Vědecký výbor veterinární

Důvody zřízení Vědeckého veterinárního výboru

VVV Bez Textu 181x300V důsledku opakovaných problémů vyvolaných případy šíření zdravotně závadných potravin a krmiv, včetně výskytu nebezpečných onemocnění hospodářských zvířat přenosných na člověka, rozhodla Evropská komise v roce 2001 radikálně reorganizovat systém zajištění bezpečnosti potravin. Byla revidována stávající a přijata nová legislativní opatření z oblasti krmiv, zdraví a ochrany zvířat, hygieny, reziduí a nových potravin a zřízen nezávislý Evropský úřad pro potraviny (EÚP). Členské státy EU byly vyzvány k obdobnému postupu zajištění bezpečnosti potravin a kandidátským státům, tedy i České republice, bylo doporučeno podílet se na činnosti EÚP.

Na tuto výzvu reagovala vláda ČR usnesením č. 1320 ze dne 10. prosince 2001 ke Strategii bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v České republice, kterým deklaruje, že zajištění bezpečnosti potravin je jednou z hlavních priorit vlády ve vazbě na vstup ČR do Evropské unie. Pro oblast hodnocení rizik pověřila vláda svým usnesením čtyři odborná pracoviště odpovědností za ustavení a fungování tzv. vědeckých výborů, jejichž úkolem je příprava nezávislých stanovisek, hodnocení a návrhů na opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti výroby potravin včetně posouzení směrů výzkumu a vývoje. Tím se vytvořil předpoklad k naplnění výzvy Evropské komise k zajištění bezpečnosti potravin v ČR.

Organizační zajištění Vědeckého výboru veterinárního bylo svěřeno Výzkumnému ústavu veterinárního lékařství v Brně,

Vědecký výbor pro oblast veterinární byl ustaven ve druhé polovině roku 2002 se sídlem ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně, Hudcova 70. Na základě výběrového řízení jsou za členy výboru jmenováni pracovníci Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutické univerzity, Státní veterinární správy, Státního veterinárního ústavu Olomouc, Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity a Agrisu Medlov.

Struktura Vědeckého výboru veterinárního

Současní členové výboru:

Předseda: RNDr. Miroslav MACHALA, CSc.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Tajemnice: Mgr. Pavlína ŠIMEČKOVÁ, Ph.D.

MVDr. Pavel ALEXA, CSc. 

doc. MVDr. Jan BARDOŇ, Ph.D.
Státní veterinární ústav Olomouc

prof. MVDr. Ing. Petr DOLEŽAL, CSc.
Mendelova univerzita v Brně

prof. MVDr. Alfred HERA, CSc.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

MVDr. Václav JORDÁN
Agris Medlov

doc. MVDr. Renáta KARPÍŠKOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita

MVDr. Ivana KOLÁČKOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita

MVDr. Eva RENČOVÁ, Ph.D.
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

prof. RNDr. Daniel RŮŽEK, Ph.D.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Mgr. Petra VAŠÍČKOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita

prof. MVDr. Vladimír VEČEREK, CSc. MBA
Veterinární univerzita Brno

prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D.
Veterinární univerzita Brno

Posláním Vědeckého výboru veterinárního je:

  1. příprava nezávislých posudků, hodnocení a stanovisek v oblasti zdraví zvířat, pohody zvířat, zoonóz, hygieny výroby a nezávadnosti živočišných produktů s ohledem na bezpečnost potravin,
  2. posuzování a aplikace směrů výzkumu a vývoje v této oblasti,
  3. ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy zajišťovat provázanost hodnocení rizik s komunikací o riziku a předkládat veřejnosti otevřené a srozumitelné informace.