VUVeL
 |    |   ENGLISH
  >  AKTUALITY


Předchozí zprávy jsou uvedeny v části Kronika
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasedání hlavního výboru Československé společnosti mikrobiologické na VÚVeL (21. 02. 2017)

Na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. se dne 16.2.2017 konalo zasedání hlavního výboru Československé společnosti mikrobiologické, na kterém byla slavnostně ... více >

Zasedání hlavního výboru Československé společnosti mikrobiologické na VÚVeL (21. 02. 2017)

Na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. se dne 16.2.2017 konalo zasedání hlavního výboru Československé společnosti mikrobiologické, na kterém byla slavnostně předána Patočkova medaile Prof. Ing. Kateřině Demnerové, CSc. z VŠCHT za dlouholetou práci pro ČSSM a rozvoj oboru potravinářské mikrobiologie.

 

 

Seminář mikrobiologie potravin (21. 02. 2017)

Ve dnech 16. a 17. února 2017 se v Brně ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL) a pod záštitou Československé společnosti mikrobiologické uskutečnil ... více >

Seminář mikrobiologie potravin (21. 02. 2017)

Ve dnech 16. a 17. února 2017 se v Brně ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL) a pod záštitou Československé společnosti mikrobiologické uskutečnil odborný seminář, který navazuje na tradici seminářů Mikrobiologie potravin v Třešti.

Akce byla pořádána pracovníky oddělení Bakteriologie a účastnilo se jí 76 odborníků z různých pracovišť v České a Slovenské republice.

Po úvodním slovu docentky Karpíškové a přivítání účastníků vedením hlavního výboru ČSSM docentkou Bujdákovou a docentem Gabrielem byla zahájena odborná část semináře. Prof. Demnerová (VŠCHT Praha) hovořila na téma Novinky v mikrobiologii potravin a prof. Valík (STU Bratislava) prezentoval modely prediktivní mikrobiologie v bakteriálních ko-kulturách. Doc. MVDr. Karpíšková, Ph.D. (VÚVeL) a MUDr. Martínková (KHS se sídlem v Ostravě) informovaly o šetření epidemie listeriózy v Moravskoslezském kraji v roce 2016 z pohledu laboratorních a epidemiologických dat. Ing. Koudelka, Ph.D. (VÚVeL) prezentoval možnosti využití hmotnostní spektrometrie (MALDI-TOF/MS) pro charakterizaci kmenů Listeria monocytogenes, MVDr. Tomáštíková (VÚVeL) navázala informací o diverzitě izolátů L. monocytogenes z potravin. Poté následoval společenský večer.

Druhý den semináře zahájila Mgr. Tereza Gelbíčová, Ph.D. (VÚVeL) prezentací o přežívání L. monocytogenes na povrchu zrajících sýrů. Ing. Ženišová (VUP Bratislava) informovala o novém pohledu na zrání ovčích hrudkových sýrů a Ing. Zdeňková (VŠCHT Praha) o významu a využití metody CRISPR v potravinářské mikrobiologii. Ing. Brožková (Univerzita Pardubice) se zabývala výskytem mikroorganismů v biopotravinách a vlivem teplot při výrobě potravin typu „raw“. O mikrobiální kontaminaci gastronomických provozoven referovala Mgr. Bogdanovičová (VFU Brno). Tvorbu biofilmu u technologicky neupravené pitné vody prezentovala Ing. Pejchalová (Univerzita Pardubice). Ing. Kračmarová (VŠCHT Praha) představila metody pro rychlou detekci mikrobiální kontaminace v UHT mléce. Ing. Tereň (VŠCHT Praha) se ve své prezentaci zabýval otázkou, zda jsou autoinduktor 2 (AI-2) a molekula cjA signálními molekulami pro bakterii Campylobacter jejuni. O biogenních aminech v potravinách a možnostech snížení jejich obsahu referovala Doc. Buňková (UTB Zlín). Závěrem MVDr. Koláčková, Ph.D. (VÚVeL, NRL pro Escherichia coli) shrnula nálezy shigatoxigenních E. coli v potravinách.

Příští seminář se uskuteční v září roku 2017 a bude organizován Univerzitou v Pardubicích.

 

 

Výběrové řízení - Dvoudveřový (prokládací) laboratorní autokláv (21. 02. 2017)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na Dvoudveřový (prokládací) laboratorní autokláv     Více ... více >

Výběrové řízení - Dvoudveřový (prokládací) laboratorní autokláv (21. 02. 2017)


Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na

Dvoudveřový (prokládací) laboratorní autokláv
 
 
Více informací v sekci "Veřejné zakázky". 
 

 

VÚVeL byl spolupořadatelem Česko-slovenské virologické konference (20. 02. 2017)

V Českých Budějovicích se ve dnech 16. a 17. února 2017 sešlo 130 převážně českých a slovenských virologů u příležitosti konference, která měla za úkol poskytnout odborníkům ... více >

VÚVeL byl spolupořadatelem Česko-slovenské virologické konference (20. 02. 2017)

V Českých Budějovicích se ve dnech 16. a 17. února 2017 sešlo 130 převážně českých a slovenských virologů u příležitosti konference, která měla za úkol poskytnout odborníkům na toto téma ucelený přehled o výzkumu virů a virových nákaz v České republice a na Slovensku.

