Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace

Předmět činnosti DKRVO Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v. v. i. v Brně zahrnuje výzkum v oblasti zdraví zvířat, zdravotní nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu. DKRVO navazuje na předchozí výzkumné úkoly řešené na VÚVeL v rámci RVO v minulých letech a představuje kompaktní soubor vzájemně provázaných výzkumných úkolů, směřujících k dalšímu prohloubení znalostí nutných k pozitivnímu ovlivňování zdraví zvířat, ochraně lidí před zoonózami, zajištění nezávadného životního prostředí a kvalitní a bezpečné výživy lidí. Předpokládanými výsledky řešení záměru jsou konkrétní výstupy ve formě výsledků definovaných dle Koncepce VaVaI MZe. Ty budou zahrnovat excelentní výsledky zemědělského výzkumu, publikační výsledky ostatní i aplikované výsledky zaměřené na vývoj nových nebo kvalitativně lepších metod diagnostiky, vývoj přípravků umožňujících prevenci chorob zvířat a prostředků kontroly komponent potravního řetězce. Výsledky budou založeny na nových poznatcích základního, aplikovaného a experimentálního výzkumu a vývoje a budou využívány a rozvíjeny v navazujících výzkumných projektech. Rozvoj výzkumné organizace se týká aktuálních témat z oblastí virologie, bakteriologie, imunologie, bezpečnosti potravin, reprodukce a genetiky, toxikologie, farmakologie a imunoterapie. Na řešení DKRVO se budou podílet všechna výzkumná oddělení VÚVeL a pro potřeby členění DKRVO bylo vytyčeno 16 výzkumných záměrů, jenž pokrývají všechny
výzkumné oblasti řešené VÚVeL.


Cílem řešení DKRVO v období let 2018-2022 je:

  1. vybudování špičkové infrastruktury pro pokročilý výzkum a vývoj v oblasti prevence výskytu infekčních onemocnění, konkrétně diagnostiky, vývoje vakcín a moderních terapeutik;
  2. modernizace metodického i přístrojového zázemí, které bude na evropské úrovni a umožní přípravu náročných a komplexních projektů do mezinárodních programových výzev (HORIZON 2020, Norské fondy, ECR, NIH apod.);
  3. zkvalitnění personálního složení a vybudování erudovaných týmů pro výzkum a vývoj v uvedených oblastech;
  4. získání a výchova mladých perspektivních vědeckých pracovníků, jejich aktivní zapojení v oblasti výzkumu;
  5. udržení a zvýšení kvality výstupů VaV (publikace ve špičkových časopisech s vysokým IF, ale také aplikovaných výsledků s právní ochranou);
  6. pokračování a další zkvalitnění v oblasti poradenství a vzdělávání odborné veřejnosti;
  7. využití technologického zázemí k realizaci výzkumu, vývoje a inovace formou smluvního výzkumu;
  8. rozvoj mezinárodní spolupráce s výzkumnými organizacemi a universitními pracovišti

Z přehledu základních směrů lze odvodit, že provádění výzkumu v daných oblastech předpokládá interdisciplinární charakter a tudíž vyžaduje komplexní přístup a úzkou spolupráci mezi jednotlivými odděleními ústavu, na národní i mezinárodní úrovni.