Award Obr Aktualita

Směřujeme k získání HR Award – přípravná fáze ukončena

Dne 15. 7. 2021 byla na Evropskou komisi podána žádost o posouzení Akčního plánu VÚVeL na rok 2021 – 2023. Zpracovaný Akční plán naplňuje koncepci HRS4R a předloženými aktivitami se budeme snažit o zefektivnění řízení lidských zdrojů na našem ústavu. Společně s Akčním plánem, byla jako podklad pro komplexní posouzení naší žádost, dále předložena GAP analýza, zpětná vazba z dotazníkového šetření mezi zaměstnanci a hodnotící list současné organizace náboru a výběru zaměstnanců. V případě pozitivního hodnocení předložených materiálů ze strany Evropské komise a akceptace námi předkládané strategie, získáme jako ústav ocenění HR Award. Prestižní ocenění HR Excellence in Research  Award  (dále „HR Award“) je ocenění udělované Evropskou komisí výzkumným institucím, které zavádějí personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy For Researchers). Oceněním potvrzujeme objektivní a důsledné zmapování současného stavu nastavených procesů včetně předložené strategie na jejich cílený rozvoj.  Materiály, které byly zaslány na Evropskou komisi, jsou zveřejněny na www.vri.cz  v sekci O nás, položka HR Award, v záložce Dokumenty a jsou dostupné ve dvou jazykových verzích (českém a anglickém jazyce).