Konference měla široký záběr; setkali se na ní vědci věnující se základnímu výzkumu virů, odborníci z lékařských fakult ale i zástupci Státního zdravotního ústavu. Mezi hlavní řečníky patřila expertka na molekulární biologii viru chřipky Debby Van Riel z Erasmovy univerzity v Rotterdamu a strukturní virolog Pavel Plevka z výzkumného centra CEITEC-MU v Brně.

Účastníci mohli celkem vyslechnout dvě plenární přednášky, dvacet příspěvků a zhlédnout šedesát plakátových prezentací.

Konferenci organizovalo Biologické centrum AVČR spolu s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.

 
 

 

Výběrová řízení - volná pracovní místa (20. 02. 2017)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., vyhlašuje výběrová řízení na pozice: Vědecký asistent projektu FIT Vědecký pracovník pro oblast „Biotechnologie a imunologických ... více >

Výběrová řízení - volná pracovní místa (20. 02. 2017)


Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

  • Vědecký asistent projektu FIT
  • Vědecký pracovník pro oblast „Biotechnologie a imunologických metod“

Více informací v sekci Volná místa

 

Tisková zpráva závěrečné zprávy projektu (17. 02. 2017)

QJ1210115 Možnosti vakcinace prasat inaktivovanou vakcínou pro tlumení výskytu salmonel v chovech prasat Odpovědný řešitel: MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.       ... více >

Tisková zpráva závěrečné zprávy projektu (17. 02. 2017)

QJ1210115
Odpovědný řešitel: MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.
 

 

 

Blahopřání k ukončení doktorského studia (16. 02. 2017)

Mgr. Jan Gebauer úspěšně zakončil své doktorské studium a obhájil práci na téma "Imunologie salmonelových infekcí u prasat". Práce vznikla na oddělení ... více >

Blahopřání k ukončení doktorského studia (16. 02. 2017)

Mgr. Jan Gebauer úspěšně zakončil své doktorské studium

a obhájil práci na téma "Imunologie salmonelových infekcí u prasat".

Práce vznikla na oddělení Imunologie, pod vedením školitele MVDr. Jána Matiašovice, Ph.D.

Gratulujeme k získání doktorského titulu!

 
 

 

Tisková zpráva závěrečné zprávy projektu (15. 02. 2017)

OJ1210112 Využití huminových látek jako krmného aditiva k prevenci průjmových onemocňení selat a zvýšení užitkovosti prasat Odpovědný řešitel: Ing. Martina Trčková, Ph.D.       ... více >

Tisková zpráva závěrečné zprávy projektu (15. 02. 2017)

OJ1210112
Odpovědný řešitel: Ing. Martina Trčková, Ph.D.
 

 

 

Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. probíhaly obhajoby řešených vědeckých projektů Rozvoje výzkumných organizací a projektů NAZV (14. 02. 2017)

Na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. probíhaly obhajoby řešených vědeckých projektů Rozvoje výzkumných ... více >

Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. probíhaly obhajoby řešených vědeckých projektů Rozvoje výzkumných organizací a projektů NAZV (14. 02. 2017)

Na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. probíhaly obhajoby řešených vědeckých projektů Rozvoje výzkumných organizací a projektů NAZV zapsala MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. V průběhu ledna proběhly ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. jako každý rok standardně obhajoby zpráv vědeckých projektů řešených na jednotlivých pracovištích VÚVeL. Ohajovány byly projekty, u kterých je VÚVeL hlavním řešitelským pracovištěm, na tomto výzkumném ústavu je však řešeno i mnoho dalších významných výzkumných úkolů, VÚVeL v nichž je ale v pozici spoluřešitele. Tyto projekty jsou tedy obhajovány tam, kde mají hlavní řešitelské pracoviště. Letos se obhajoby projektů uskutečnily 24. – 25. ledna. Veřejné vědecké rozpravy k obhajobám se kromě členů oponentní rady, kterými byli MVDr. M. Anger, Ph.D., MVDr. J. Bureš, MVDr. M. Faldyna, Ph.D., MVDr. E. Gӧpfert, Mgr. J. Kohoutek, Ph.D., MVDr. K. Kovařčík, Ph.D., Mgr. P. Králik, Ph.D., RNDr. M. Machala, CSc., MVDr. Matiašovic, Ph.D., RNDr. Musilová, RNDr. Prodělalová, Ph.D. a RNDr. J. Salát, Ph.D. a vlastních řešitelů projektů, účastnila řada vážených hostů z Veterinární a farmaceutické univerzity, Výzkumného ústavu živočišné výroby, zástupců Státní veterinární zprávy, Ministerstva zemědělství, ÚSKVBL, dalších profesních organizací a vlastních pracovníků ústavu. Oponentní radě předsedal ředitel ústavu MVDr. M. Skřivánek, CSc. Zpravodaji výzkumného záměru byli doc. MVDr. J. Illek, Dr.Sc. (VFU Brno) a prof. Ing. L. Zeman, CSc. (MZLU). Oponentury probíhaly v konstruktivním duchu s bohatou diskuzí, při níž zaznívaly i důležité náměty pro řešitele projektů k dalším možnostem řešení projektů. Celkově bylo obhajováno 19 zpráv k projektům Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) a 1 zpráva k Rozvoji výzkumné organizace. U 7 zpráv projektů NAZV šlo přitom o zprávy závěrečné. Z nich budou postupně na webových stránkách VÚVeL uveřejňovány podrobnější tiskové zprávy.

