Návštěva ministra

Návštěva ministra zemědělství na VÚVeL

Dne 27. 11. 2023 navštívil Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. ministr zemědělství Marek Výborný v rámci návštěv všech resortních výzkumných organizací MZe. Ministra Výborného doprovázel poradce doc. Kučera, vrchní ředitel Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání Ing. Jílek, tajemník Mgr. Wolf a tiskový mluvčí Mgr. Bílý.

Hosty přivítal ředitel Dr. Faldyna se zástupci výzkumných oddělení a Rady instituce ústavu a krátce představil aktuální výzkumné programy, dosažené výsledky a plány do budoucna. Prostor dostali i vedoucí jednotlivých oddělení, kteří krátce popsali odborné zaměření svých pracovišť a dosažené výsledky. Ministra Výborného zajímaly mj. i aspekty vzájemného překrývání vědeckých činností s ostatními výzkumnými organizacemi. Patřičná pozornost byla věnována i otázkám praktického dopadu výsledků výzkumných činností ústavu a jejich přínosu pro agrární sektor. Ministr Výborný pozitivně hodnotil i míru zapojení ústavu do mezinárodních projektů.

Prostor byl věnován také představení aktuálního, pro ústav z pohledu dalšího rozvoje zásadního projektového záměru na vybudování společného evropského vědeckého centra CENAGRIVET připraveného do výzvy TEAMING Operačního programu Jan Amos Komenský. Záměr představil zástupce Mendelovy univerzity v Brně prof. Adam. K diskuzi se připojili rektor univerzity prof. Mareš a děkan Agronomické fakulty prof. Pavlata.

Ve zbývající části návštěvy si ministr Výborný s doprovodem prohlédl část akreditovaného experimentálního zařízení a poloprovozní prototypové pracoviště, jehož vybudování bylo dokončeno v roce 2023 s cílem umožnění scale-up výsledků výzkumu a následné poloprovozní výroby biotechnologických produktů.

„Ačkoli v programu byla plánována prohlídka i dalších pracovišť a určitě by se dalo o řadě aspektů aplikovaného výzkumu v agrárním sektoru diskutovat déle, časové možnosti pana ministra neumožnily naplnit celý program. Přesto věříme, že tento krátký pobyt umožnil panu ministrovi a jeho doprovodu utvořit si jasnou představu o činnosti ústavu, jako vědecké instituce, která přenáší výsledky výzkumu k využití“ řekl dr. Faldyna.

Kolaz Foto Ministr