HRS4R

Strategický rozvoj lidských zdrojů HRS4R pro výzkumné pracovníky VÚVeL

Od 6. října 2022 je Výzkumný ústav veterinárního lékařství držitelem ocenění HR Excelence in Research za odhodlání k soustavné podpoře a vedení personálních procesů ve shodě s evropskými požadavky na kvalitu řízení lidských zdrojů ve výzkumu dle Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování při přijímání výzkumných pracovníků. Splňujeme podmínky a nezbytné požadavky certifikace. Patříme mezi instituce oprávněné využívat tento certifikát jako uznání transparentnosti, otevřenosti a kvality  personálních standardů ve výzkumu.

V březnu 2005 přijala Evropská komise doporučení (2005/251/ES) o "Evropské chartě pro výzkumné pracovníky" a "Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (C&C)", které upřesňuje soubor zásad pro zlepšení systému výzkumu. Implementaci C&C ve výzkumných institucích podporuje Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R).

Výzkumný ústav veterinárního lékařství (VÚVeL) vyhlásil závazek vůči podpoře zásad C&C (Evropská Charta a Kodex pro výzkumné pracovníky) dne 3. srpna 2020 s tím, že bude tyto zásady podporovat, uplatňovat a dále rozvíjet. Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky podporuje výzkumné instituce při implementaci Charty a Kodexu do jejich vnitřních politik a procesů.  Implementace strategie je na dobrovolné bázi se snahou o maximální jednoduchost a aplikovatelnost při optimalizaci postupů a současně, aby zůstala zachována možnost zohlednit různorodost prostředí v jednotlivých institucích. V září 2020 byl zahájen dlouhodobý proces identifikace mezer ve 40 zásadách C&C. Na základě diskusí s výzkumnými pracovníky na všech úrovní, administrativními a technickými pracovníky byla připravena Analýza mezer (GAP) a Akční plán (AP) na plánované období. Realizace strategie je jedním ze způsobů, jak prokázat, že náš ústav vytváří pro výzkumné pracovníky příznivé prostředí.

V průběhu celého přípravného procesu byla v roli kontrolního orgánu zřízena řídící a kontrolní skupina, která průběžně sledovala postup jednotlivých fází. Byla vytvořena pracovní skupina, která reprezentovala zastoupení výzkumných  pracovníků na všech úrovních, zastoupeny byly rovněž pozice administrativních a technických pracovníků. Nejen členové, ale i angažovaní zaměstnanci se svými komentáři a doporučeními aktivně podíleli na procesu analýzy nedostatků a následné přípravě akčního plánu. Z důvodu rozlišení, oceňuje Evropská komise  cenou "HR Excellence in Research Award" instituce, které dosáhly pokroku při slaďování svých vnitřních politik v oblasti lidských zdrojů se 40 zásadami Charty a Kodexu a plnění vlastního Akčního plánu předložené HR strategie.

Schéma HRS4R a postupu v konkrétních číslech.

HR Award pro Veterinární výzkumný ústav

Číslo případu: 2020CZ548069

Dopis o závazku implementace C&C v rámci HR Award

Schváleno – Potvrzení závazku, datum provedení: Po, 03/08/2020

C&C Endorsement: Potvrzení schvalovacího dopisu

Přijato - datum přijetí: St, 05/08/2020

Analýza mezer v současném procesu, OTMR a akční plán: Návrh

Schváleno datum provedení: 20: Čt, 15/07/2021

Analýza mezer v současném procesu, OTMR a akční plán: Administrativně způsobilý

Přijato datum: So, 17/07/2021

Prvotní posouzení žádosti a poskytnutí zpětné vazby

Čeká se na provedení vymezených návrhů datum: Čt, 09/12/2021

Zapracování připomínek členů hodnotící komise - revize žádosti o udělení HR Award

Analýza mezer, OTMR a Akční plán: Aktualizace 12/2021 – 02/2022

Odeslání revidované žádosti ke konečnému posouzení St, 26/04/2022

ZÍSKÁNÍ HR Award: 06/10/2022


HRS4R_graph

Interní hodnocení realizace a revize Akčního plánu - nejpozději do 6/10/2024 - během prvních dvou let budeme postupně plnit cíle, které jsme si stanovili v našem akčním plánu. Celý proces bude sledován Řídicí skupinou a samozřejmě veden a podporován Pracovní skupinou a Odbornou skupinou pro výzkum, která se skládá napříč všemi úrovněmi výzkumu.

Externí revize plnění Akčního plánu - recertifikace a tvorba Akčního plánu na další období - nejpozději do 6/10/2027 - ústav navštíví nezávislá skupina hodnotitelů Evropské komise, která posoudí, zda splňujeme předpoklady pro potvrzení naší "HR Excellence" ve výzkumu. Výsledkem bude buď obhájení práva pro držení tohoto vyznamenání, nebo naopak jeho odejmutí.

Zpět do hlavní nabídky