Veřejné zakázky

Profil zadavatele: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i

Seznam všech veřejných zakázek zadaných ústavem najdete na portálu MZe

Profil zadavatele

Veřejné zakázky

17. 2. 2021

Vysokotlaký homogenizátor/systém na rozbíjení buněk

datum zahájení: 17. 2. 2021
termín pro podání nabídek: 1. 3. 2021 do 10:00 hod.
režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ: 909 091 Kč bez DPH
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_15092.html

Zadávací dokumentace
P1_Technická specifikace
P2_Krycí list
P3_Čestné prohlášení
Zápis z jednání o výběru dodavatele
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky