Depositphotos 163543628 XL 1080x380

Den laboratorních zvířat

Světový den laboratorních zvířat připadá každý rok na 24. duben. Britská Národní společnost proti vivisekci (National Anti-Vivisection Society, NAVS) jej popisuje jako mezinárodní upomínku zvířat v laboratořích po celém světě. Britská NAVS ustanovila Světový den laboratorních zvířat v roce 1979 a tento den je uznáván také Organizací spojených národů, i když není zahrnut do jejího oficiálního seznamu významných dnů.

Česká republika se významným způsobem podílí na ochraně zvířat v biomedicínském výzkumu. Již během svého prvního předsednictví v Radě Evropy v roce 2009 prosadila Směrnici 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Směrnice má za cíl omezit zkoušky na zvířatech na minimum a zavést povinné standardy ohledně používání zvířat, jejich umístění a péče o ně, zejména jejich dobrých životních podmínek.

Pokusy s využitím zvířecích modelů hrály a stále hrají zcela zásadní roli v biomedicínském výzkumu a jsou základem celé řady objevů v biologii a medicíně. Proto si tito bezejmenní hrdinové našeho zdraví zaslouží, aby jednak byli používáni v co nejmenším rozsahu a také aby byla respektována jejich přirozenost. Použití zvířat v pokusech podléhá strikní kontrole a plánování pokusů se řídí zásadami, které již v roce 1959 definovali biologové Russell a Burch - takzvanou koncepcí 3R, tj. replacement, reduction a refinement, neboli zásadami pro odpovědné a rozumné užití zvířat v experimentu. Experimenty se zvířaty u nás musí vždy dodržovat zachování pohody zvířat a musí být naplánovány tak, aby se předešlo zbytečnému utrpení zvířat. Podstatou konceptu je i použití alternativních metod, než pokusy na zvířatech, např. s využitím tkáňových kultur nebo takzvaných organoidů. V některých případech to ale nestačí a použití zvířat v pokusu je nutné. Pak je potřeba zvážit použití zvířat na co nejnižší fylogenetické úrovni - myši namísto primátů, bezobratlé namísto myší apod. Někdy ale není možné ani toto – pokud se jedná např. o ověření přídavku do krmiva pro určitý druh a věkovou kategorii zvířat nebo o ověření imunogenity vakcíny určené pro nějaký druh zvířete. Ale i pak zůstává snaha o co nejnižší počet zvířat v pokusu, zamezení jejich zbytečnému opakování, zjemnění experimentu pomocí neinvazivních technik, anestezie a analgezie.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. přistupuje odpovědně k naplňování těchto zásad a legislativních požadavků. Do péče o laboratorní prostředky a zlepšování jejich životních podmínek investuje každoročně nemalé prostředky. Jako držitel certifikátu Správné laboratorní praxe plní přísné podmínky pro chov a práci s pokusnými zvířaty. Nad rámec těchto povinností se snaží pro zvířata, která splnila své poslání ve výzkumu, hledat nové domovy při tzv. adopci. Pro chov takovýchto zvířat platí přísné podmínky, které noví majitelé musí splňovat. Tato adopoce je rozvíjena od roku 2020 a daří se ji stále větším dílem naplňovat.