Oddělení farmakologie a toxikologie

Chrome Zvxwo8fpy8Vedoucí oddělení: PharmDr. Josef MAŠEK, Ph.D.

Tel.: +420 773 775 481
E-mail: josef.masek@vri.cz

Oddělení se zabývá formulací biologicky aktivních látek do nanočásticových a mukoadhezivních systémů designových pro zvýšení biologické dostupnosti látek pro veterinární a humánní aplikace, vývojem rekombinantních vakcín, studiem toxikologických mechanismů enviromentálních polutantů a farmakologicky účinných látek.


Sekretariát oddělení: administrativně - provozní zajištění oddělení, kontaktní osoba pro zprostředkování další komunikace.
Táňa HLEDÍKOVÁ
tel: +420 771 229 205
email: tana.hledikova@vri.cz

Výzkumné skupiny

Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Miroslav MACHALA, CSc.
Tel.: +420 720 544 799
E-mail: miroslav.machala@vri.cz

Výzkumná skupina Chemie a toxikologie se zaměřuje na chemickou analýzu environmentálních i biologických vzorků a na studium mechanismů účinku cizorodých látek (potenciálních léčiv, environmentálních polutantů) a nanočástic (částic izolovaných z životního prostředí i artificiálně připravených).

Chemické analýzy komplexních směsí aromatických látek v životním prostředí a potravním řetězci za použití moderních analytických metod (GC-MS, HPLC-MS/MS).
Identifikace a kvantifikace lipidů (fosfolipidů, sfingolipidů, mastných kyselin, eikosanoidů a steroidních metabolitů; HPLC-MS/MS).
Cytotoxické testy, detekce apoptózy/nekrózy, markery buněčného stresu (oxidativní stres, ER stres, genotoxicita, imunotoxicita, rané stresové markery; RT-PCR).
Endokrinní disrupce: modulace aktivity nukleárních receptorů (luciferázové reportérové eseje), indukce detoxifikačních enzymů a disrupce endogenního metabolismu (RT-PCR).
Studium karcinogeneze na úrovni molekulárně biologické (změny genové exprese, poškození DNA a postgenotoxické odpovědi, intracelulární signální transdukce, efekty v plasmatické membráně), tak i na úrovni buněčných populací (modulace buněčného cyklu, proliferace, apoptózy a diferenciace; intercelulární komunikace). Identifikace nových markerů karcinogeneze pro diagnostiku a terapii.
Vývojová neurotoxicita: in vitro modely pro stanovení neurotoxických efektů cizorodých látek.
Hodnocení rizika cizorodých látek na základě mechanistických dat. Stanovení in vitro relativních toxických potencí s ohledem na koncentrace daných látek v potravním řetězci. Data jsou využívaná Evropskou agenturou pro bezpečnost potravin a WHO.