AKTUÁLNĚ

05. 10. 2021

Ze strany Evropské komise obdržel VÚVeL dne 5. 10. 2021 informaci, že dokumenty jsou v procesu zpracování a probíhá proces hodnocení žádosti o získání ocenění HR Award a posuzování ze strany nezávislých hodnotitelů. Výsledky hodnocení by nám měly být oznámeny v průběhu následujících dvou měsíců.


17. 07. 2021

Proběhla administrativní kontrola zaslaných dokumentů ze strany Evropské komise. Předložené HR Award materiály VÚVeL jsou v souladu s pravidly podrobně popsanými v pokynech HRS4R strategie. Následující fází bude podrobné zkoumání žádosti a příloh, včetně posuzování ze strany hodnotitelů EK. O dalším průběhu posouzení žádosti zůstaneme informováni.


15. 07. 2021

Dne 15. 7. 2021 byla na Evropskou komisi podána žádost o posouzení Akčního plánu VÚVeL na rok 2021 – 2023. Zpracovaný Akční plán naplňuje koncepci HRS4R a předloženými aktivitami se budeme snažit o zefektivnění řízení lidských zdrojů na našem ústavu. Společně s Akčním plánem, byla jako podklad pro komplexní posouzení naší žádost, dále předložena GAP analýza, zpětná vazba z dotazníkového šetření mezi zaměstnanci a hodnotící list současné organizace náboru a výběru zaměstnanců. V případě pozitivního hodnocení předložených materiálů ze strany Evropské komise a akceptace námi předkládané strategie, získáme jako ústav ocenění HR Award. Prestižní ocenění HR Excellence in Research  Award  (dále „HR Award“) je ocenění udělované Evropskou komisí výzkumným institucím, které zavádějí personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy For Researchers). Materiály, které byly zaslány na Evropskou komisi, jsou zveřejněny na www.vri.cz  v sekci O nás, položka HR Award, v záložce Dokumenty a jsou dostupné ve dvou jazykových verzích (českém a anglickém jazyce).


12. 07. 2021

Byla dokončena přípravné fáze HR Award, byly zpracovány povinné dokumenty a tím ukončena povinná vstupní fáze. Zpracované podklady, včetně vytvořeného akčního plánu, potvrzují objektivní a důsledné zmapování současného stavu nastavených procesů, včetně předložené strategie na jejich cílený rozvoj. Vytvořený akční plán s implementací strategie HRS4R byl předložen na radě ředitele k odsouhlasení. S dokumenty byli přednostně seznámeni všichni vedoucí pracovníci.


12. 04. 2021

V návaznosti na finalizaci úkolů přípravné fáze HR Award, byly dne 9. 4. 2021 zpracovány a vyhodnoceny připomínky a komentáře k plánované implementaci akčního plánu na VÚVeL. O názory byli požádání pracovníci výzkumných oddělení. Všem zúčastněným děkujeme za součinnost a za zaslaná vyjádření a komentáře, které původní AP vhodně doplňují, korigují a dávají nám směr jak dále pokračovat. Souhrnný dokument, s vyjádřením k implementaci AP ze strany výzkumníků, bude zaslán všem vedoucím oddělení/ útvarů k seznámení a pro následnou podporu a schválení před jeho odesláním k hodnocení.


08. 03. 2021

Posouzení návrhů Akčního plánu od výzkumníků - byla zřízena výzkumná koordinační skupina HR Award, která zajišťuje přítomnost výzkumníků, vedoucích zaměstnanců a vedoucích výzkumných skupin při přípravách a usměrňuje návrhy aktivit pro implementaci strategie HR Award. Všichni členové „koordinační skupiny“ obdrží 9. 3. 2021 návrh „Akčního plán VÚVEL“, budou seznámeni s podrobným harmonogramem plánovaných aktivit a následnou realizací personálních procesů dle specifik naší výzkumné instituce.


03. 02. 2021

Byla dokončena vnitřní analýza stavu řízení personálních procesů ve formě GAP analýzy. Výstupy z dotazníkového šetření byly významným zdrojem informací pro objektivní posouzení současného stavu, včetně identifikovaných potřeb, které zaměstnanci svými komentáři a návrhy zdůraznili. Současně s dokončenou GAP analýzou, byl formou OTMR dotazníku popsán současný proces výběru zaměstnanců. Aktuálně probíhá dokončování Akčního plánu na období 2021-2023. Všechny tři strategické dokumenty, které jsou nezbytnou podmínkou pro posouzení a získání certifikátu HR Award, budou předloženy v rámci ustanovených pracovních skupin k připomínkám, doplněním a následně budou předloženy ke konečnému schválení.


