přednášející

PROJEKT DKRVO OBHÁJEN

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., jako výzkumná organizace zřízená Ministerstvem zemědělství, získává část finančních prostředků na svou činnost formou institucionální podpory díky celoústavnímu projektu „Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace“, ve zkratce DKRVO.
Dne 25. ledna 2023 proběhla veřejná rozprava závěrečné zprávy tohoto projektu, který byl pracovníky ústavu řešen v letech 2018-2022. Projekt DKRVO, který v roce 2017 VÚVeL předložil, byl připraven v souladu s Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022 a Strategií resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030. Tomu také odpovídala vnitřní struktura projektu založeného na 16 víceméně nezávislých výzkumných záměrech, které pokrývaly celou šíři témat – od infekčních nemocí zvířat, přes bezpečnost potravin, reprodukční aspekty až po farmakologii a toxikologii. To také umožnilo zapojení všech vědeckých týmů do realizace jednotlivých aktivit.
Veřejná rozprava demonstrovala, jak se cíle a aktivity jednotlivých výzkumných záměrů podařilo naplnit. Za zmínku určitě stojí vysoká vědecká erudice pracovníků VÚVeL doložitelná vysokým počtem publikací v časopisech s impakt faktorem, které jsou podle WoS řazeny ve svých vědních oborech do horních dvou kvartilů. Těch bylo 384. Důležité také ale bylo dosažení 279 ostatních publikačních výstupů, včetně např. 1 elektronické knihy a 14 kapitol v knihách nebo 138 publikací určených pro odbornou veterinární a zemědělskou veřejnost. Zároveň se ale podařilo dosáhnout vysokého počtu aplikovaných výstupů podle RIV a to včetně 14 patentů a 218 ostatních aplikovaných výstupů.
Na závěr veřejné rozpravy ředitel ústavu dr. Faldyna řekl: „Přestože průběh realizace celého DKRVO negativně poznamenaly dvě globální události – pandemie Covid-19 a válka na Ukrajině se svými politickými a ekonomickými konsekvencemi – dnes prezentované výsledky dokládají, že všechny vytýčené indikátory byly splněny a většinou přeplněny. Je na místě poděkovat našemu zřizovateli za finanční podporu. Ale ještě větší poděkování patří všem zaměstnancům ústavu za jejich práci. Protože díky nim bylo možné těchto výsledků dosáhnout“.