Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií

DOCANGER 222x300Vedoucí oddělení: doc. MVDr. Martin ANGER, CSc.

Tel.: +420 533 331 411
E-mail: martin.anger@vri.cz

Oddělení se zabývá studiem struktury a funkce genomu hospodářských zvířat, studiem fyziologie a patologie pohlavních funkcí živočichů ve vztahu k poruchám plodnosti. Oddělení se věnuje také studiu biologie gamet a raných embryí hospodářských zvířat a vývoji nových reprodukčních biotechnologií.


Sekretariát oddělení: administrativně - provozní zajištění oddělení, kontaktní osoba pro zprostředkování další komunikace.
Ivana CHYTKOVÁ
tel: +420 533 331 402
email: ivana.chytkova@vri.cz

Výzkumné skupiny

Foto Vozdova Scaled E1706532188474 166x200Vedoucí výzkumné skupiny: Mgr. Miluše VOZDOVÁ, Ph.D. 
Tel.: +420 533 331 422
E-mail: miluse.vozdova@vri.cz

Tato výzkumná skupina se dlouhodobě zabývá klinickou, molekulární a srovnávací cytogenetikou savců. Vyvíjí diagnostické a výzkumné postupy pro tuto činnost a to jak na úrovni somatických buněk, tak gamet.
Pomocí laserové mikrodisekce jsou připravovány celochromozomové malovací sondy, které jsou spolu s BAC sondami používány k fluorescenční in situ hybridizaci na metafázních chromosomech. Laserová mikrodisekce umožňuje izolovat také krátké specifické oblasti chromozomů, jejichž DNA je po amplifikaci a klonování sekvenována pro mezidruhová srovnání. Metodou karyotypové analýzy jsou pak sledovány chromozomové abnormality a evoluční přestavby autozomů i pohlavních chromozomů u hospodářských a zájmových druhů zvířat, včetně ohrožených druhů živočichů. Výsledky cytogenetické a molekulární komparativní analýzy umožňují specifikovat fylogenetické vztahy mezi druhy, což je důležité pro jejich taxonomické zařazení. U hospodářských i zájmových zvířat analýza směřuje také k identifikaci jedinců s genetickými poruchami, které mohou být příčinou omezení reprodukčních schopností.
Dále je prováděna molekulárně genetická analýza nádorových buněk zaměřená na kauzální mutace u psích nádorů. Molekulární metody jsou využívány i pro neinvazivní způsoby určování pohlaví některých exotických druhů chovaných v zoologických zahradách.
V Akreditované laboratoři spermatologie a andrologie se pomocí certifikovaných standardních metod provádí analýza kvality ejakulátu a chlazených i kryoprezervovaných inseminačních dávek. Jsou také vyvíjeny a optimalizovány moderní techniky hodnocení kvality spermií s využitím imunofluorescence, fluorescenční in situ hybridizace a průtokové cytometrie. Tato vyšetření mají význam mimo jiné pro zjištění vlivu genetických faktorů a životního prostředí na kvalitu reprodukce hospodářských zvířat i člověka.