MikrobiolLab

Evropský antibiotický den na VÚVeL – společně v boji proti rezistenci k antibiotikům

18. listopad je dnem, kdy si připomínáme význam antibiotik pro zdraví zvířat a lidí. Evropský antibiotický den je celoevropskou evropskou zdravotnickou iniciativou, jejímž cílem je poukázat na uvážlivé používání antibiotik u lidí a zvířat. VÚVeL se k této inciativě hlásí, což je možné doložit řadou aktivit hrazených z různých zdrojů a z nich vzniklých výstupů – ať už publikačních nebo aplikovaných.

Vědecké týmy sledují a zkoumají účinnost antibiotik z mnoha směrů, zejména pak rezistenci k antibiotikům. Zkoumání rezistence k antibiotikům patří mezi priority a má společné „motto“: „Laboratorní vyšetření a interpretace výsledků, základní podmínka správného použití antimikrobiálních látek jako základ efektivnosti léčby a také prevence rezistence na antimikrobika.“

„Na VÚVeL jsou v rámci výzkumných projektů nebo komerčních aktivit běžně stanovovány rezistence bakteriálních patogenů k antibiotikům jako součást bakteriologického vyšetření vzorků, zejména u hospodářských zvířat. Výsledky stanovení rezistencí bakteriálních patogenů k antibiotikům jsou sledovány průběžně a vyhodnocovány v pravidelných intervalech. Výsledky jsou pravidelně prezentovány v odborných impaktovaných nebo recenzovaných časopisech.

VÚVeL se také podílel na vzniku Národního programu sledování rezistencí veterinárně významných patogenů, který je realizován od roku 2015.

V současné době je VÚVeL výrobcem diagnostických setů, na kterých je sledování rezistencí veterinárně významných patogenů prováděno.“ uvedla MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D. z  Oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny, mj. také členka Antibiotické komise  Ministerstva zemědělství ČR. Problematika rezistence k antibiotikům je komplexní problém, který vzniká mnohokrát z důvodů volby nesprávného typu antibiotika, nebo nesprávného dávkování. Z těchto důvodů jsou na VÚVeL řešeny projekty, jejichž cílem je snížení resp. přesné používání antibiotik v praxi. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., hlavní řešitelka několika projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum, které se věnují digitalizaci zdravotní dokumentace u hospodářských zvířat, mj. řekla: „V ČR sice mají jak farmáři, tak veterinární lékaři již obdobně dlouho povinnost vést záznamy o použití léčiv, ale nikomu je nepředávají a až na výjimky se s nimi také mnoho nepracuje. Digitalizace zdravotní dokumentace u hospodářských zvířat je základní předpoklad, aby zaevidované údaje mohly být zpracovány či sdíleny, vyhodnoceny a mohly pak posloužit

  • farmářům a veterinárním lékařům pro řízení zdraví zvířat,
  • dalším zainteresovaným kruhům ať státním či podnikatelským,
  • a ve svém důsledku nejširší společnosti.

Zatím největšího uplatnění výstupů našich projektů jsme dosáhli u dojeného skotu, u kterého námi vyvinutou  webovou aplikaci používá na 160 chovatelů a stále jich přibývá“. Veškeré aktivity v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti rezistence k antibiotikům jsou směřovány tak, aby odpovídaly evropským a světovým koncepcím podporovaným WHO/FAO/OIE. Na těchto principech je také postavena česká antibiotická politika. Rezistence  k antibiotikům je, jak již bylo řečeno komplexní problém a vědci úzce spolupracují s dalšími institucemi, jako je např. Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Dalším a velmi důležitým podporovatelem aktivit vedoucích k uvážlivému používání antibiotik je v rámci Akčního plánu Národního antibiotického programu ČR (2019 – 2022) Ministerstvo zemědělství ČR.

„Detekce rezistence je důležitá, ale z pohledu výzkumu je důležité přispívat také k hledání cest, jak to dělat bez antibiotik – zlepšovat zdravotní stav zvířat vakcinacemi, programy kontroly infekčních nemocí u hospodářských zvířat, krmnými doplňky. Část aktivit je také o hledání a testování alternativ k antibiotikům – fágy nebo antibakteriální peptidy. Velká pozornost je věnována také využití probiotických kultur.“ uvedl na závěr MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., ředitel VÚVeL.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz