V průběhu celého roku se snažíme vzpomenout na významné dny a připomínat důležité okamžiky a úspěchy našich spolupracovníků nebo i celých skupin, které jsou alespoň formou krátkého příspěvku a zprávou, vhodným okamžikem pro poděkování za jejich dosažené úspěchy a milníky jejich práce. Vzpomínáme na letní prázdninovou fotosoutěž o nejlepší zaměstnanecký snímek a stejně tak i na pravidelné výstavy fotografií a výtvarných děl v naši VÚVeL Galerii.

V závěru roku nás čeká ještě uspořádat zaměstnanecký VÚVeL Jarmark, jinými slovy nevšední dobročinnou sbírku na podporu aktivit, které nám dávají smysl. Vše je v přípravách, kdy každý z nás může svým vlastním příspěvkem, výrobkem nebo darem významně pomoci někomu jinému. Poděkování patří za každý příspěvek, dobrovolnou účast i čas, který byl v tomto roce věnován každé naší aktivitě. Všem našim zaměstnancům děkujeme.

23. 11. 2023 Příručka pro nové zaměstnance také v anglickém jazyce

Dokument je dostupný v anglické části webu v sekci ABOUT US - HRAWARD - DOCUMENTS

2. 6. 2023 Vydána nová příručka pro zaměstnance

Ve spolupráci s členy pracovních týmů HR Award a s podporou kontaktních pracovníků na výzkumných odděleních a útvarech, vydáváme informační brožuru jako průvodce pro nové zaměstnance. Jedná se o nový nástroj k podpoře nově nastupujících kolegů a kolegyň na naše pracoviště. Základní informace podané touto formou jsou  dobrým základem pro rychlou orientaci, vhodný způsob pro předání klíčových informací a funguje také jako vstupní spouštěč dalších dotazů od nováčků. Protože zejména v začátcích je těžké se dokázat nebo umět zeptat. Dokument je dostupný na webových stránkách VÚVeL – sekce O NÁS – HRAWARD - DOKUMENTY - Průvodce pro nové zaměstnance.

31. 5. 2023 Vydána nová interní pravidla náboru zaměstnanců

Před schválením nového dokumentu došlo ve spolupráci s členy pracovních týmů HR Award k posouzení nově navržených postupů a procesu pro výběr zaměstnanců. Nově stanovujeme interní metodiku pro získávání a výběr výzkumných pracovníků a ostatních zaměstnanců, která navazuje na Politiku přijímání a výběru zaměstnanců a na zásady otevřených a transparentních postupů OTM-R ze dne 6. 3. 2023. Principy OTM-R, které interním postupem rozvádíme, jsou v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Systém výběru a přijímání pracovníků ve výzkumu je jednou z podmínek strategického přístupu HRS4R pro řízení lidských zdrojů ve výzkumu. Zpracovaným postupem a pravidly pro systematické vedení náboru plníme jednu z aktivit v rámci Akčního plánu HR Award.

19. 4. 2023 Etické aspekty umělé inteligence ve výzkumu

Umělá inteligence (AI) v současnosti získává stále větší pozornost a sílí s tím, jak se technologie a jejich neustálá aktualizace neustále vyvíjí. Umělá inteligence se prudce rozšiřuje do různých aspektů našeho života a využívá se k provádění mnoha procesů. Ačkoli je tato technologie přínosná, etické důsledky spojené s používáním např. "AI chat-botů" mohou být znepokojivé. S rozvojem této technologie vnímáme jako důležité přijmout opatření, která zajistí, aby se systémy umělé inteligence používaly zodpovědně a eticky. V návaznosti na Evropskou Chartu pro výzkumné pracovníky, která mimo jiné definuje zásady etické a profesní odpovědnosti ve výzkumu, reagujeme na potřebu úpravy v nově identifikované oblasti. V rámci aktualizace Etického kodexu VÚVeL a našich vnitřních pravidel nově definujeme a vymezujeme společné zásady a postoje v souvislosti s technologií AI a případných dopadů ve výzkumu.

