obhajoby NAZV

Ve schvalovacím řízení byly obhájeny všechny končící projekty NAZV za rok 2022 a při veřejných rozpravách k projektům byly schváleny před oponentní radou.

DSC03627 1 267x200Projekt: Moderní metody diagnostiky, terapie a prevence infekcí Streptococcus suis jako nástroj pro sestavování cílených kontrolních programů v chovech prasat (QK1810193)
Hlavní řešitel: MVDr. Ján Matiašovic Ph.D., Oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny
Ekonomiku chovu prasat ovlivňuje, mimo jiné, úroveň zdravotního stavu zvířat. V řadě případů je prevence formou vakcinace levnější a účinnější než následná terapie, které je navíc spojená s aplikací antibiotik. Jedním z příkladů je infekce prasat baktérií Streptococcus suis. A právě na onemocnění vyvolané tímto patogenem byl zaměřen projekt „Moderní metody diagnostiky, terapie a prevence infekcí Streptococcus suis jako nástroj pro sestavování cílených kontrolních programů v chovech prasat“. Jeho realizace v sobě zahrnovala několik částečně se překrývajících aktivit. Projekt poskytl první ucelenou informaci o epidemiologické situaci Streptococcus suis v chovech prasat na území ČR. Pro splnění tohoto cíle byly zavedeny nové diagnostické metody v laboratořích VÚVeL i Státního veterinárního ústavu Jihlava a byly vytvořeny nové metody rozšiřující a zpřesňující stávající diagnostiku. U bakteriálních onemocnění je navíc stále důležitější správná volba antibiotik, které je možné použít k účinné léčbě. Jejich seznam může být zúžen zvyšujícím se počtem terénních kmenů, které jsou vůči terapii některým z antibiotik odolné. Za tímto účelem byl připraven set ke stanovení tzv. minimálních inhibičních koncentrací, které jsou ukazatelem důležitým k výběru vhodného terapeutického postupu. Na základě získaných výsledků byly formou certifikované metodiky doporučeny preventivní postupy a kontrolní programy vzplanutí a šíření této infekce v chovech prasat. Z pohledu prevence onemocnění byl zásadní vývoj experimentální konjugované vakcíny, která v doposud realizovaných testech prokázala bezpečnost a velmi dobrou účinnost.

 

DSC03592 267x200Projekt: Rychlé, komplexní a multiplexní metody pro simultánní detekci původců alimentárních onemocnění v potravinách živočišného a rostlinného původu (QK1810212)
Hlavní řešitel: Barbora Zalewska MSc., Ph.D., Oddělení mikrobiologie a antimikrobiální rezistence
Jednou z významných aktivit veterinární služby je kontrola biologické bezpečnosti potravin. Laboratorní diagnostika používaná pro tyto účely musí být dostatečně rychlá a citlivá. Výhodou tzv. multiplexní MOL-PCR techniky je současná detekce širokého spektra patogenů. S využitím tohoto diagnostického přístupu byly v průběhu řešení projektu vypracovány tři systémy k rychlé a multiplexní detekci přítomnosti patogenů v rostlinných neboo živočišných matricích a k detekci indikátorů fekálního znečištění. V rámci ověření funkčnosti těchto systémů vyšetřeny soubory vzorků mas, masných výrobků, ryb, mořských plodů, sushi a zeleniny určené k přímé spotřebě, zakoupených v tržní síti ČR.
Použitím molekulárně-biologických metod je možno prokázat přítomnost nukleové kyseliny konkrétního původce onemocnění. Nelze tak ale stanovit, zda je původce ve vzorku stále živý nebo už detekujeme pouze jeho nukleovou kyselinu. To je omezující v případě některých typů původců, zejména takových, u kterých je laboratorní kultivace problematická nebo vyžaduje delší časové období. Jedním z takových příkladů je bakterie Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, původce paratuberkulózy u přežvýkavců. Proto byla část aktivit zaměřena na optimalizaci metody využívající ošetření vzorku pomocí tzv. palladiových solí a která umožňuje odlišit bakterie živé a bakterie s poškozenou membránou.

 

DSC03643 267x200

Projekt: Manipulace se složením střevní mikroflóry monogastrů jako cesta k potlačení E. coli infekcí a snížení spotřeby antimikrobik (QK1810462)
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D., Oddělení mikrobiologie a antimikrobiální rezistence
V rámci dalšího projektu zacíleného na problematiku omezení rozvoje antimikrobiální rezistence bakteriálních původců onemocnění byl navržen a vyzkoušen probiotický přípravek, účinný proti původci průjmových onemocnění drůbeže a prasat. Cílem projektu bylo selektovat baktérie z trávicího traktu drůbeže a prasat, které jsou využitelné jako probiotika snižující výskyt infekcí patogenními kmeny E. coli. Za tímto účelem byly kultivovány bakteriální izoláty z trávicího traktu prasat a drůbeže za anaerobních podmínek a bylo kompletně sekvenováno okolo 200 izolátů. Ze sekvencí byl předpovězen jejich probiotický potenciál a jednotlivé izoláty byly testovány in vivo. Z izolátů s pozitivním účinkem byl sestaven výsledný probiotický preparát určený pro selata nebo drůbež. Snížení výskytu E. coli infekcí díky podávání probiotik vede ke snížení úhynů a zvýšení produktivity v chovech hospodářských zvířat. Nepřímým, ale významným dopadem projektu je i snížená potřeba užívání antibiotik spojená se sníženou selekcí bakteriálních kmenů rezistentních k jejich účinku.