Uvodni Holerova

Další úspěšné ukončení postgraduálního studia

Dne 21. září 2023 úspěšně ukončila své postgraduální studium Mgr. Aneta Hollerová obhajobou disertační práce s názvem „Mikroplasty ve vodním prostředí a jejich toxicita pro ryby“. Úspěšnou obhajobou získala Mgr. Hollerová titul Ph.D.

Práce byla vypracována v rámci oborové rady doktorského studijního programu Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno pod vedením doc. Ing. Jany Bláhové, Ph.D. Experimentální a publikační činnost dr. Hollerové byla realizována na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. pod vedením MVDr. Nikoly Hodkovicové, Ph.D. a MVDr. Martina Faldyny, Ph.D. díky finanční podpoře projektu OP VVV „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH“.

Znečištění životního prostředí mikroplasty je globálním problémem, který je důsledkem enormního využívání plastových materiálů v různých oblastech lidské činnosti. Mikroplasty se vyskytují ve vysoké míře také ve vodních zdrojích – a to jak ve vodách podzemních, tak ve vodách povrchových. Vodní organismy, které zde žijí, jsou vystavovány jejich účinkům. A na rozšíření našich znalostí v této oblasti byla zaměřena disertační práce dr. Hollerové.

Práce byla založena zejména na dvou experimentálních studiích, ve kterých byl na modelu pstruha duhového testován vliv krmiva záměrně kontaminovaného 0,5; 2 a 5 % částic polyetylénu nebo polystyrenu. Získaná data dokumentují negativní vliv expozice na několika úrovních. Změny v krevním obraze a histologické struktuře jater, ledvin a žaber, přes změny biochemické až po zvýšené exprese mRNA pro prozánětlivé cytokiny ukazují, že i koncentrace mikroplastů, které se běžně v životní prostředí nachází, mohou významně ovlivnit zdravotní stav vodních živočichů.

„Studie v problematice mikroplastů ukázaly, kolik toho ještě nevíme. Mikroplasty jsou prakticky všude a mechanismy jejich působení jsou různé. Navíc se na částice mikroplastů mohou vázat další biologicky účinné látky. To z celého problému dělá velmi komplexní příběh“ říká dr. Hollerová.

Gratulujeme a přejeme hodně zdaru v profesním i osobním životě.