Rada instituce

Funkční období nově zvolené Rady instituce VÚVeL je 5 let a trvá od 28. 1. 2022 do 27. 1. 2027.

Rada instituce je dle zákona jedním z hlavních orgánu VÚVeL pro otázky vědecké a odborné činnosti. Rada instituce v souladu s § 18 odst. 2 zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném zněni:


 1. dbá na zachovávání účelu, pro který byl VUVeL zřízen, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaření,
 2. stanovuje směry činnosti VÚVeL v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jejího rozvoje,
 3. schvaluje rozpočet VÚVeL a jeho změny a střednědobý výhled jejího financování,
 4. schvaluje vnitřní předpisy VÚVeL uvedené v § 20 odst. 1 písm. a) až e) zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
 5. schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
 6. projednává návrhy změn zřizovací listiny,
 7. dává předchozí souhlas, popřípadě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení VÚVeL,
 8. vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje zřizovateli jmenování vybraného uchazeče ředitelem VÚVeL, navrhuje odvoláni ředitele VÚVeL, popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele VÚVeL podle § 17 odst. 2 zákona 341/2005 Sb.,
 9. projednává návrhy výzkumných záměru a návrhy projektu výzkumu a vývoje VÚVeL,
 10. projednává návrhy na sjednání smluv o zahraniční spolupráci VUVeL a smluv o spolupráci s institucemi ČR,
 11. hodnotí výsledky vědecké a odborné činnosti VÚVeL,
 12. schvaluje závěry oponentního řízení výzkumných projektu, které se uskutečnilo v oponentních radách, případně proběhlo před Radou instituce,
 13. projednává návrhy na uplatnění výsledku v praxi a v dalším rozvoji vědy.

Interní členové Rady instituce

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D.
PharmDr. Josef Mašek, Ph.D.
MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.
MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D.
doc. MVDr. Adam Novobilský, Ph.D.
MVDr. Ľubomír Pojezdal, Ph.D.
RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.
MVDr. Markéta Reichelová
Mgr. Magdaléna Crhánová, Ph.D.

Externí členové Rady instituce

doc. Ing. Pavel RYANT, Ph.D
Mendelova univerzita v Brně

prof. MVDr. Vladimír CELER, Ph.D.
Veterinární univerzita Brno

MVDr. Jiří BUREŠ
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv – ředitel

MVDr. Kamil SEDLÁK, Ph.D.
Státní veterinární ústav Praha

doc. Dr. Ing. Josef KUČERA
Českomoravská společnost chovatelů, a. s.

Závěry z jednání Rady instituce