14. 3. 2023 Postup pro podávání a vyřizování návrhů, připomínek, stížností na VÚVeL

Oznamujeme vydání nového dokumentu, který stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování návrhů, podnětů, stížností, petic a žádostí adresovaných Výzkumnému ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL). Tato pravidla mají povahu doručeného postupu při podání s popisem návazných kroků při jejich zpracování i vyřizování.

Podávání návrhů, podnětů a stížností je vnímáno jako jeden z možných způsobů zjišťování informací o stavu fungování ústavu. Jedná se o získávání nepřímých informací, které ve vazbě na jejich vyhodnocení, přispívají k možné nápravě nebo zlepšování. Níže popsané postupy, podmínky a struktura vyřizování, zpřehledňuje proces podávání zpětné vazby ze strany zaměstnanců, zákazníků, partnerů nebo ostatních osob. Postup pro podávání a vyřizování návrhů, připomínek, stížností na VÚVeL je uveřejněn v sekci Ke stažení a současně zůstává přístupná i v sekci O nás - HR Award – Dokumenty.

9. 3. 2023 Politika přijímání a výběru zaměstnanců v souladu s HR Award

Nově vytvořený dokument VÚVeL „Politika přijímání a výběru zaměstnanců dle pravidel OTM-R“ je veřejně přístupný, upravuje obecné zásady výběru výzkumných pracovníků a dalších zaměstnanců dle podmínek a požadavků našeho ústavu. Uvedený dokument je volně přístupný všem zájemcům, budoucím uchazečům nebo kandidátům se zájmem ucházet se o pracovní nabídku.  Politika přijímání a výběru zaměstnanců je uveřejněna v sekci - Výběrová řízení - Volná místa. Zveřejněná politika současně zůstává přístupná i v sekci O nás - HR AwardDokumenty.

6. 3.  2023  Vyhodnocení plnění GEP za rok 2022

V rámci průběžného plnění dílčích aktivit našeho akčního plánu HR Award, byly zpracovány a zveřejněny nové dokumenty, které doplňují některé z potřebných postupů v našich agendách. V souvislosti s plněním  našeho plánu genderové rovnosti (GEP), na období 2022 – 2026, jsme zpracovali závěrečnou zprávu s vyhodnocením plnění aktivit za rok 2022. Vyhodnocení je veřejně přístupné na našich webových stránkách a je uloženo v sekci O nás - HR AwardDokumenty.

Možnost sdílet tento výstup je informací především pro naše zaměstnance, kteří již jsou nebo budou, žadatelé především u projektů podávaných v dotačních titulech, kdy plnění aktivit HR AWARD nebo GEP jsou požadovaným kritériem. U podávaných žádostí je tedy možné využít a doložit potřebné informace jako zprávu o průběžném plnění aktivit.

21. 11.  2022  Jsme v seznamu oceněných

Jsme uvedeni v seznamu držitelů ocenění HR Award. V současnosti se tedy řadíme mezi 62 institucí v České republice, kterým se podařilo získat toto významné ocenění HR Excellence in Research Award. K dnešnímu dni je evidováno již 692 organizací a institucí, které získaly toto významné ocenění personální práce se závazkem dalšího rozvoje.

 

10. 10.  2022  VÚVeL je držitelem HR Award!

Výzkumný ústav veterinárního lékařství je držitelem ocenění HR Excelence in Research za odhodlání k soustavné podpoře a vedení personálních procesů ve shodě s evropskými požadavky na kvalitu řízení lidských zdrojů ve výzkumu dle Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování při přijímání výzkumných pracovníků. Splňujeme podmínky a nezbytné požadavky certifikace. Patříme mezi instituce oprávněné využívat tento certifikát jako uznání transparentnosti, otevřenosti a kvality  personálních standardů ve výzkumu.

