HRS4R

Strategický rozvoj lidských zdrojů HRS4R pro výzkumné pracovníky VÚVeL

Výzkumný ústav veterinárního lékařství získal 6. 10. 2022 ocenění HR Excelence in Research za odhodlání k soustavné podpoře a vedení personálních procesů ve shodě s evropskými požadavky na kvalitu řízení lidských zdrojů ve výzkumu dle Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování při přijímání výzkumných pracovníků. Podařilo se nám splnit nezbytné požadavky a podmínky certifikace. Získáním ocenění jsme se zařadili mezi instituce oprávněné využívat tento certifikát jako uznání transparentnosti, otevřenosti a kvality  personálních standardů ve výzkumu. Za oceněním spatřujeme především potvrzení správného směru a naše odhodlání pro další rozvoj, ke kterým jsme se v našem Akčním plánu zavázali.

 V průběhu společné práce a při směřování za oceněním, došlo k otevření řady témat, která byla opomíjena nebo stála na okraji zájmu. V řadě témat nás situace přiměla také revidovat řadu dokumentů, změnit způsoby pohledu na věc. Přínosné byly diskuse a zpětná vazba od všech zúčastněných zaměstnanců v průběhu celé doby přípravného procesu. Řada úprav, popis a vznik nových pravidel, ale i řada zjednodušení je před námi.

Cílem současné personální práce, kterou zaměstnancům nabízíme a to bez ohledu na získané ocenění, je naše snaha o kvalitnější, bezpečnější a spokojenější pracovní prostředí  pro všechny naše zaměstnance se snahou: 

  • podpory otevřeného a férového přístupu pro společnou práci,
  • být zaměstnancům partnerem v otázkách personálních záležitostí,
  • vnímat a pochopit potřeby vedoucích i řízených zaměstnanců,
  • doporučit vhodné formy a nástroje personální práce a nabízet řešení,
  • postupovat dle nastavených a jednotných postupů - platných pro všechny,
  • podporovat přátelskou a uvolněnou atmosféru pro práci, rozvoj i volný čas.

 Čas a vynaložené úsilí proces dotáhnout do zdárného konce byl vynaložen z našich vlastních zdrojů a získání ocenění HR Award nebylo motivováno případným ziskem dotačních prostředků. Dosažení cíle se vyplatilo, protože v současnosti se zcela jasně ukazuje, že dříve „nezávazné a doporučující strategie“ se dnes v konkurenčním prostředí výzkumu stávají naprostou podmínkou. Absence dílčích, ale potřebných personálních nástrojů, které s personální politikou souvisí (např. plány genderové rovnosti - Gender Equality Plan), již výrazně ovlivňují a budou ovlivňovat žadatele o výzkumné projekty, protože prostřednictvím poskytovatelů podpory jsou definovány jako nutná podmínka pro uzavření smlouvy k projektu. Získané ocenění a včasná příprava dalších aktivit, nám významně zvyšuje šance především u projektů podávaných v dotačních programech, kdy úroveň naší personální politiky bude zohledněna při hodnocení v rámci bonifikačních kritérií. U podávaných žádostí o podporu naší výzkumné činnosti jsme tedy připraveni doložit zisk potřebné certifikace.

V březnu 2005 přijala Evropská komise doporučení (2005/251/ES) o "Evropské chartě pro výzkumné pracovníky" a "Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (C&C)", které upřesňuje soubor zásad pro zlepšení systému výzkumu. Implementaci C&C ve výzkumných institucích podporuje Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R).

HR Logo 1 346x136

Výzkumný ústav veterinárního lékařství (VÚVeL) vyhlásil závazek vůči podpoře zásad C&C (Evropská Charta a Kodex pro výzkumné pracovníky) dne 3. srpna 2020 s tím, že bude tyto zásady podporovat, uplatňovat a dále rozvíjet. Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky podporuje výzkumné instituce při implementaci Charty a Kodexu do jejich vnitřních politik a procesů.  Implementace strategie je na dobrovolné bázi se snahou o maximální jednoduchost a aplikovatelnost při optimalizaci postupů a současně, aby zůstala zachována možnost zohlednit různorodost prostředí v jednotlivých institucích. 

Z důvodu rozlišení, oceňuje Evropská komise  cenou "HR Excellence in Research Award" instituce, které dosáhly pokroku při slaďování svých vnitřních politik v oblasti lidských zdrojů se 40 zásadami Charty a Kodexu a plnění vlastního Akčního plánu předložené HR strategie.

Hr Excellence In Research 278x200

Schéma HRS4R a postupu v konkrétních číslech.

HR Award pro VÚVeL

Číslo případu: 2020CZ548069

Dopis o závazku implementace C&C v rámci HR Award, schváleno – potvrzení závazku, datum provedení: Po, 03/08/2020

C&C Endorsement: potvrzení schvalovacího dopisu, přijato - datum přijetí: St, 05/08/2020

Analýza mezer v současném procesu, OTMR a akční plán: Návrh, schváleno - datum provedení: 20: Čt, 15/07/2021

Analýza mezer v současném procesu, OTMR a akční plán: administrativně způsobilý, přijato datum: So, 17/07/2021

Prvotní posouzení žádosti a poskytnutí zpětné vazby - vymezených návrhů k úpravám, datum: Čt, 09/12/2021

Zapracování připomínek členů hodnotící komise, revize žádosti o udělení HR Award, datum:  12/2021 – 02/2022

Odeslání revidované žádosti ke konečnému posouzení, datum: 26/04/2022

ZÍSKÁNÍ HR Award: 06/10/2022


HRS4R_graph

Interní hodnocení realizace a revize Akčního plánu - nejpozději do 6/10/2024 - během prvních dvou let budeme postupně plnit cíle, které jsme si stanovili v našem akčním plánu. Celý proces bude sledován Řídicí skupinou a samozřejmě veden a podporován Pracovní skupinou a Odbornou skupinou pro výzkum, která se skládá napříč všemi úrovněmi výzkumu.

Externí revize plnění Akčního plánu - recertifikace a tvorba Akčního plánu na další období - nejpozději do 6/10/2027 - ústav navštíví nezávislá skupina hodnotitelů Evropské komise, která posoudí, zda splňujeme předpoklady pro potvrzení naší "HR Excellence" ve výzkumu. Výsledkem bude buď obhájení práva pro držení tohoto vyznamenání, nebo naopak jeho odejmutí.

HR Moje 140x200

Zpět do hlavní nabídky