Vize rozvoje Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

Vizí dalšího rozvoje Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. v období 2023–2027 je pokračovat v budování sebevědomé výzkumné instituce v rámci rezortu Ministerstva zemědělství, která je, v souladu se zřizovací listinou, zaměřena na základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech veterinárního lékařství, veterinární hygieny a ekologie a příbuzných biomedicínských, zemědělských a potravinářských věd.

Ve snaze navázat na výsledky v předchozím období byly připraveny, nebo jsou připravovány, další strategické projekty, které reflektují strategické odborné a politické směry České republiky nebo Evropské unie definované v dokumentech:

• Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy
• Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030
• Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+
• Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na období 2023+

Misí Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. zůstává nadále výzkumnou prací přispívat k udržitelnému rozvoji českého zemědělství a potravinářství při současné snaze o zlepšení podmínek chovaných zvířat a snížení spotřeby antimikrobik v živočišné produkci.


Cíle Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2023-2027

Projekt Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace je základním finančním pilířem pro dosažení všech cílů a vizí dalšího rozvoje VÚVeL. Ty by se daly shrnout do čtyř klíčových oblastí:

1) Oblast vědecká
• udržet, příp. zvýšit počet publikací v kvalitních časopisech s impakt faktorem nad mediánem oborů,
• zvýšit počet publikací v časopisech určených pro odbornou veterinární a zemědělskou veřejnost.

2) Oblast aplikační
• zvýšit počet výstupů s právní ochranou a s uplatněnou licencí,
• zvýšit spolupráci s komerčními partnery pro využití aplikovaných výstupů a pro lepší cílení definovaných témat výzkumu.

3) Oblast projektová
• udržet objem finančních prostředků z projektů účelové podpory,
• zvýšit počet projektů účelové podpory získané ve spolupráci s partnery z aplikační sféry,
• zvýšit objem finančních prostředků získaných fakturovanou činností,
• zvýšit objem finančních prostředků získaných z mezinárodní spolupráce.

4) Oblast rozvojová
• pokračovat ve snaze o snížení energetické náročnosti budov,
• vybudování nové stavební infrastruktury.

Napříč těmito oblastmi je cílem zvýšit mezinárodní dosah, podíl orientovaného výzkumu a zapojení mladých talentovaných vědeckých pracovníků.