 

22. 8.  2022  Průzkum trhu na dodavatele stravy na VÚVeL

Nemáte tip na dodavatele stravování, který by nabídl našim zaměstnancům nadstandartní servis a služby za férovou cenu? Hledáme zajímavé možnosti a nové nabídky ke spolupráci v oboru gastro služeb. Nabídka by měla být minimálně v rozsahu, na kterou jsou naši zaměstnanci zvyklí, s přidanou hodnotou nových nápadů a služeb.  Požadavky uvádíme v dokumentaci probíhajícího průzkumu trhu, který je vyhlášen na tomto místě (sekce Výběrové řízení – Veřejné zakázky) do 16. 9. 2022. Kontakt a forma zpracování nabídky je uvedena v zadávací dokumentaci.

22. 6.  2022  Plán genderové rovnosti na VÚVeL

pro období 2022-2026 jsme zpracovali plán aktivit s názvem Plán genderové rovnosti (Gender Equality Plan, dále jen GEP) - zde k nahlédnutí. Tento dokument představuje pro naši instituci závazek věnovat se podpoře genderové rovnosti jako součást komplexní strategie rozvoje našeho ústavu. Cíle a opatření si každá instituce určuje sama podle svých potřeb, rozsah realizace a podpora aktivit, záleží na našich možnostech a aktuální situaci. Nově připravený plán shrnuje především naše původně plánované aktivity akčního plánu HR Award a dále je rozšiřuje. Zpracovaný a průběžně naplňovaný GEP je mimo jiné aktuální a nutnou podmínkou pro posuzování způsobilosti uchazečů z řad nejen výzkumných organizací v programech Horizon Europe, GA ČR, AZV a další. V žádostech o granty je stanovena povinná položka pro doložení plánu genderové rovnosti, který prokazuje aktivní přístup uchazeče k podpoře nediskriminačního přístupu a rovných příležitostí. Plán genderové rovnosti schválil dne 20. 6. 2022 ředitel VÚVeL, pan MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., dokument je uložen v sekci O nás (About us) - HR Award (HR Award) - Dokumenty (Documents).

16. 6.  2022  Připravujeme Plán genderové rovnosti

Připravujeme plán genderové rovnosti VÚVeL na období 2022 – 2026 a jsme těsně před jeho dokončením! V současné chvíli probíhá konečná revize návrhů od jednotlivých pracovních týmů WG a RCG včetně připomínek od jednotlivých vedoucích. Získané komentáře a podměty budou zohledněny a zapracovány. V druhé polovině června proběhne předložení „Plánu“ (GEP) na vedení ústavu, jeho schválení a zveřejnění na příslušném místě. Plán genderové rovnosti VÚVeL bude zveřejněn v sekci O nás - HR Award – Dokumenty (včetně jeho anglické verze na příslušném místě).

 

9. 5.  2022 Zapojte se do hodnocení výzkumu

V současné době probíhá aktualizace databáze hodnotitelů a hodnotitelek výzkumných projektů Technologické agentury ČR, která hledá odbornice a odborníky na výzkum, vývoj a inovace napříč všemi obory, zejména z aplikačního, ale i akademického prostředí, kteří mají zkušenost s uplatňováním výsledků výzkumu v praxi. Vzhledem k tomu, že aktivně podporujeme příležitosti pro širší zapojení žen do výzkumné činnosti a podpory výzkumu, sdílíme tuto informaci dál. Přes tento odkaz (letak_hodnotitele) získáte podrobnější informace o tom, jak se stát hodnotitelkou nebo hodnotitelem a zjistíte další podrobnosti o hodnocení. Leták je možné rozeslat dalším kolegyním a případným zájemkyním o spolupráci. V případě dalších dotazů v této věci jsou k dispozici informace na webu TA ČR nebo na emailu hodnotitele@tacr.cz. Děkujeme za čas, který jste věnovali čtení těchto řádků a také za případnou součinnost k žádosti TA ČR.

 

16. 3.  2022 Kam s dotazem v oblasti rovných příležitostí?