První obhajovanou zprávou byla „Periodická zpráva o využití institucionální podpory na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace za rok 2016 “ Nemoci zvířat, jejich prevence, bezpečnost a kvalita potravin“, kterou za ústav přednesl Mgr. Kohoutek. Shrnul finanční prostředky přidělené MZe, personální obsazení a výsledky, kterých se podařilo v rámci jednotlivých oddělení za rok 2016 v rámci RVO dosáhnout. Vědecké a výzkumné aktivity v rámci RVO probíhaly ve čtyřech základních směrech: 1) Infekční nemoci zvířat a jejich prevence; 2) Neinfekční nemoci zvířat a poruchy reprodukce (etiologie, prevence, diagnostika a terapie); 3) Bezpečnost a kvalita potravin z pohledu ochrany spotřebitele; 4) Farmakologie, toxikologie, imunoterapie a vakcinologie. V rámci řešení daného projektu byla získána významná prioritní data základního výzkumu, přičemž výzkum probíhal ve spolupráci s ústavy AV ČR, univerzitami a farmaceutickými firmami. Kromě vědecké činnosti ústav průběžně poskytoval zemědělské praxi významnou poradenskou a osvětovou činnost a v řadě oborů také unikátní epidemiologická data. Výsledky byly publikovány ve 25 článcích uveřejněných v impaktovaných vědeckých časopisech, 11 článků bylo publikováno v recenzovaných časopisech a dosažené výsledky byly popularizovány pomocí řady odborně naučných článků v odborných periodicích, na tuzemských i zahraničních konferencích. V rámci aplikovaného výzkumu byla uplatněna 1 ověřená technologie a 1 funkční vzorek. Po přednesení zprávy doc. Illek přečetl oponentní posudek. Konstatoval účelné využití přidělených prostředků, splnění plánu řešení pro rok 2016 a dosažení kvalitních výsledků. Po diskuzi s plénem oponentní rada předloženou zprávu schválila.

Po obhajobě zprávy RVO následovaly obhajoby zpráv projektů Národní agentury zemědělského výzkumu a to obhajoby jak závěrečných tak periodických zpráv v různém stupni řešení.

Mezi závěrečné zprávy patřila zpráva projektu „Možnosti vakcinace prasat inaktivovanou vakcínou pro tlumení výskytu salmonel v chovech prasat“ řešeného ve spolupráci s podnikem Bioveta a. s., zaměřeného na imunoprofylaxi salmonelových infekcí prasat.Tuto zprávu obhajoval MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.
Projekt si kladl za cíl prověřit, zda lze pomocí vakcinace omezit šíření salmonel v chovech prasat. V průběhu řešení projektu byla zkoušena řada variant inaktivovaných vakcín u různých věkových kategorií prasat. Bylo zjištěno, že nejúčinněji byla před přenosem infekce chráněna sající selata vakcinovaných prasnic. V dalších etapách řešení byla vyvinuta vakcína chránící selata před infekcí třemi nejčastějšími sérovary salmonel, které se vyskytují v chovech prasat ve střední a západní Evropě, tj. před sérovary S. Typhimurium, S. Derby a S. Infantis. Aby mohla být tato vakcína používána v komerčních chovech, byla vypracována metoda rozlišení zvířat vakcinovaných od zvířat infikovaných. V terénním hodnocení ve dvou chovech prasat byla doložena bezpečnost a účinnost vakcinace. Bylo zahájeno registrační řízení vakcíny. Její použití nejen usnadní chovatelům produkovat jatečná prasata zdravotně bezpečná pro konečného spotřebitele, ale také zlepšit zdravotní stav chovaných zvířat a dosáhnout zkrácení výkrmového období.

Také Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. obhajoval závěrečnou zprávu a to k projektu „Program zdravotní kontroly ekonomicky významných infekcí v chovech prasat“ řešeného ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno. Výzkumný projet byl zaměřen na možnosti diagnostiky a imunoprofylaxe vybraných virových a bakteriálních chorob respiračního traktu prasat, zejména PRRS a Haemophilus suis, ale i Streptococcus suis a další. Výsledkem řešení projektu je nejen certifikovaná metodika „Systém komplexní diagnostiky respiračních infekcí“, která je dostupná webových stránkách VÚVeL ale i standardizované ELISA metody k průkazu protilátek proti vybraným proteinům viru PRRS, které zpřesňují možnosti sérologické diagnostiky a umožňují odlišit postinfekční a postvakcinanční protilátky při použití inaktivované vakcíny. Další aktivity byly zaměřené na mechanismy patogeneze smíšených infekcí - virových a bakteriálních - což rozšiřuje naše obecné poznatky o imunitních procesech v respiračním traktu prasat.

