Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií

Vedoucí oddělení: doc. MVDr. Martin ANGER, CSc.

Tel.: +420 533 331 411
E-mail: anger@vri.cz

Oddělení se zabývá studiem struktury a funkce genomu hospodářských zvířat, studiem fyziologie a patologie pohlavních funkcí živočichů ve vztahu k poruchám plodnosti. Oddělení se věnuje také studiu biologie gamet a raných embryí hospodářských zvířat a vývoji nových reprodukčních biotechnologií.

Výzkumné skupiny

Vedoucí výzkumné skupiny: prof. MVDr. Jiří RUBEŠ, CSc.
Tel.: +420 721 441 493
E-mail: rubes@vri.cz

Tato výzkumná skupina se dlouhodobě zabývá klinickou, molekulární a srovnávací cytogenetikou savců. Vyvíjí diagnostické a výzkumné přístupy pro tuto činnost a to jak na úrovni somatických tak gametických buněk.
Pomocí laserové mikrodisekce jsou připravovány celochromozomové malovací sondy, které jsou používány k hybridizaci na metafázních chromosomech. Metodou karyotypové analýzy jsou sledovány chromozomové přestavby autozomů i pohlavních chromozomů u různých druhů hospodářských i divokých zvířat (ZOO-FISH). Laserová mikrodisekce umožňuje také izolovat krátké specifické oblasti chromozomů, jejichž DNA je amplifikována a klonována. Rekombinantní klony jsou sekvenovány a následně porovnávány mezi jednotlivými druhy. Výsledky cytogenetické i molekulární komparativní analýzy umožňují specifikovat fylogenetické vztahy mezi druhy a podčeleďmi navzájem a jsou užitečné pro taxonomické zařazení druhů. Nyní je tento přístup rozšiřován o využití průtokové cytometrie pro sortování chromosomů.
Dále je prováděna analýza samčí meiózy s využitím metod imunofluorescence a fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Studium průběhu a poruch meiotického dělení má význam pro zjištění vlivu genetických a dalších faktorů na kvalitu reprodukce chovných samců i člověka, tvorbu chromozomálně abnormálních gamet a míru genetické variability v populacích. Komparativní meiotická analýza mezi členy čeledi Bovidae má za cíl definovat vliv evolučních změn počtu a morfologie chromozomů na frekvenci meiotické rekombinace a posoudit jejich vztah k fylogenetickému vývoji těchto druhů.