Máte dotaz v oblasti rovných příležitostí? Potřebujete se poradit nebo sdílet námět nebo se podělit o dobrou praxi? V tom případě rádi upozorníme na nově zřízené kontaktní místo pro systémová řešení v oblasti rovnosti žen a mužů ve výzkumu. V rámci činnosti pracovní skupiny byla zřízena emailová adresa rzmv@vlada.cz (rzmv - rovnost žen a mužů ve výzkumu), která je určena pro sběr konkrétních námětů a průběžné zodpovídání dotazů na téma rovných příležitostí. Pracovní skupina pro rovnost žen a mužů ve výzkumu se zabývá tvorbou metodických doporučení pro poskytovatele podpory VaVaI a vedení výzkumných organizací. Pracovní skupina současně předává podněty RVVI k dalšímu postupu, například v legislativní oblasti, průběžně zveřejňuje příklady dobré praxe a aktuality z oblasti vyrovnávání příležitostí pro ženy a muže ve výzkumu. Členkami a členy jsou zástupci z ministerstev a dalších poskytovatelů podpory včetně výzkumných institucí. Za rezort MZe jsme byli pověřeni členstvím v této skupině s přímým zastoupením a možností do problematiky i aktivně vstupovat.

 

28. 2. 2022 Aktualizace sekce HR Award

Byla provedena komplexní úprava naší webové sekce HR Award (https://www.vri.cz/o-nas/hr-award/), byly doplněny dokumenty a odkazy na oblasti související s problematikoou. Nově vytvořené sekce budou lokalizovány a vedeny ve dvou jazykových verzích. Přidali jsme odkaz na zveřejněné interní dokumenty do sekce Dokumenty, která byla doplněna nad rámec povinných příloh o podklady a související materiály, které v průběhu procesu vznikaly postupně v průběhu přípravné fáze. Na stránkách byly dodatečně zveřejněny podklady pro GAP analýzu, vyhodnocení dotazníkových průzkumů, souvisejících analýz, doporučení a komentářů. V nově zřízené sekci Spolupráce jsme zveřejnili složení pracovních skupin, jejich příslušnost vzhledem k organizační struktuře, zařazení a role s ohledem na výzkumnou činnost. Přidali jsme popis procesu implementace a základní informace o strategii HRS4R a jak budeme k jejímu naplňování přistupovat. Přidali jsme nové informace s odkazem na zajímavé informační weby, které se zaměřují na sebe-rozvoj (zejména začínajících výzkumných pracovníků) a jsou uloženy v sekci Kariéra. Pro lepší identifikaci bylo na hlavní webové stránce viditelně umístěno logo HRS4R pro rychlý vstup do webové sekce HR Award.

11. 2. 2022 Mezinárodní den žen a dívek ve vědě na VÚVeL

Na 11. února 2022 připadá Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, který vyhlásilo Valné shromáždění OSN a letos se  koná již posedmé. Tento mezinárodní den připomíná důležitou úlohu žen v oblasti vědy a výzkumu. Celosvětově je zastoupení žen ve vědě nízké, dle OSN je to přes 33 %, což srovnáním odpovídá i průměru EU. Česká republika se v tomto ohledu v EU řadí na poslední příčky s necelými 27 % žen ve výzkumu. Na VÚVeL se můžeme pochlubit tím, že z celkového počtu vědeckých pracovníků je 60% žen na 40% mužů.  V současnosti zavádíme strategický přístup řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu HR Award, který mj. řeší i problematiku rovnosti pracovních příležitostí a podmínek v naši instituci.

"Jsme si ve VÚVeL vědomi toho, jak významnou roli ženy hrají v našich výzkumných oborech, a proto se je snažíme aktivně podporovat na všech stupních jejich kariéry.  „Umožňujeme kolegyním efektivní slaďování pracovního a soukromého života, především usnadněním jejich návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené, a to využitím flexibilní pracovní doby, zkráceného úvazku nebo možnosti home office,“  dodala Ing. Ildikó Csölle Putzová, Ph.D., MBA, zástupkyně ředitele pro řízení a strategický rozvoj.

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě vyhlásilo Valné shromáždění OSN v prosinci 2015, poprvé se pak slavil v následujícím roce. Tématem letošního ročníku je Rovnost, rozmanitost a inkluze: voda nás spojuje. K Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě se jako každý rok připojuje i NKC-gender a věda, které připravilo online kampaň, která probíhá na sociálních sítích a  webových stránkách centra.