Ing. Trčková obhajovala závěrečnou zprávu projektu „Využití huminových látek jako krmného aditiva k prevenci průjmových onemocnění selat a zvýšení užitkovosti prasat“, který si kladl za cíl najít alternativní způsob profylaxe průjmových onemocnění odstavených selat vyvolaných enterotoxigenními kmeny Escherichia coli (ETEC), které způsobují závažné ekonomické ztráty v chovech prasat. V rámci řešení projektu byly vyvinuty přípravky s obsahem huminových látek v komplexní vazbě se stopovými prvky (Zn, Se). Byla ověřena jejich účinnost v profylaxi průjmových onemocnění odstavených selat a zlepšení zdravotního stavu a užitkovosti. Účinky přípravků byly ověřeny v pokusech na odstavených selatech v podmínkách modelových infekcí vyvolaných enterotoxigenními kmeny E. coli (O149/F4/LT+ a O141/F18/LT+), které se nejčastěji uplatňují v patogenezi průjmů u odstavených selat. Bylo potvrzeno, že aplikací přípravků lze nahradit zavedené postupy profylaxe - vysoké farmakologické dávky ZnO nebo antibiotickou léčbu. Při zachování stejné účinnosti, jakou má farmakologická dávka ZnO, je redukováno množství zinku podávané selatům a následně vylučované ve výkalech. Byla navržena technologie výroby přípravků z tuzemských surovinových zdrojů, lignitu, oxyhumolitu a humátu sodného. Řešení rovněž přináší nové neenergetické využití a zhodnocení lignitu, který byl dosud využíván převážně jako málo hodnotné palivo s nízkou výhřevností.

Závěrečnou zprávu projektu „Zavedení metod detekce MRSA v mase potravinových zvířat a účinných opatření proti jejich šíření v potravinovém řetězci" obhajovala doc. R. Karpíšková, Ph.D. Cílem řešeného projektu bylo sledování výskytu, vlastností a metod detekce meticilin rezistentních S. aureus (MRSA) u potravinových zvířat na farmách, jatkách, maso-zpracovatelském průmyslu a v tržní síti a na základě detailní charakteristiky kmenů stanovit jejich diverzitu a cesty šíření mezi zvířaty a humánní populací. Výskyt kmenů MRSA byl potvrzen na všech sledovaných úrovních a to zejména u prasat, ale také u skotu, u malých přežvýkavců. Bylo potvrzeno šíření kmenů MRSA mezi zvířaty, bylo zjištěno vylučování kmenů MRSA do mléka u přežvýkavců. Rovněž byl potvrzen přenos mezi kolonizovanými zvířaty a jejich ošetřovateli i na rodinné příslušníky osob přicházejících do přímého styku se zvířaty. Dále byla vypracována certifikovaná metodika k detekci nové varianty kmenů MRSA metodou qPCR včetně její validace.

V posledním roce řešení byl v roce 2016 i projekt „Vývoj a výroba veterinárních setů pro stanovení MIC antimikrobiálních látek standardizovanou mikrodiluční metodou a nový koncept hodnocení účinnosti antimikrobiálních látek stanovením MPC“, obhajovaný dr. Nedbalcovou.
Projekt byl zaměřen na inovaci stanovení citlivosti bakteriálních agens na antibiotika a vývoj nového konceptu hodnocení účinnosti antimikrobiálních látek. V rámci celého projektu byly navrženy a zavedeny do výroby veterinární diagnostické sety na testování rezistencí bakteriálních patogenů zvířat. Jednotlivé sety se liší zastoupením antimikrobiálních látek, které jsou do testování zahrnuty, a liší se také druhem zvířat a onemocněním, ze kterého bakteriální patogen pochází (prasata, skot, mastitidy dojnic, drůbež, psi a kočky) nebo podle druhu patogena, který způsobuje onemocnění (grampozitivní, gramnegativní a veterinárně specifické bakteriální patogeny). Výsledky umožní kvantitativní zhodnocení citlivosti a rezistence veterinárních patogenů, které může sloužit k vyhodnocování trendů vývoje rezistence patogenů k antimikrobikům v rámci chovu, regionu, republiky. Poskytuje novou vyšší kvalitu vyšetření antimikrobiálních rezistencí ve vztahu k léčbě zvířat z krátkodobého pohledu i z dlouhodobé perspektivy zdraví chovu a umožní do budoucna vypracování potřebných doporučených postupů pro léčbu infekcí a nastavení správného dávkování antimikrobik, ať prostřednictvím národních kompetentních orgánů ve spolupráci s výzkumnými pracovišti či prostřednictvím odborných pracovních skupin.

