HR Award

Důvod implementace postupů dle HR Award

Jako výzkumná instituce jsme se přihlásili k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Našim cílem bude prokázat úroveň současné personální práce a dokázat zavést i nové standardy práce, které povedou k získání a následnému udržení certifikátu HR AWARD, který uděluje Evropská komise těm výzkumným institucím, implementujícím ve svých procesech základní prvky strategie HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Implementace změn a nových postupů dle této strategie zavazuje výzkumné instituce průběžně zvyšovat kvalitu řízení lidských zdrojů, vytvářet přátelské pracovní podmínky pro všechny zaměstnance, podporovat a zajišťovat vzdělávání a profesní rozvoj, nastavit a podporovat transparentní postupy pro kvalitní výběr a přijímání nových zaměstnanců a výzkumných pracovníků.

Proces získání HR Award

Proces získání HR Award na VÚVeL

Počáteční fáze pro získání HR Award

 1. Proces získání ocenění HR Award začíná přihlášením se k (Chartě a Kodexu) formou zaslání oznámení k přípravám implementace HRS4R. Veřejné prohlášení a učiněný závazek pro přípravnou fázi a před začátkem samotné realizace projektu proběhlo dne 3.8.2020 zasláním dopisu ředitele VÚVeL na Evropskou komisi (EK).
 2. Schválení prohlášení VÚVeL ze strany EK bylo provedeno dne 5.8.2020.
 3. Seznámení výzkumných pracovníků se zahájením procesu k získání HR Award – schůzky s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení a útvarů a prezentace projektu všem zaměstnancům.
 4. Zjištění aktuálního stavu řízení a fungování současných procesů, systému práce a vnitřních předpisů instituce. Dotazníkové šetření mezi zaměstnanci.
  Termín: 10-11/2020
 5. Vyhodnocení výstupů z dotazníkového šetření a provedení GAP analýzy s ohledem na všechny zásady a požadavky Evropské charty pro výzkumné pracovníky. Zpracovaná interní GAP analýza bude mít za úkol srovnat současný stav v instituci s Chartou a Kodexem. Součástí tvorby GAP analýzy a ověření skutečného stavu procesů a jejich vnímání ze strany vedoucích a zaměstnanců je pro podporu definovaných argumentů i dotazníkové šetření a průzkum názorů mezi zaměstnanci.
  Termín: 12/2020
 6. Na základě provedené analýzy bude vytvořen akční plán a kontrolní list OTM-R politiky na následujících 24 měsíců, který bude obsahovat kroky k úspěšnému naplnění strategie lidských zdrojů, jejich harmonogram a odpovědnosti za implementaci. Konkrétní cíle a návrhy na zlepšení podmínek budou vycházet ze zjištěných výstupů od všech zaměstnanců z dotazníkového šetření. Výsledek a konkrétní návrhy budou vždy individuální a bude velmi záležet na vůli a počtu zapojených zaměstnanců a jejich ochotě vyjádřit svůj názor a zhodnotit současný stav řízení a komentářem navrhnout případné zlepšení nebo kroky k postupné realizaci.
  Termín: 01-02/2021
 7. Seznámení s akčním plánem vedení a zaslání k připomínkovému řízení a úpravě dle požadavků vedoucích oddělení a vedoucích útvarů. Akční plán, který musí být před samotnou realizací předmětem diskuse na všech úrovních instituce, aby došlo k pochopení a identifikací s navrženými kroky a v této fázi mohl jednotlivé nástroje ovlivnit nebo doporučit jejich zlepšení
  Termín: 03-04/2021
 8. Překlad GAP analýzy, dotazníku se zpětnou vazbou od zaměstnanců, Akčního plánu a OTM-R Checklistu do angličtiny pro posouzení Evropskou komisí. Aktualizace sekce HR Award, kde budou postupně zveřejňovány související dokumenty, aktuální stav implementace a průběhu zpracování.
  Termín: 04-05/2021
 9. Seznámení výzkumných pracovníků s akčním plánem procesu k získání HR Award. Prezentace akčního plánu zaměstnancům- Akční plán bude zveřejněn na webových stránkách VÚVeL.
  Termín: 05/2021
 10. VÚVeL předloží plán plnění HRS4R Evropské komisi ke schválení. Odeslání analýzy, OTM-R dotazníku a akčního plánu na Evropskou komisi elektronicky přes EURAXESS a publikování těchto dokumentů na webu VUVeL v sekci HR Award.
  Termín: 05/2021
 11. Zhodnocení zaslaných materiálů hodnotiteli EK – Evropská komise uděluje známku kvality HRS4R rok po zahájení celého procesu, přičemž zohledňuje soudržnost akčního plánu a jeho uskutečňování s cílem harmonizace postupů v jednotlivých oblastech práce s lidskými zdroji a souladem s principy Charty a Kodexu.
  Termín: 06/2021