 

10. 1. 2022 Pracujeme na doplnění žádosti

Průběžně pracujeme na připomínkách ze strany hodnotící komise, snažíme se dodatečně zahrnout a zapracovat komentáře, které by nám měli pomoci lépe se orientovat v plánovaných aktivitách a rozložit dílčí činnosti na rozumnou a realizovatelnou míru v průběhu jednotlivých období. Probíhají úpravy Akčního plánu, připravujeme interní analýzu rovných podmínek a příležitostí ve vazbě na aktualizací akčního plánu, připravujeme aktualizaci české i anglické verze webových stránek a dodatečně zveřejníme i další dokumenty, které byly dosud určeny pouze pro vnitřní potřebu. Úpravy budou provedeny dle aktuálních možností ve vazbě a v souladu s představami dalšího rozvoje ústavu. Konečná podoba aktualizovaných dokumentů bude předložena k připomínkám a k odsouhlasení vedení ústavu a kontrolní skupině pro HR Award.

13. 12. 2021 Po vstupním hodnocení

Dne 9. 12. 2021 jsme jako výzkumná instituce obdrželi průběžný výsledek, z posouzení naši žádosti od hodnotitelů Evropské komise, k zaslaným podkladům v oblasti implementace strategie lidských zdrojů dle podmínek pro udělení certifikátu HR Award. Žádost byla k posouzení zaslána dne 17. 7. 2021. Přes celkově příznivé hodnocení provedené identifikace a navržené strategie, navrhuje hodnotící komise dodatečnou úpravu a doplnění některých částí dle zaslaných návrhů. Mezi hlavní doporučení, které komise uvádí, je zvýšení publicity a propagace směřování k HR Award na stránkách ústavu, zviditelnění aktivity, doplnit způsob zapojení výzkumných pracovníků procesu implementace a k podpoře dílčích aktivit. Hodnotitelé rovněž doporučují upravit Akční plán (AP) ve smyslu podrobného definování konkrétních cílů a výstupů včetně odpovědných osob za jejich plnění. Vzhledem k době, která souvisela s posouzením žádosti, komise rovněž doporučuje prodloužit současný AP a posunout start aktivit o jeden rok. Vzhledem k ambiciózně nastaveným cílům strategie rozvoje je v případě naší instituce možné rozprostřít aktivity do delšího časového rámce (5 let) a tomu přizpůsobit dílčí aktivity AP. Současně bylo ze strany hodnotitelů doporučeno vzít v úvahu a začlenit aktivity pro větší podporu v oblasti naplňování rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, podporovat rovnost v zastoupení obou pohlaví ve vazbě na působení ve vedoucích pozicích a řídících orgánech instituce a vymezit se proti pracovní diskriminaci v jakémkoliv aspektu. Uvedené aktivity jsou pro konečné hodnocení vnímány jako klíčově důležité.

 

5. 10. 2021 Proces hodnocení pokračuje

Ze strany Evropské komise obdržel VÚVeL dne 5. 10. 2021 informaci, že dokumenty jsou v procesu zpracování a probíhá proces hodnocení žádosti o získání ocenění HR Award a posuzování ze strany nezávislých hodnotitelů. Výsledky hodnocení by nám měly být oznámeny v průběhu následujících dvou měsíců.

 

17. 07. 2021 Dokumenty jsou v souladu s pravidly

Proběhla administrativní kontrola zaslaných dokumentů ze strany Evropské komise. Předložené HR Award materiály VÚVeL jsou v souladu s pravidly podrobně popsanými v pokynech HRS4R strategie. Následující fází bude podrobné zkoumání žádosti a příloh, včetně posuzování ze strany hodnotitelů EK. O dalším průběhu posouzení žádosti zůstaneme informováni.