MVDr. Alena Lorencová, Ph.D. obhajovala závěrečnou zprávu projektu „Vliv tradičních a netradičních způsobů zpracování masa hospodářských a volně žijících zvířat na výskyt nově hrozících alimentárních virových, bakteriálních a parazitárních agens ve finálních produktech“ řešeného za účasti MP Krásno, a.s. a Univerzity Karlovy v Praze - Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.
Náplní projektu bylo stále aktuální téma alimentárních infekcí, a to způsobovaných nedostatečně prostudovanými a dosud legislativně nesledovanými původci, jejichž zdrojem mohou být maso a masné výrobky. Byly zavedeny metody detekce vybraných agens a posouzena míra, možné zdroje a cesty kontaminace masa a masných výrobků. Zoonotický virus hepatitidy E byl zjištěn u prasat domácích i divokých v ČR a také u divoce žijících přežvýkavců, detekován byl i v masných výrobcích z tržní sítě. Podobnost izolátů svědčí o cirkulaci viru mezi zvířecí a lidskou populací v ČR. Záchyt lidských norovirů, častých původců gastroenteritid, v prostředí výroby, prodeje i z masných výrobků svědčí o jejich roli v šíření těchto virových agens a o potřebě zlepšení hygienických opatření zejména na úrovni prodeje. Podmíněně patogenní mykobakterie, zejména druhu M. avium, byly detekovány jak ve tkáních zvířat, tak v různých typech masných výrobků. Zejména role M. a. subsp. paratuberculosis (MAP) v rozvoji řady chronických onemocnění u člověka (např. Crohnova choroba) je četně diskutována. Zjištěna byla, v porovnání s jinými evropskými zeměmi, vysoká séroprevalence enteropatogenních yersinií v chovech domácích a divokých prasat a přítomnost patogenních kmenů Yersinia enterocolitica, nejčastějšího původce lidských yersinióz, v syrových vepřových produktech z tržní sítě. Výsledky studie o prevalenci Toxoplasma gondii (TG) poukazují na zvýšené riziko této nejčastější parazitární zoonózy v ekologických a domácích chovech prasat. Zjištěný genotyp II je převládajícím genotypem u hospodářských zvířat a je i nejčastěji spojován s infekcemi u lidí. Riziko infekce představuje rovněž konzumace nedostatečně tepelně či jinak opracované zvěřiny, skopového a kozího masa i mléka. Z výsledků pokusných výrob tepelně neopracovaných (TNMV) a trvanlivých fermentovaných masných výrobků (TFMV) vyplývá jejich minimální vliv na přítomná virová agens, což ve spojení s nízkou infekční dávkou může představovat riziko pro konzumenta. Mykobakterie (MAP) jsou významně redukovány pouze během dlouhodobé fermentace při výrobě TFMV. Projekt přispěl k získání a šíření nových poznatků a ke zvýšení zájmu odborné veřejnosti (včetně chovatelů zvířat, výrobců potravin i konzumentů) o tyto významné původce alimentárních onemocnění. Zavedení preventivních a dalších opatření na základě získaných poznatků je předpokladem významného snížení rizik infekce prostřednictvím masa a masných výrobků, případně dalších potravin.

Riziku kontaminace potravin různými patogenními původci se věnoval projekt „Rizika kontaminace surovin a produktů rostlinného původu vybranými virovými, bakteriálními a parazitárními agens“ řešený ve spolupráci s komerčními pěstiteli jahod, obhajovaný Mgr. Petrem Králíkem, Ph.D.
Projekt se zaměřil na posouzení rizik kontaminace surovin a potravin rostlinného původu opomíjenými virovými, bakteriálními a parazitárními patogeny, jejichž sledování není legislativně pokryto, avšak kteří mohou způsobit závažná onemocnění, zejména u rizikových skupin obyvatel. V rámci projektu byla sledována bezpečnost drobného ovoce (jahod) a zeleniny přímo na farmách, ve zpracovatelských závodech a v tržní síti. Součástí projektu bylo i posouzení kontaminace vnějšího prostředí, vody určené na zavlažování a oplachování, nástrojů a zařízení používaných pro sběr, uskladnění, transport a zpracování drobného ovoce a zeleniny. Výsledkem projektu je vedle moderních metod na rychlou a citlivou detekci virových a parazitárních patogenů, které se mohou vyskytovat na drobném ovoci a zelenině, také přehled o mikrobiální kontaminaci drobného ovoce a zeleniny na všech úrovních produkce, zpracování a prodeje. Výsledky ukázaly, že kontaminace drobného ovoce a zeleniny je relativně nízká a výskyt kontaminací je nahodilý a není možné jim předcházet jakýmikoli nově definovanými preventivními opatřeními. Ke snížení kontaminací může přispět důslednější dodržování osobní hygieny pracovníků a dodržování výrobních, zpracovatelských a prodejních předpisů.

Dále byl obhajovány projekty, které se nacházejí v různé fázi řešení a to od jednoho do tří let.

Virových onemocnění prasat se týkal projekt obhajovaný prof. MVDr. Miroslavem Tomanem, CSc. s názvem „Opomíjené a nové virové infekce prasat a jejich význam v komplexu klinických onemocnění“. V druhém roce tohoto projektu byly aktivity zaměřené zejména na metodiky diagnostiky různých čeledí virů a sledování jejich přítomnosti v reálných vzorcích. Část aktivit byly zaměřené na hlavního patogena tohoto projektu - cytomegalovirus - a způsoby jeho přípravy pro následné in vitro a in vivo studie.

Do problematiky poodstavových průjmů u selat zapadá projekt s názvem "Vývoj nové generace krmného přípravku pro prevenci a podpůrnou terapii enterálních infekcí selat jako cesta ke snížení ekologické zátěže antibiotiky a/nebo sloučeninami zinku", který prezentoval MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. V roce 2016 byla velká část aktivit věnována využití laktoferinu jako antibakteriálního peptidu. V této oblasti byl udělen jeden užitný vzor - Protiprůjmová veterinární kompozice s obsahem laktoferinu, který vznikl ve spolupráci se společností Pharmaceutical Biotechnology, s. r. o. Ve spolupráci s týmem z Výzkumného ústavu mlékarénského, s.r. o. byly testovány adherenční schopnosti vybraných probiotických kmenů.

