Foto Uvodni

Aktuální zdravotně chovatelské výzvy v chovu dojnic a telat s celospolečenským přesahem

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. se mj. již řadu let úspěšně věnuje digitalizaci zdravotní dokumentace u hospodářských zvířat, která se prolíná s celospolečensky významnými problémy jako je spotřeba antibiotik a antimikrobní rezistence k nim. Úzce spolupracuje jak s Českomoravskou společností chovatelů, a.s., prostřednictvím které jsou vyvinuté webové aplikace chovatelům poskytovány, tak s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, který poskytuje databázi registrovaných léčiv, tak i se společnou Zdravotní komisí chovatelských svazů skotu, jejíž předsedou je MVDr. Václav Osička – farmář, veterinární lékař, poradce a podnikatel v jedné osobě. Jeho farma a řada farem, se kterými spolupracuje, tyto aplikace používají, jak zčásti objasnil ve svém novém interview na TV Zemědělec, ve kterém srozumitelně prezentuje zmíněné aktuální výzvy z pohledu praxe.
Trochu překvapivě před odborné otázky k tuzemskému chovu dojeného skotu předsadil problémy se zajišťováním a financováním kvalitního personálu.
Jako příklad uvážlivého používání antibiotik objasnil na své farmě roky uplatňovaný systém faremních kultivací pro cílenou léčbu klinických mastitid a ke kontrole její účinnosti.
Další celospolečensky rezonující problematikou je způsob odchovu mladých telat. Ta jsou na většině mléčných farem od počátku jejich života chována nepřirozeně izolovaně, jak od jejich matek, tak navzájem. Dr. Osička na tomto příkladu ale nepřímo odpovídá i na otázku, zda pokrok má být povinný.
V závěrečných dvou blocích byla probrána témata, na jejichž řešení se úspěšně podílí i Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Dr. Osička doporučil vedení evidence o léčení on-line v aplikaci vyvinuté týmem kolem doc. Šlosárkové z VÚVeL. Tato aplikace už řadu let v ČR slouží jak mnoha chovatelům, tak šlechtitelům. Navíc dle dr. Osičky bude velkou pomocí při předpokládaném rozšíření požadavků na reportování o používání antibiotik.
Nakonec byl vyzdvižen aktuálně řešený projekt VÚVeL, který buduje systém hodnocení farem nejen dle velikosti spotřeby antibiotik u dojnic ale i dle uvážlivosti jejich používání.
Odborná diskuze je k nahlédnutí zde