 

15. 07. 2021 Všechny požadované dokumenty byly předloženy Evropské komisi

Dne 15. 7. 2021 byla na Evropskou komisi podána žádost o posouzení Akčního plánu VÚVeL na rok 2021 – 2023. Zpracovaný Akční plán naplňuje koncepci HRS4R a předloženými aktivitami se budeme snažit o zefektivnění řízení lidských zdrojů na našem ústavu. Společně s Akčním plánem, byla jako podklad pro komplexní posouzení naší žádost, dále předložena GAP analýza, zpětná vazba z dotazníkového šetření mezi zaměstnanci a hodnotící list současné organizace náboru a výběru zaměstnanců. V případě pozitivního hodnocení předložených materiálů ze strany Evropské komise a akceptace námi předkládané strategie, získáme jako ústav ocenění HR Award. Prestižní ocenění HR Excellence in Research  Award  (dále „HR Award“) je ocenění udělované Evropskou komisí výzkumným institucím, které zavádějí personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy For Researchers). Materiály, které byly zaslány na Evropskou komisi, jsou zveřejněny na www.vri.cz  v sekci O nás, položka HR Award, v záložce Dokumenty a jsou dostupné ve dvou jazykových verzích (českém a anglickém jazyce).

 

12. 07. 2021 Dokončeno

Byla dokončena přípravné fáze HR Award, byly zpracovány povinné dokumenty a tím ukončena povinná vstupní fáze. Zpracované podklady, včetně vytvořeného akčního plánu, potvrzují objektivní a důsledné zmapování současného stavu nastavených procesů, včetně předložené strategie na jejich cílený rozvoj. Vytvořený akční plán s implementací strategie HRS4R byl předložen na radě ředitele k odsouhlasení. S dokumenty byli přednostně seznámeni všichni vedoucí pracovníci.

 

 

12. 04. 2021 Jdeme do podrobností

V návaznosti na finalizaci úkolů přípravné fáze HR Award, byly dne 9. 4. 2021 zpracovány a vyhodnoceny připomínky a komentáře k plánované implementaci akčního plánu na VÚVeL. O názory byli požádání pracovníci výzkumných oddělení. Všem zúčastněným děkujeme za součinnost a za zaslaná vyjádření a komentáře, které původní AP vhodně doplňují, korigují a dávají nám směr jak dále pokračovat. Souhrnný dokument, s vyjádřením k implementaci AP ze strany výzkumníků, bude zaslán všem vedoucím oddělení/ útvarů k seznámení a pro následnou podporu a schválení před jeho odesláním k hodnocení.

 

 

8. 03. 2021 Přezkum návrhů akčního plánu od výzkumných pracovníků

Posouzení návrhů Akčního plánu od výzkumníků - byla zřízena výzkumná koordinační skupina HR Award, která zajišťuje přítomnost výzkumníků, vedoucích zaměstnanců a vedoucích výzkumných skupin při přípravách a usměrňuje návrhy aktivit pro implementaci strategie HR Award. Všichni členové „koordinační skupiny“ obdrží 9. 3. 2021 návrh „Akčního plán VÚVEL“, budou seznámeni s podrobným harmonogramem plánovaných aktivit a následnou realizací personálních procesů dle specifik naší výzkumné instituce.

 

 

3. 02. 2021 GAP analýza dokončena

Byla dokončena vnitřní analýza stavu řízení personálních procesů ve formě GAP analýzy. Výstupy z dotazníkového šetření byly významným zdrojem informací pro objektivní posouzení současného stavu, včetně identifikovaných potřeb, které zaměstnanci svými komentáři a návrhy zdůraznili. Současně s dokončenou GAP analýzou, byl formou OTMR dotazníku popsán současný proces výběru zaměstnanců. Aktuálně probíhá dokončování Akčního plánu na období 2021-2023. Všechny tři strategické dokumenty, které jsou nezbytnou podmínkou pro posouzení a získání certifikátu HR Award, budou předloženy v rámci ustanovených pracovních skupin k připomínkám, doplněním a následně budou předloženy ke konečnému schválení.