Dalším bakteriálním původcem postihujícím střevní trakt selat jsou klostridie. Projekt zaměřený na tuto problematiku s názvem „Klostridiové infekce u prasat - epidemiologie, prevence a terapie" představil také jeho řešitel MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. Ve druhém roce řešení pokračoval sběr vzorků pro epidemiologickou studii a byly identifikovány jednotlivé kmeny nalezených klostridií - Clostridium perfringens a Clostridium difficile. Ve spolupráci s Bioveta, a. s. pokračovaly aktivity vedoucí k charakterizaci vakcinačního kmene, experimenty v oblasti role intradermální aplikace antigenu, ale také identifikace imunodominantních proteinů, proti kterým vznikají IgY protilátky po imunizace kuřic. Poslední část aktivit byla ve spolupráci se společností LabMediaServis, s. r. o. spojená se standardizací anaerobní kultivace pro potřeby identifikace antibakteriální rezistence.
S tématikou ochrany drůbeže proti bakteriálním infekcím vystoupil doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. Prezentoval výsledky dosažené při řešení projektu „Trivalentní salmonelová vakcína na ochranu chovů drůbeže" řešeného ve spolupráci s Bioveta a. s. Projekt je zaměřen na vývoj nových atenuovaných kmenů salmonel vhodných k vakcinaci drůbeže. V roce 2016 byl otestován ochranný efekt trivalentní vakcíny proti infekci sérovary salmonel, které nejsou součástí vakcíny, byla ověřena dlouhodobá účinnost vakcinace a byl ověřen potenciál současné administrace vakcíny a vybraných probiotických kmenů.

Ve druhém představeném projektu – „Využití střevní mikroflóry pro zvýšení přirozené rezistence masných typů kura domácího k infekcím bakteriálními patogeny” – referoval doc. RNDr. I. Rychlík, Ph.D. o aktivitách, které se týkaly selekce striktně anaerobních bakteriálních kmenů pocházejících z trávicího traktu drůbeže, a dále byl otestován jejich ochranný efekt proti infekci salmonelami.

V rámci projektu „Možnosti vakcinace malých přežvýkavců proti klíšťové encefalitidě“, jehož zodpovědným řešitelem je RNDr. Jiří Salát, Ph.D., pokračoval vývoj vakcíny proti tomuto onemocnění k veterinárnímu užití. Primárním účelem vývoje vakcíny je ochrana spotřebitele před alimentární infekcí klíšťovou encefalitidou z kontaminovaného mléka. V průběhu druhého roku řešení grantového projektu byla ověřena funkčnost připravené vakcíny na modelovém organismu.

Nové terapeutické postupy infekcí vyvolaných Staphylococcus aureus řeší projekt „Fágová terapie infekcí vyvolaných Staphylococcus aureus v chovech hospodářských zvířat“, který obhajovala doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. Cílem uvedeného projektu je vyvinutí fágových přípravků využitelných v chovech zvířat ke snížení výskytu bakterií Staphylococcus aureus včetně kmenů rezistentních k antimikrobiálním látkám. Na kmenech S. aureus izolovaných z chovů hospodářských zvířat byl otestován účinek dosud používaných fágů. Na základě dosažených výsledků byla vybrána nejúčinnější varianta fága, a dále kmeny S. aureus, které nebyly k fágům citlivé. Na těchto izolátech byla zahájena příprava nové mutanty s širším rozmezím hostitele (lytickým účinkem na původně rezistentní kmeny), která bude použita ve finálním fágovém přípravku.

Řešení projektu „Certifikovaná kolekce referenčních kmenů virových a bakteriálních patogenů pro diagnostiku významných onemocnění skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže, králíků, ryb a včel” s ohledem na udržitelnost chovu cenných domácích plemen hospodářských zvířat obhajovala MVDr. Markéta Reichlová, Ph.D. Cílem řešení projektu je významné zkvalitnění diagnostiky virových a bakteriálních onemocnění hospodářských zvířat se zaměřením na geneticky cenná domácí plemena přežvýkavců, prasat, koní, drůbeže, králíků, ryb a včel. Rychlá a spolehlivá diagnostika je základním předpokladem k zamezení rozšíření infekcí a k ochraně cenných genetických zdrojů. Prostředkem k dosažení cíle je vytvoření souboru 120 vysoce charakterizovaných kmenů významných virových a bakteriálních patogenů hospodářských zvířat, který bude sloužit jako zdroj referenčního materiálu pro diagnostiku, a vytvoření on-line katalogu s objednávkovým systémem. Kmeny budou dostupné v lyofilizovaném stavu, který je vhodný pro jejich transport a skladování.

Zprávu o řešení projektu „Komplexní přístup k problematice virových chorob včel jako nástroj k podpoře a rozvoji včelařství” obhajovala RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. Patogenní viry včely medonosné jsou jedním z významných faktorů negativně ovlivňujících kondici a zdravotní stav včelstev. Jedním z řešených úkolů v rámci tohoto projektu je diagnostika nejvýznamnějších původců včelích viróz. Proto byl navrhnut a otestován diagnostický systém založený na polymerázové řetězové reakci, který umožňuje zjistit přítomnost pěti nejvýznamnějších včelích virů (virus deformovaných křídel, virus pytlíčkovitosti plodu, virus černání matečníků, viry akutních paralýz, virus chronické paralýzy) ve včelstvu. Včelařská veřejnost tímto získává možnost otestovat podezřelé včelstvo v naší laboratoři. Podrobné informace a postupu odběru vzorků a ceně vyšetření lze získat u řešitelů projektu (J. Prodělalová). Dále se řešily otázky odolnosti včelích virů na modelovém experimentálním systému včetně působení dezinfekčních prostředků za podmínek simulujících běžné provozní znečištění. Výsledkem bylo zjištění, že infekční zátěž prostředí lze účinně omezit použitím vhodných dezinfekčních prostředků na bázi iodoforu. Zde je ovšem nutné poznamenat, že dezinfekční prostředky musí být používány správným způsobem, tj. v doporučených koncentracích a za podmínky předchozího mechanického očištění dezinfikované plochy nebo předmětu.