Implementační fáze

Realizace Akčního plánu a zavedení strategie HRS4R. Harmonogram implementace, jakož i kontrola dosažených cílů bude kvartálně vyhodnocována. Implementace HRS4R realizována v rámci postupných kroků definovaných v akčním plánu. Velký důraz bude kladen na sdílení dobré praxe v rámci instituce.


 1. Aktualizace souvisejících dokumentů a vnitřních předpisů – Organizační řád, Pracovní řád, Kariérní řád, Mzdový předpis, Etický kodex, atd. a příprava nových postupů v oblasti personální práce k výběru zaměstnanců, adaptace, hodnocení, motivace, rozvoje a kariérního plánování. 08/2020-09/2021
 2. Tvorba vnitřních předpisů – schválení ředitelem. Návrhy strategických a řídících dokumentů, proběhne proces připomínkového řízení a dokončení schvalovacího procesu (u strategických dokumentů a předpisů stanovených zákonem 341/2005 Sb. za součinnosti Rady instituce); zaměstnanci budou seznámeni s novými dokumenty ústavu. 06/2021-06/2023
 3. Strategické nastavení řízení a rozvoj lidských zdrojů, provedení revize stávajících či vytvoření nových dokumentů týkajících se přijímání, adaptace, hodnocení a rozvoje výzkumných pracovníků.
 4. Školení zaměstnanců v klíčových aktivitách a v nově implementovaných pravidlech

Hlavní oblasti realizace, zaměření aktivit:

 • sjednotit a formalizovat systémové postupy – podávání a šetření podnětů týkajících se etických otázek, vyřizování podnětů, stížností, odvolání, zálohování dat, ukládání a sdílení dat, hodnocení výzkumných pracovníků, nábor a výběr výzkumníků, příprava potřebných interních předpisů
 • sladit procesy výběru výzkumných pracovníků se zásadou otevřeného, transparentního a spravedlivého náboru (angl. Open, Transparent and Merit-Based Recruitment, OTM-R) – vypracováním politiky OTM-R, přípravou potřebných šablon, příruček, dokumentů, školením relevantních osob, využíváním různých forem náboru;
 • analyzovat možnosti zlepšení pracovních podmínek pro výzkumníky s osobitým důrazem na vybrané skupiny – možnosti zlepšení platových podmínek, sladění rodiny a kariéry, přístup hendikepovaným výzkumníkům,
 • podpořit kariérní rozvoj a poradenství a nepřetržité vzdělávání – příprava a zveřejnění kariérních plánů, strategií kariérního rozvoje, schémata poradenstvím a mentoringu, manažerské školení;
 • zpřístupnit potřebné dokumenty (novým) zaměstnancům a zvýšit informovanost pracovníků – příprava bilingvní uvítacího informačního balíčku, školení vědců v oblasti etických otázek, v oblasti práv duševního vlastnictví;
 • více otevřít organizace zahraničním pracovníkům – překladem potřebných předpisů, dokumentů, formulářů do anglického jazyka,

 

Fáze recertifikace – potvrzení o udělení ocenění „HR Award“

Fáze obnovy HR Award je třetí fází postupu strategie HRS4R a následuje 5 let poté, co byla institucí původně udělena „HR Award“, následuje 3 roky po průběžném hodnocení.


 • Instituce bude pokračovat v implementaci dalšího revidovaného / vylepšeného akčního plánu na základě doporučení poskytnutých od hodnotitelů ve zprávě na dalších 36 měsíců. Proces HRS4R bude dále probíhat cyklicky každých 36 měsíců pro obnovení certifikace 06/2026