14. 1. 2021

Byly zveřejněny výsledky dotazníkového šetření v souvislosti s usilováním o získání certifikace HR Award. Kompletní vyhodnocení a výsledky dotazníkového šetření včetně zpracovaného souhrnu s komentářem jsou našim zaměstnancům přístupné na sdíleném úložišti. Základní výstupy z dotazníkového průzkumu jsou všem k dispozici k náhledu v sekci Dokumenty.

Všem zúčastněným děkujeme za věnovaný čas pro vyplnění dotazníku včetně zaslaných komentářů a návrhů. Výstupy dotazníku jsou dostatečnou podporou pro přípravu GAP analýzy a tvorbu Akčního plánu, který v průběhu prvního pololetí 2021 předložíme Evropské komisi k posouzení v rámci certifikace naší instituce (HR Award). Zveřejnění kompletních výstupů a výsledků dotazníkového šetření je poděkováním všem za spolupráci.


14. 12. 2020

Pro zajištění souladu s požadavky souvisejícími se směřováním naší instituce k získání ocenění HR Award v oblasti řízení a personální práce byly aktualizovány vnitřní předpisy VÚVeL. Od 1.1.2021 je platný nový vnitřní předpis č. 03 Organizační řád, 04 Etický kodex zaměstnanců. Nově vytvořený vnitřní předpis č. 05 Pracovní řád je rovněž platný od 1.1.2021.


7. 12. 2020

V souvislosti s procesem k získání HR Award proběhl ve dnech 8. 10. - 9. 11. 2020 interní elektronický průzkum názorů našich zaměstnanců. V současné době probíhá analýza dotazníku, zpracování komentářů a návrhů od zaměstnanců. Celkem se průzkumu zúčastnilo 115 zaměstnanců z toho 92 výzkumných pracovníků a 23 zaměstnanců administrativní podpory. Průzkumu se zúčastnilo 75 žen a 40 mužů. Vzhledem k velkému množství odpovědí na otevřené otázky a doplňujících komentářů ze strany zúčastněných, budou výstupy z dotazníkového šetření důležitým zdrojem informací a impulsem pro následné zlepšování. Předem děkujeme všem zaměstnancům za jejich aktivní přístup a účast. Zpracované výstupy z dotazníkového šetření budou zveřejněny nejpozději v lednu 2021 a budou k náhledu všem zaměstnancům. O zveřejnění zůstanou všichni informováni.


9. 10. 2020 Dotazníkový průzkum

V souvislosti s probíhajícím procesem k získání HR Award probíhá ve dnech 8. 10. - 9. 11. 2020 interní elektronický průzkum pro zjištění zpětné vazby od našich zaměstnanců ke stavu současných procesů a porovnání jejich souladu s požadavky Charty a Kodexu. Spolu se sebehodnotící zprávou bude výsledek dotazníkového šetření důležitým zdrojem informací a impulsem pro identifikaci klíčových oblastí pro další zlepšení.

Předem děkujeme všem zaměstnancům za jejich aktivní přístup a vyplnění dotazníku.


22.9.2020 Usilujeme o HR Award

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., se dne 5.8.2020 přihlásil k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Cílem instituce je získání prestižního ocenění HR AWARD, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím, jež implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Udělení Certifikátu HR Award je potvrzením standardu péče o výzkumné pracovníky, otevřenosti a transparentnosti výběrových řízení a kvalitního pracovního prostředí. V současnosti připravujeme nástroje pro zjištění zpětné vazby od našich zaměstnanců. V rámci procesu sebehodnocení a v souvislosti se sběrem dat pro gap analýzu proběhnou dotazníková šetření. Cílem sebehodnocení instituce bude shromáždit komplexní pohled zaměstnanců na fungování organizace a zakomponovat výsledky tohoto šetření do probíhající analýzy aktuálního stavu řízení ve vazbě na požadavky Charty, Kodexu a strategie HRS4R.

Čeká nás provedení GAP analýzy, dále posouzení interního procesu výběru zaměstnanců a dle výsledků analýzy a zpětné vazby od zaměstnanců, vytvoření konkrétního Akčního plánu, jakým způsobem budeme strategii v následujících obdobích naplňovat.