Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem zřizovatele (Mze ČR). Jejím úkolem je dohled nad činností a hospodařením VÚVeL a nad nakládáním s majetkem VÚVeL a v souladu s § 19 zákona 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, v platném znění.

Dozorčí rada vykonává dohled nad nakládáním s majetkem VÚVeL a vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými VÚVeL hodlá:


 1. nabýt nebo zcizit nemovitý majetek,
 2. nabýt nebo zcizit movitý majetek, jehož hodnota je vyšší než dvousetnásobek částky, od níž jsou samostatné movité věci považovány za hmotný majetek podle zvláštního právního předpisu,
 3. zřídit zástavní nebo jiné věcné právo k majetku VÚVeL,
 4. založit jinou právnickou osobu,
 5. nabýt účast v existující právnické osobě,
 6. vložit majetek do jiné právnické osoby,
 7. sjednat či měnit nájemní smlouvu o nájmu nemovitosti nebo movitého majetku případně jinou smlouvu o užívání nemovitosti nebo movitého majetku s dobou najmu delší než 3 měsíce.

Dozorčí rada:


 1. poskytuje zřizovateli nezbytné informace o činnosti a hospodaření VÚVeL,
 2. navrhuje odvolání ředitele zřizovateli a projednává záměr zřizovatele jmenovat nebo odvolat ředitele podle § 17 odst. 2,
 3. připravuje návrhy jednacího řádu Dozorčí rady a jeho změn a předkládá je ke schválení zřizovateli,
 4. vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny VÚVeL,
 5. vyjadřuje se k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozděleni VÚVeL,
 6. vyjadřuje se k návrhu rozpočtu VÚVeL a ke způsobu jejího hospodaření,
 7. schvaluje výroční zprávu, kde vyjadřuje svá stanoviska k činnosti VÚVeL,
 8. vyjadřuje se k další nebo jiné činnosti VÚVeL a k dalším věcem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel,
 9. předkládá řediteli, radě instituce a zřizovateli návrhy na odstranění zjištěných nedostatků předkládá zřizovateli a řediteli VÚVeL nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti,
 10. předkládá zřizovateli a řediteli nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti,
 11. určuje auditora pro účely ověření účetní závěrky a projednává návrhy na změny zřizovací listiny.

Struktura Dozorčí rady

doc. MVDr. Milan MALENA, Ph.D. - předseda

Mgr. Tomáš JÍRŮ - místopředseda
Státní veterinární správa, KVS SVS pro Pardubický kraj


MVDr. Martin BEŇKA
Státní veterinární správa, Praha

Ing. Ondřej SIRKO
Ministerstvo zemědělství

Mgr. Jaroslav HEJÁTKO
Ministerstvo zemědělství

prof. MVDr. Alfred HERA, CSc. 
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Ing. Jan VODIČKA
Ministerstvo zemědělství

Ing. Jan RÁZEK - tajemník