AKTUÁLNĚ

14. 1. 2021

Byly zveřejněny výsledky dotazníkového šetření v souvislosti s usilováním o získání certifikace HR Award. Kompletní vyhodnocení a výsledky dotazníkového šetření včetně zpracovaného souhrnu s komentářem jsou našim zaměstnancům přístupné na sdíleném úložišti. Základní výstupy z dotazníkového průzkumu jsou všem k dispozici k náhledu v sekci Dokumenty.

Všem zúčastněným děkujeme za věnovaný čas pro vyplnění dotazníku včetně zaslaných komentářů a návrhů. Výstupy dotazníku jsou dostatečnou podporou pro přípravu GAP analýzy a tvorbu Akčního plánu, který v průběhu prvního pololetí 2021 předložíme Evropské komisi k posouzení v rámci certifikace naší instituce (HR Award). Zveřejnění kompletních výstupů a výsledků dotazníkového šetření je poděkováním všem za spolupráci.


14. 12. 2020

Pro zajištění souladu s požadavky souvisejícími se směřováním naší instituce k získání ocenění HR Award v oblasti řízení a personální práce byly aktualizovány vnitřní předpisy VÚVeL. Od 1.1.2021 je platný nový vnitřní předpis č. 03 Organizační řád, 04 Etický kodex zaměstnanců. Nově vytvořený vnitřní předpis č. 05 Pracovní řád je rovněž platný od 1.1.2021.


7. 12. 2020

V souvislosti s procesem k získání HR Award proběhl ve dnech 8. 10. - 9. 11. 2020 interní elektronický průzkum názorů našich zaměstnanců. V současné době probíhá analýza dotazníku, zpracování komentářů a návrhů od zaměstnanců. Celkem se průzkumu zúčastnilo 115 zaměstnanců z toho 92 výzkumných pracovníků a 23 zaměstnanců administrativní podpory. Průzkumu se zúčastnilo 75 žen a 40 mužů. Vzhledem k velkému množství odpovědí na otevřené otázky a doplňujících komentářů ze strany zúčastněných, budou výstupy z dotazníkového šetření důležitým zdrojem informací a impulsem pro následné zlepšování. Předem děkujeme všem zaměstnancům za jejich aktivní přístup a účast. Zpracované výstupy z dotazníkového šetření budou zveřejněny nejpozději v lednu 2021 a budou k náhledu všem zaměstnancům. O zveřejnění zůstanou všichni informováni.


9. 10. 2020 Dotazníkový průzkum

V souvislosti s probíhajícím procesem k získání HR Award probíhá ve dnech 8. 10. - 9. 11. 2020 interní elektronický průzkum pro zjištění zpětné vazby od našich zaměstnanců ke stavu současných procesů a porovnání jejich souladu s požadavky Charty a Kodexu. Spolu se sebehodnotící zprávou bude výsledek dotazníkového šetření důležitým zdrojem informací a impulsem pro identifikaci klíčových oblastí pro další zlepšení.

Předem děkujeme všem zaměstnancům za jejich aktivní přístup a vyplnění dotazníku.


22.9.2020 Usilujeme o HR Award

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., se dne 5.8.2020 přihlásil k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Cílem instituce je získání prestižního ocenění HR AWARD, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím, jež implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Udělení Certifikátu HR Award je potvrzením standardu péče o výzkumné pracovníky, otevřenosti a transparentnosti výběrových řízení a kvalitního pracovního prostředí. V současnosti připravujeme nástroje pro zjištění zpětné vazby od našich zaměstnanců. V rámci procesu sebehodnocení a v souvislosti se sběrem dat pro gap analýzu proběhnou dotazníková šetření. Cílem sebehodnocení instituce bude shromáždit komplexní pohled zaměstnanců na fungování organizace a zakomponovat výsledky tohoto šetření do probíhající analýzy aktuálního stavu řízení ve vazbě na požadavky Charty, Kodexu a strategie HRS4R.

Čeká nás provedení GAP analýzy, dále posouzení interního procesu výběru zaměstnanců a dle výsledků analýzy a zpětné vazby od zaměstnanců, vytvoření konkrétního Akčního plánu, jakým způsobem budeme strategii v následujících obdobích naplňovat.