Rada instituce

Funkční období nově zvolené Rady instituce VÚVeL je 5 let a trvá od 28. 1. 2022 do 27. 1. 2027.

Rada instituce je dle zákona jedním z hlavních orgánu VÚVeL pro otázky vědecké a odborné činnosti. Rada instituce v souladu s § 18 odst. 2 zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném zněni:


 1.  dbá na zachovávání účelu, pro který byl VÚVeL zřízen, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti,
 2. stanovuje směry činnosti VÚVeL v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jejího rozvoje,
 3.  projednává návrh rozpočtu VÚVeL a návrhy jeho změn včetně návrhu na střednědobý výhled rozpočtu,
 4. schvaluje vnitřní předpisy VÚVeL uvedené v § 20 odst. 1 písm. a) a b),
 5. projednává návrh výroční zprávy a účetní závěrku a vnitřní předpisy veřejné výzkumné instituce uvedené v § 20 odst. 1 písm. c) až e),
 6.  projednává návrhy změn zřizovací listiny,
 7.  projednává návrh postupu zřizovatele na sloučení, splynutí nebo rozdělení VÚVeL, popřípadě k takovému postupu dává v případech stanovených zákonem o v. v. i. svůj souhlas,
 8.  navrhuje členy výběrové komise a odvolání ředitele a projednává záměr zřizovatele jmenovat nebo odvolat ředitele podle § 17 odst. 2, zákona 341/2005 Sb.,
 9. projednává návrhy projektů výzkumu, vývoje a inovací VÚVeL,
 10.  projednává návrhy na sjednání smluv o spolupráci VÚVeL
 11.  hodnotí výsledky vědecké a odborné činnosti VÚVeL,
 12. schvaluje závěry oponentního řízení výzkumných projektů, které se uskutečnilo v oponentních radách, případně proběhlo před Radou instituce,
 13. projednává návrhy na uplatnění výsledku v praxi a v dalším rozvoji vědy.

 

 

Interní členové Rady instituce

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D.
PharmDr. Josef Mašek, Ph.D.
MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.
MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D.
doc. MVDr. Adam Novobilský, Ph.D.
MVDr. Ľubomír Pojezdal, Ph.D.
RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.
MVDr. Markéta Reichelová
Mgr. Magdaléna Crhánová, Ph.D.

Externí členové Rady instituce

doc. Ing. Pavel RYANT, Ph.D
Mendelova univerzita v Brně

prof. MVDr. Vladimír CELER, Ph.D.
Veterinární univerzita Brno

MVDr. Jiří BUREŠ
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv – ředitel

MVDr. Kamil SEDLÁK, Ph.D.
Státní veterinární ústav Praha

MVDr. Jana KOZÁKOVÁ, Ph.D.
Krajská veterinární správa JmK

Závěry z jednání Rady instituce