Dva projekty obhajovala MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. Periodická zpráva k projektu „Komplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik“ shrnovala druhý rok řešení daného projektu. Byl získán rozsáhlý soubor epidemiologických dat charakterizující aktuální úroveň kolostrální výživy telat a imunologické a mikrobiologické kvality kolostra. Byly prověřeny změny v obsahu aktivních látek v kolostru, resp. tranzitním mléce a byly zahájeny pokusy ověřující případné změny biologické kvality kolostra při různých způsobech ohřevu a manipulacích s kolostrem. Výsledkem řešení je kromě recenzovaných publikací a vystoupení na tuzemských i zahraničních konferencích i funkční vzorek k radiální imunodifúzi pro stanovení protilátek v kravském kolostru.

Dále obhajovala periodickou zprávu projektu „Návrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik“. V rámci projektu byla vytvářena a ověřována webové aplikace pro evidenci poruch zdraví a léčení dojeného skotu a stanovena struktura databáze získaných zdravotních dat ve vztahu ke šlechtění. Podařilo se propojit databáze ČMSCH, a.s. a Plemdatu a domluvit spolupráci s ÚSKVBL. Bylo vytvořeno funkční webové rozhraní dostupné pro každého chovatele registrovaného pod ČMSCH a. s. pro zadávání poruch zdraví a léčení, zde evidovaná data budou mezinárodně kompatibilní, protože aplikace pracuje se zdravotním klíčem kompatibilním s Health key ICAR. Byla navržena struktura, sestavení a udržení databáze onemocnění skotu v rámci KU. V další aktivitě bylo zahájeno bakteriologické vyšetřování vzorků mléka krav s klinickou mastitidou na výskyt vybraných původců mastitid a sledování výskytu antibiotické rezistence. V rámci řešení byl uplatněna v aplikovaných výstupech 1 certifikovaná metodika a 1 software.

Mgr. Petr Králík, Ph.D. obhajoval také periodickou zprávu projektu „Metody pro identifikaci, sledovatelnost a ověření autenticity potravin a krmiv s komponenty živočišného původu“. Projekt se zabývá vývojem a optimalizací molekulárně biologických metod a hmotnostní spektrometrie pro identifikaci, přímý průkaz a kvantifikaci funkčních složek potravin a krmiv živočišného původu s cílem komplexního stanovení 20 vybraných surovinových komponent z různých živočišných druhů a 11 vybraných látek se specifickým nutričním efektem. V případě qPCR metod jsou vytvářeny logické multiplexní systémy, které budou schopny postihnout suroviny z druhů zvířat, která se v potravinách a krmivech vyskytují v minimálním množství anebo může být snaha jejich přítomnost z ekonomických či společenských důvodů nedeklarovat (záměrné falšování). Molekulární metody i hmotnostní spektrometrie budou orientovány jak na syrové (raw) potraviny a krmiva, tak na zpracované potraviny a krmiva s různým stupněm technologického opracování. Výstupy projektu budou sloužit především kontrolním orgánům státní správy s cílem kompletní interpretační informace s ohledem na složení, autenticitu složek, kvantitu složek a průkaz záměrného či nezáměrného falšování potravin a krmiv.

Pro všechny předložené zprávy pro NAZV byly vypracovány nezávislými oponenty posudky. Po diskuzi s členy oponentní rady i s dalšími přítomnými v jednací místnosti byly všechny zprávy oponentní radou schváleny. Všem členům oponentní rady a oponentům zpráv děkujeme za vynaložené úsilí. Vědeckým pracovníkům ústavu i jejich spolupracovníkům lze popřát úspěchy v jejich badatelské činnosti a štěstí v hledání nových aktuálních témat a jejich následné uspokojivé vyřešení.
 

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.
 

 

08. 03. 2017-09. 03. 2017 - Setkání členů řešitelského týmu projektu PiGutNet proběhne v Brně (06. 02. 2017)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství ,v. v. i. pořádá ve dnech 8.-9. března 2017 setkání členů řešitelského týmu projektu „European Network on the factors affecting the gastro-intestinal ... více >

08. 03. 2017-Setkání členů řešitelského týmu projektu PiGutNet proběhne v Brně (06. 02. 2017)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství ,v. v. i. pořádá

ve dnech 8.-9. března 2017

setkání členů řešitelského týmu projektu „European Network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs - PiGutNet”, který je financován v rámci COST – European Cooperation in Science and Technology.

