WWD GENERIQ CMJN1 Czech

Světový den vody

Již od roku 1993 si každoročně 22. března připomínáme Světový den vody. Tento den určila Organizace spojených národů pod vlivem faktu, že velká část obyvatel Země nemá přístup k pitné vodě. Význam Dne je v připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s ní. V kontextu České republiky to ale není pouze o schopnosti krajiny zadržet vodu po významných meteorologických událostech, jako jsou přívalové deště, snížení úrovně vodní eroze nebo o nástrojích k prevenci sucha. Jde také o identifikaci rizik – chemických nebo biologických, které jsou spojené např. se zemědělskou nebo průmyslovou činností.

Voda 002 200x300

Zde se Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. aktivně zapojuje. Pracovníci ústavu byli např. intenzivně zapojeni do monitoringu odpadních vod na přítomnost viru SARS-CoV2 a ve spolupráci s kolegy z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM preliminární výsledky publikovali v zahraničním časopise (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7432771/).

Identifikace toxických efektů chemických kontaminant nacházejících se zejména ve vodních sedimentech bylo další z témat se kterým se pracovníci ústavu intenzivně v minulých letech zabývali. V současnosti je na podobné téma zaměřena část aktivit výzkumného týmu projektu OP VVV Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH. Kontaminace povrchových vod rezidui léčiv nebo stále výrazněji vnímaný problém přítomnosti mikroplastů představují velkou výzvu pro budoucnost.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz