Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem zřizovatele (Mze ČR). Jejím úkolem je dohled nad činností a hospodařením VÚVeL a nad nakládáním s majetkem VÚVeL a v souladu s § 19 zákona 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, v platném znění.

Dozorčí rada vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými VÚVeL hodlá:


 1. nabýt nebo zcizit nemovitý majetek,
 2. nabýt nebo zcizit movitý majetek, jehož hodnota je vyšší než dvousetnásobek částky, od níž jsou samostatné movité věci považovány za hmotný majetek podle zvláštního právního předpisu,
 3. zřídit zástavní nebo jiné věcné právo k majetku veřejné výzkumné instituce,
 4. založit jinou právnickou osobu,
 5. nabýt účast v existující právnické osobě,
 6. vložit majetek do jiné právnické osoby,
 7. sjednat či měnit nájemní smlouvu s dobou najmu delší než 3 měsíce.

Dozorčí rada:


 1. navrhuje odvolání ředitele VÚVeL zřizovateli,
 2. připravuje návrhy jednacího řádu Dozorčí rady a jeho změn a předkládá je ke schválení zřizovateli,
 3. vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny VÚVeL,
 4. vyjadřuje se k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozděleni VÚVeL,
 5. vyjadřuje se k návrhu rozpočtu VÚVeL a ke způsobu jejího hospodaření,
 6. vyjadřuje se k návrhům výzkumných záměru VÚVeL, její další nebo jiné činnosti a k dalším věcem, které ji předloží ředitel VÚVeL nebo zřizovatel,
 7. vyjadřuje se k návrhu výroční zprávy; své vyjádřeni předkládá řediteli VÚVeL a Radě instituce,
 8. vyjadřuje svá stanoviska k činnosti VÚVeL a zveřejňuje je a předkládá řediteli VÚVeL, Radě instituce a zřizovateli návrhy na odstranění zjištěných nedostatku ve výkonu jejich působnosti,
 9. předkládá zřizovateli a řediteli VÚVeL nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti.

Struktura Dozorčí rady

doc. MVDr. Milan MALENA, Ph.D. - předseda

Mgr. Tomáš JÍRŮ - místopředseda
Státní veterinární správa, KVS SVS pro Pardubický kraj


MVDr. Martin BEŇKA
Státní veterinární správa, Praha

Ing. Ondřej SIRKO
Ministerstvo zemědělství

Mgr. Jaroslav HEJÁTKO
Ministerstvo zemědělství

prof. MVDr. Alfred HERA, CSc. 
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Ing. Jan VODIČKA
Ministerstvo zemědělství

Ing. Jan RÁZEK - tajemník