 

 

14. 1. 2021 Dotazníkové šetření - zveřejněné výsledky

Byly zveřejněny výsledky dotazníkového šetření v souvislosti s usilováním o získání certifikace HR Award. Kompletní vyhodnocení a výsledky dotazníkového šetření včetně zpracovaného souhrnu s komentářem jsou našim zaměstnancům přístupné na sdíleném úložišti. Základní výstupy z dotazníkového průzkumu jsou všem k dispozici k náhledu v sekci Dokumenty. Všem zúčastněným děkujeme za věnovaný čas pro vyplnění dotazníku včetně zaslaných komentářů a návrhů. Výstupy dotazníku jsou dostatečnou podporou pro přípravu GAP analýzy a tvorbu Akčního plánu, který v průběhu prvního pololetí 2021 předložíme Evropské komisi k posouzení v rámci certifikace naší instituce (HR Award). Zveřejnění kompletních výstupů a výsledků dotazníkového šetření je poděkováním všem za spolupráci.

 

 

14. 12. 2020 Proběhla aktualizace interních dokumentů

Pro zajištění souladu s požadavky souvisejícími se směřováním naší instituce k získání ocenění HR Award v oblasti řízení a personální práce byly aktualizovány vnitřní předpisy VÚVeL. Od 1.1.2021 je platný nový vnitřní předpis č. 03 Organizační řád, 04 Etický kodex zaměstnanců. Nově vytvořený vnitřní předpis č. 05 Pracovní řád je rovněž platný od 1.1.2021.

 

 

7. 12. 2020 Ukončeno dotazníkové šetření

V souvislosti s procesem k získání HR Award proběhl ve dnech 8. 10. - 9. 11. 2020 interní elektronický průzkum názorů našich zaměstnanců. V současné době probíhá analýza dotazníku, zpracování komentářů a návrhů od zaměstnanců. Celkem se průzkumu zúčastnilo 115 zaměstnanců z toho 92 výzkumných pracovníků a 23 zaměstnanců administrativní podpory. Průzkumu se zúčastnilo 75 žen a 40 mužů. Vzhledem k velkému množství odpovědí na otevřené otázky a doplňujících komentářů ze strany zúčastněných, budou výstupy z dotazníkového šetření důležitým zdrojem informací a impulsem pro následné zlepšování. Předem děkujeme všem zaměstnancům za jejich aktivní přístup a účast. Zpracované výstupy z dotazníkového šetření budou zveřejněny nejpozději v lednu 2021 a budou k náhledu všem zaměstnancům. O zveřejnění zůstanou všichni informováni.

 

 

9. 10. 2020 Zpětná vazba od zaměstnanců a identifikace současného stavu

V souvislosti s probíhajícím procesem k získání HR Award probíhá ve dnech 8. 10. - 9. 11. 2020 interní elektronický průzkum pro zjištění zpětné vazby od našich zaměstnanců ke stavu současných procesů a porovnání jejich souladu s požadavky Charty a Kodexu. Spolu se sebehodnotící zprávou bude výsledek dotazníkového šetření důležitým zdrojem informací a impulsem pro identifikaci klíčových oblastí pro další zlepšení. Předem děkujeme všem zaměstnancům za jejich aktivní přístup a vyplnění dotazníku.

 

22. 9. 2020 Usilujeme o HR Award

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., se dne 5.8.2020 přihlásil k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Cílem instituce je získání prestižního ocenění HR AWARD, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím, jež implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Udělení Certifikátu HR Award je potvrzením standardu péče o výzkumné pracovníky, otevřenosti a transparentnosti výběrových řízení a kvalitního pracovního prostředí. V současnosti připravujeme nástroje pro zjištění zpětné vazby od našich zaměstnanců. V rámci procesu sebehodnocení a v souvislosti se sběrem dat pro gap analýzu proběhnou dotazníková šetření. Cílem sebehodnocení instituce bude shromáždit komplexní pohled zaměstnanců na fungování organizace a zakomponovat výsledky tohoto šetření do probíhající analýzy aktuálního stavu řízení ve vazbě na požadavky Charty, Kodexu a strategie HRS4R. Čeká nás provedení GAP analýzy, dále posouzení interního procesu výběru zaměstnanců a dle výsledků analýzy a zpětné vazby od zaměstnanců, vytvoření konkrétního Akčního plánu, jakým způsobem budeme strategii v následujících obdobích naplňovat.