Získání projektu „FIT“ (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie) v rámci výzvy OPVVV PO1 Excelentní týmy (23. 01. 2017)

Pod vedením RNDr. Jaroslava Turánka, CSc., byl připraven a získán projekt FIT, jehož celková dotace činí 202 000 000 Kč. Projekt je zaměřen na komplexní studium biokompatibilních nanočástic a jejich využití v oblasti ... více >

Získání projektu „FIT“ (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie) v rámci výzvy OPVVV PO1 Excelentní týmy (23. 01. 2017)

Pod vedením RNDr. Jaroslava Turánka, CSc.,
byl připraven a získán projekt FIT, jehož celková dotace činí 202 000 000 Kč.

Projekt je zaměřen na komplexní studium biokompatibilních nanočástic a jejich využití v oblasti biomedicíny, zejména při vývoji rekombinantních vakcín, cílených terapeutik (antivirotika, cytostatika) a teranostik. Nedílnou součástí projektu je nanotoxikologický přístup k posuzování interakce nanočástic s živými systémy.

Významnou částí projektu je pořízení přístrojových investic v celkové výši 94 000 000 Kč.

Ve vědecké radě projektu jsou zastoupeni renomovaní vědci ze zahraničních institucí. Jedním z cílů projektu FIT je internacionalizace výzkumu na VÚVeL a zapojení ústavu do mezinárodní spolupráce se špičkovými institucemi v ČR (např. Fyzikální ústav, ICRC-FNUSA, VŠCHT) a zahraničí (např. King´s College, Pasteur Institute, Institute of René Descartes) a firmami (např. Malvern, Precision Nanosystems, Bracco).

Projektu se účastní Oddělení Farmakologie a Imunoterapie, Oddělení Chemie a Toxikologie, Oddělení Virologie. Klíčovým zahraničním pracovníkem a ředitelem projektu je prof. Andrew D. Miller (King´s College), vědeckým koordinátorem projektu je RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. Klíčovými pracovníky a vedoucími jednotlivých týmů jsou prof. Andrew D. Miller (tým medicinální chemie), RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. (tým imunofarmakologie a nanotechnologie), RNDr. Miroslav Machala, CSc. (tým nanotoxikologie a analytické chemie), prof. MUDr. et Mgr. Milan Raška, Ph.D. (tým biotechnologie a imunologie) a doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D., (tým virologie).

Vedení projektu připravuje pro pracovníky VÚVeL setkání s prezentací cílů, plánů a přístrojových investic.

Projekt byl zahájen 1. ledna 2017 a první pracovní setkání proběhlo 12.1.2017.

Zástupce VÚVeL zvolen do funkce předsedy České společnosti pro genovou a buněčnou terapii (23. 01. 2017)

Na ustanovující schůzi nového výboru České společnosti pro genovou a buněčnou terapii (ČS GBT) byl zvolen RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., do funkce předsedy pro období 2017-2021. Tuto funkci již úspěšně vykonával v období ... více >

Zástupce VÚVeL zvolen do funkce předsedy České společnosti pro genovou a buněčnou terapii (23. 01. 2017)

Na ustanovující schůzi nového výboru České společnosti pro genovou a buněčnou terapii (ČS GBT) byl zvolen RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., do funkce předsedy pro období 2017-2021. Tuto funkci již úspěšně vykonával v období 2008-2012.

ČSGBT je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Místopředsedou byl zvolen prof. MUDr. et Mgr. Milan Raška, Ph.D., z LF UP Olomouc, který působí také v rámci projektu FIT na VÚVeL.

Výběrová řízení - volná pracovní místa (03. 01. 2017)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., vyhlašuje výběrová řízení na pozice: Vědecký / výzkumný pracovník - laboratorní práce výzkumného ... více >

Výběrová řízení - volná pracovní místa (03. 01. 2017)


Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

  • Vědecký / výzkumný pracovník - laboratorní práce výzkumného a vývojového charakteru v oblasti mikrobiologie, analytické chemie a proteomiky pro práci s přístrojem MALDI TOF/MS
  • Vědecký / výzkumný pracovník - laboratorní práce výzkumného a vývojového charakteru v oblasti mikrobiologie a molekulární biologie
  • Uklízečka
  • Pomocná síla do kuchyně

Více informací v sekci Volná místa

 

03. 05. 2017-05. 05. 2017 - The 9th European Symposium of Porcine Health Management proběhne v roce 2017 v Praze (05. 08. 2015)

Ve dnech 3.-5. května 2017 proběhne v Praze The 9th European Symposium of Porcine Health Management Kandidaturu České republiky na pořádání této akce akceptovaly na svém společném zasedání ... více >

03. 05. 2017-The 9th European Symposium of Porcine Health Management proběhne v roce 2017 v Praze (05. 08. 2015)

Ve dnech 3.-5. května 2017 proběhne v Praze The 9th European Symposium of Porcine Health Management

Kandidaturu České republiky na pořádání této akce akceptovaly na svém společném zasedání výbory organizací:

Lokálním spoluorganizátorem celé akce je Česká společnost veterinárních lékařů specialistů na nemoci prasat (CPVS).

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. je jedním ze spolugarantů odborného programu tohoto sympózia. Záštitu nad konáním akce převzal ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka, primátorka hlavního města Prahy Mgr. Adriana Krnáčová, MBA a prezident Prague Convention Bureau p. Sanjiv Suri.

 

 

   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předchozí zprávy jsou uvedeny v části Kronika