Spolupráce

Pracovní skupina, WG (Working Group)

Z důvodu zavádění strategie HRS4R na Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i. jsou vytvořeny spolupracující skupiny, které společně koordinují proces ve všech fázích (přípravná fáze na HR Award, implementační fáze strategie a průběžná kontrolní a hodnotící fáze). Složení jednotlivých skupin, reprezentuje zastoupení napříč podpůrnými útvary a výzkumnými odděleními ústavu a skládala se z nominovaných členů.

Úlohou hlavní pracovní skupiny je spolupracovat na přípravě a koordinaci všech povinných aktivit procesu HR Award, spolupracuje na návrhu, popisu a zavedení interních postupů a dokumentů, které explicitně naplňují strategii HRS4R. Pracovní skupina WG koordinuje a zavádí plánované aktivity v Akčním plánu. Vyhodnocuje pokrok a plnění plánu a připravuje plán na další období, připravuje podrobný harmonogram činností a navrhuje postup akčních kroků u jednotlivých aktivit. Připravuje informace pro posouzení a podkladových materiálů nebo navržených koncepcí směrem na RCG, která jako koordinační výzkumná pracovní skupina doplní nebo koriguje systém dle fungování výzkumných skupin a konkrétních požadavků nebo návrhů z řad výzkumných pracovníků. Pracovní skupina na základě výstupů od RCG připravuje rovněž přehled plnění Akčního plánu a předkládá zprávu pro kontrolní skupinu (COP) a informuje o průběhu plnění. Účast nebo aktivity WG koordinuje HRS4R administrátor.

Hlavní cíl: hlavní úlohou pracovní skupiny je spolupracovat na přípravě a realizaci plánovaných aktivit akčního plánu ve fázi implementace strategie HRS4R a podpory optimalizace personálních procesů.

Členové:

  • personální koordinátor pro HR Award, Ing. Jiří Kolísek
  • personalista, Jana Křížová
  • vedoucí útvaru CTT-PP, Ing. Ildikó Csölle Putzová, Ph.D., MBA
  • interní auditor, Irena Smrčková, MSc.
  • vedoucí ekonomického útvaru, Mgr. František Pernica
  • vedoucí útvaru IT, Roman Dvořáček

Činnosti: optimalizace interních postupů a tvorba a úprava vnitřních předpisů, ve vztahu k implementaci aktivit akčního plánu dle strategie HRS4R, analýza současného stavu a návrhy na realizaci dle potřeb pracovních skupin a pracovních týmů z jednotlivých oddělení a útvarů,

Způsob práce: spolupráce na realizaci aktivit akčního plánu (AP) na období 2022-2024

Aktualizace 20.02.2024

Odborná koordinační skupina, RCG (Research Coordination Group)

Tato odborná skupina (RCG) zajišťuje přítomnost výzkumných pracovníků skupin (R1-R4) ve fázích přípravy a realizace procesu. RCG navrhuje úpravy implementace strategie HRS4R a také poskytuje zpětnou vazbu a prezentuje názory skupin, kterých se tyto změny budou dotýkat. RCG navazuje na výstupy Pracovní skupina WG dle plánovaných aktivit v Akčním plánu. Spolupráce a komunikace s RCG probíhá průběžně, potřebnou schůzku týmu svolává HRS4R koordinátor formou společné účasti při jednání WG nebo samostatně, případně prostřednictvím průběžného předávání výstupů z implementace AP. Průběžná práce a komunikace k plánovaným aktivitám probíhá formou prezenční/on-line nebo výměnou podkladů pro sdílení připomínek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní cíl: odborná skupina zajišťuje přítomnost výzkumníků, vedoucích zaměstnanců nebo vedoucích pracovních skupin při implementaci aktivit akčního plánu. Složení reprezentuje rovněž hlavní cílovou skupinu, na kterou jsou aktivity akčního plánu zaměřeny. Jednotliví členové svými návrhy mohou přispět k úspěšnému nastavení nových nebo stávajících procesů a pomoci s implementací jednotlivých aktivit dle podmínek a  potřeb výzkumných týmů.

Členové:

oddělení 1

RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.
MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.
Mgr. Petra Straková, Ph.D.

oddělení 3

doc. MVDr. Martin Anger, CSc.
RNDr. Petra Musilová, Ph.D.

 

oddělení 2

doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.
MVDr. Jiří Volf, Ph.D.
Romana Vlčnovská

 

oddělení 4

PharmDr. Josef Mašek, Ph.D.
doc. MVDr. Adam Novobilský, Ph.D.
PharmDr. Eliška Mašková, Ph.D.

Činnosti: odborná podpora pracovní skupině v otázkách vědy a výzkumu při implementaci navržených personálních procesů v rámci řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Hlavním úkolem je úprava navržených procesů, návrh připomínek a komentáře k úpravě interních postupů.

Způsob práce: spolupráce na realizaci aktivit akčního plánu (AP) na období 2022-2024

Aktualizace 20.02.2024

Řídící komise dohlížející na proces, COP (Steering Committee)

Výbor pro dohled nad procesem HR Award je určen k monitorování postupu jednotlivých kroků pro vstupní fázi a návaznou implementaci strategie HRS4R. COP sleduje činnost pracovní skupiny WG a spolupráci s RCG. Řídí případné změny v procesu nebo harmonogramu z hlediska výstupů odborných skupin. Funkci a činnost COP plní stálý poradní orgán ředitele - Rada ředitele. COP schvaluje konečné návrhy všech strategických dokumentů potřebných pro jednotlivé fáze i průběh  procesu.

Hlavní cíl: kontrola průběhu implementační fáze, monitoring činností odborných skupin

Členové: funkci a činnost komise plní stálý poradní orgán - Rada ředitele.

Činnosti: řeší případné změny v personálním nebo časovém harmonogramu procesu, projednává strategické návrhy a výstupy obou pracovních skupin.

Způsob práce: dle harmonogramu Rady ředitele, průběžně se seznamuje s prací odborných skupin, informacemi o stavu plnění dle harmonogramu AP a rozsahu splněných úkolů. Řeší případné stížnosti nebo rozhoduje obtížné situace v rámci implementace.