Spolupráce

Pracovní skupina, WG (rovné zastoupení mužů a žen v pracovní skupině)

Z důvodu zavádění strategie HRS4R na Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i. byly vytvořeny spolupracující skupiny, které společně koordinují proces ve všech fázích (přípravná fáze na HR Award, implementační fáze strategie a průběžná kontrolní a hodnotící fáze). Složení jednotlivých skupin, reprezentuje zastoupení napříč podpůrnými úseky a výzkumnými odděleními ústavu a skládala se z uvedených nominací.

Úlohou hlavní pracovní skupiny je spolupracovat na přípravě a koordinaci všech povinných aktivit procesu pro získání HR Award, spolupracuje na návrhu, popisu a zavedení interních postupů a dokumentů, které explicitně naplňují zásady Kodexu a Listiny a strategie HRS4R. Pracovní skupina WG zasedá na čtvrtletně dle plánovaných aktivit v Akčním plánu. Vyhodnocuje pokrok a plnění plánu za minulé období a připravuje plán plnění na následující období, připravuje podrobný harmonogram činností a navrhuje postup akčních kroků u jednotlivých aktivit. Připravuje informace pro posouzení a podkladových materiálů nebo navržených koncepcí směrem na RCG, která jako koordinační výzkumná pracovní skupina doplní nebo koriguje systém dle fungování výzkumných skupin a konkrétních požadavků nebo návrhů z řad výzkumných pracovníků. Pracovní skupina na základě výstupů od RCG připravuje rovněž přehled plnění Akčního plánu za uplynulé období a předkládá zprávu pro kontrolní skupinu (COP) a informuje o průběhu plnění. Účast WG svolává HRS4R
koordinátor.

Výzkumná koordinační pracovní skupina, RCG (rovné zastoupení mužů a žen v pracovní skupině)

Tato pracovní a monitorovací skupina (RCG) zajišťuje přítomnost výzkumných pracovníků ze všech skupin (R1-R4) ve všech fázích přípravy a realizace. RCG dává připomínky a navrhuje úpravy implementace strategie HRS4R a také poskytuje zpětnou vazbu a prezentuje názory skupin, kterých se tyto změny budou především týkat. RCG navazuje na výstupy Pracovní skupina WG, který zasedá na čtvrtletně dle plánovaných aktivit v Akčním plánu a její činnost souvisí s plánovanými aktivitami daného čtvrtletí. Účast RCG svolává HRS4R koordinátor formou společné účasti při jednání WG nebo samostatně, případně prostřednictvím průběžného předávání výstupů z pracovních nebo konzultačních schůzek. Pracovní setkání a diskuse k plánovaným aktivitám probíhá formou prezenční/on-line nebo výměny podkladů.

Řídící a kontrolní skupina, COP (Rada ředitele):

Výbor pro dohled nad procesem HR Award je určen k monitorování postupu jednotlivých kroků ve vstupní fázi a také pro fázi implementace strategie HRS4R. COP sleduje činnost pracovní skupiny WG a spolupráci s RCG. Řídí případné změny v procesu nebo harmonogramu z hlediska výstupů pracovních skupin. Funkci a činnost COP plní stálý poradní orgán ředitele VRI. COP schvaluje konečné návrhy všech strategických dokumentů potřebných pro všechny fáze procesu.

Zapojení zúčastněných skupin do procesu

Dne 11. září 2020 byla všem zaměstnancům zaslána zpráva, v níž byl vysvětlen obsah a účel implementace strategie HRS4R a informace o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Byl rozeslán dotazník pro porovnání úrovně řídících a pracovních postupů ústavu v rámci čtyř hlavních bodů charty:

 • (i) Etické a profesní aspekty
 • (ii) Nábor pracovníků
 • (iii) Pracovní a sociální podmínky
 • (iv) Vzdělávání a rozvoj

Respondenti byli požádáni, aby v rámci každé z oblastí přidělili bodové hodnocení, které vyjadřovalo míru jejich souhlasu či nesouhlasu na otázky, které se týkaly porovnání kvality poskytovaných služeb v jednotlivých úrovních.

Hlavní úkoly přípravné fáze:

 1. Provést interní analýzu s cílem porovnat politiky a postupy VÚVeL se zásadami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.
 2. Zjistit nedostatky mezi postupy a politikami VÚVeL ve srovnání se zásadami (Charty a Kodexu).
 3. Navrhnout opatření, které VÚVeL identifikuje jako příležitosti pro vlastní rozvoj a zlepšení.
 4. Předložit Akční plán s aktivitami, které povedou k rozvoji v definovaných oblastech.

Postup interní analýzy a zpracování zjištěných informací:

 1. Dotazník pro dotčené skupiny a strany k porovnání postupů VÚVeL se zásadami (Charta a Kodex)
 2. Setkání se zaměstnanci úvarů a oddělení - individuální diskuse, zapracování připomínek a komentářů
 3. Interní analýza GAP a formulace dílčích kroků a aktivit, které budou tvořit Akční plán na podporu strategie HRS4R

Rozsah zapojení skupin
Na první schůzce byly posouzeny zásady Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, jakož i význam a záměr VÚVeL postupně implementovat HRS4R a přispívat k rozvoji lidských zdrojů ve výzkumu. Proběhla setkání se zainteresovanými stranami v oblasti výzkumné práce v návaznosti na požadavky HRS4R a zásadami Charty a Kodexu. Součástí diskuse bylo shrnutí významu a požadavků strategie HRS4R a jejich vazbám na současnou a budoucí politiku řízení a organizace práce na VÚVeL.