Útvary

Ing. Jan RÁZEK

Tel: +420 533 331 616
E-mail: razek@vri.cz

 

 

 

Pavla DVOŘÁKOVÁ

Tel: +420 533 332 501
E-mail: pdvorakova@vri.cz

 

 

 

Sekretariát ředitele je ve své činnosti přímo podřízen řediteli VÚVeL a zajišťuje zejména činnosti:

 1. administrace agendy spojené s výkonem funkce ředitele,
 2. provoz podatelny, výpravny a spisové služby,
 3. agendu personální, pracovněprávních vztahů a řízení a rozvoj lidských zdrojů,
 4. agendu interního auditora,
 5. agendu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany,
 6. organizačně zabezpečuje jednání Dozorčí rady, Rady instituce i ostatních porad a vedení ústavu.

Seznam zaměstnanců sekretariátu ředitele zde

Vedoucí útvaru: Ing. Martina JEŽKOVÁ

Tel: +420 774 891 048
E-mail: martina.jezkova@vri.cz

 

 

 

Ekonomický útvar zajišťuje zejména činnosti:

 1. sestavuje roční rozpočet ústavu, předkládá řediteli plány nákladů a příjmů a další podklady dle jeho požadavků,
 2. dbá o finanční zabezpečení činnosti ústavu, hospodárné a účelné využívání finančních prostředků a nepřekročení rozpočtových nákladů
 3. dbá o dodržení rozpočtové skladby a čerpání na jednotlivé činnosti,
 4. vede účetnictví ústavu, skladové hospodářství, evidenci hmotného a nehmotného majetku, pokladnu ústavu a mzdovou agendu,
 5. zpracovává roční uzávěrky podle platné legislativy pokynů nadřízeného orgánu,
 6. zajišťuje materiálně-technické zásobování včetně dovozu ze zahraničí,
 7. zajišťuje agendu cestovních příkazů (tuzemské i zahraniční), zajišťuje pojištění pracovníků při zahraničních cestách,
 8. zabezpečuje přípravu a řízení investiční činnosti,
 9. zajišťuje veřejné zakázky malého rozsahu dle platné legislativy,
 10. spolupracuje v oblasti veřejnosprávních kontrol ve finanční oblasti,
 11. zajišťuje celní řízení při dovozu a vývozu.

Seznam zaměstnanců ekonomického útvaru zde

Vedoucí útvaru: Jiří ZEMEK - pověřen řízením

Tel: +420 775 226 716
E-mail: zemek@vri.cz

Útvar informatiky zajišťuje zejména činnosti:

 1. administruje správu počítačových sítí,
 2. zabezpečuje správu a údržbu počítačového a programového vybavení,
 3. koordinuje správu internetových stránek ústavu,
 4. zajišťuje provoz odborné knihovny a činnost překladatelské služby,
 5. zabezpečuje provoz telefonní ústředny.

Seznam zaměstnanců útvaru informatiky zde

Vedoucí útvaru: Ing. Ildikó Csölle PUTZOVÁ, Ph.D., MBA

Tel: +420 777 509 019
E-mail: csolle.putzova@vri.cz

 

 

 

Útvar centra pro transfer technologií a projektovou podporu zajišťuje zejména činnosti:

 1. spolupracujeme s výzkumnými pracovníky, abychom mohli jejich výzkumné projekty a inovativní nápady realizovat prostřednictvím procesu komercializace, tak aby mohly být transformovány do komerčně životaschopných technologií, které poskytují přidanou hodnotu ve všech odborných oblastech ústavu a dalších oblastech života,
 2. cesta inovativních nápadů na trh je náročná a často ji brzdí právní a obchodní složitost. Proto provádíme řadu aktivit pro ochranu nových a inovativních nápadů při celém průběhu jejich úspěšné aplikace, jako je správa duševního vlastnictví (IP), hodnocení a validace trhu a spolupráce s potenciálními partnery a i koncovými uživateli,
 3. projektoví manažeři spolupracují s výzkumnými pracovníky při administraci a projektovém řízení vědeckých projektů, při hledání nových vhodných možností financování jejich práce a při zpracování projektových návrhů k předkládání do různých výzev.

Seznam zaměstnanců útvaru centra transferu technologií a projektové podpory zde

Vedoucí útvaru: Ing. Jiří SVOBODA

Tel: +420 777 787 275
E-mail: svoboda.j@vri.cz

 

 

 

Útvar správy budov a provozu zajišťuje zejména činnosti:

 1. zabezpečuje údržbu, opravy, renovace a výstavbu objektů a technických zařízení ústavu,
 2. pečuje o čistotu a úpravu areálu a zimní údržbu komunikací,
 3. zajišťuje úklid prostor administrativní budovy,
 4. vede provoz dílen (práce zámečnické, elektrotechnické, stolařské a sklářské),
 5. řídí a zajišťuje údržbu vybrané přístrojové techniky a zařízeni (dodavatelsky nebo vlastními pracovníky),
 6. zajišťuje dopravu vozidly ústavu a jejich údržbu a opravy (dodavatelsky nebo vlastními pracovníky),
 7. zabezpečuje ostrahu objektů a majetku ústavu a s tím spojený provoz vrátnice,
 8. koordinuje sběr a výdej prádla a jeho opravy

Seznam zaměstnanců útvaru správy budov a provozu zde

Vedoucí útvaru: Marie SOBOTKOVÁ

Tel: +420 777 788 592
E-mail: sobotkovam@vri.cz

 

 

 

Útvar experimentálních stájí zajišťuje zejména tyto činnosti:

 1. zajišťuje nákup experimentálních zvířat, jejich ustájení, ošetřováni a evidenci,
 2. zabezpečuje nákup krmiva a steliva,
 3. zajišťuje chov vybraných laboratorních zvířat a speciální technologie chovu,
 4. poskytuje technickou pomoc při experimentálních výkonech,
 5. zajišťuje provoz pitevny včetně kafilerního boxu,
 6. zajišťuje provoz experimentální porážky

Podrobnější informace o útvaru jsou k dispozici v sekci Spolupráce s praxí

Seznam zaměstnanců útvaru experimentálních stájí zde