Vlada

VLÁDA SCHVÁLILA STRATEGICKÝ PLÁN SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY

Dne 12. 10. 2022 schválila vláda České republiky Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023-2027. Strategický plán SZP je klíčovým nástrojem podpory zemědělského sektoru a venkova tím, že stanovuje zemědělské, potravinářské a lesnické cíle, na které půjdou zemědělské dotace ve výši cca 200 mld. Kč. z evropských i národních zdrojů. Základními pilíři SZP je podpora udržitelného zemědělství a ekologického hospodaření zohledňujícího životní prostředí.

Důraz bude kladen např. na podporu zlepšování welfare v chovech nebo snižování spotřeby antimikrobik cestou zlepšování zdravotního stavu zvířat. Důležitým prvkem SZP je podpora výzkumu a vývoje v agrárním sektoru, podpora přenosu poznatků a transferu technologií do zemědělské a potravinářské praxe.

Základní rámec směřování rezortního výzkumu je definován v dokumentu Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023-2032, který byl vládou schválen dne 24. 08. 2022. Tato koncepce reflektuje aktuální společenské výzvy a trendy a je proto rozdělena do tří klíčových oblastí: Bioekonomika; Smart zemědělství a Globální změny v biosféře. K realizaci Koncepce budou využity finanční nástroje cestou podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a účelové podpora pro výzkum v prioritních tématech díky Národní agentuře pro zemědělský výzkum.

„Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. je díky zkušenostem svých zaměstnanců a vybudované vědecké infastruktuře připraven přispět k naplnění těchto strategických materiálů zejména v oblasti zdraví a pohody zvířat. Výzkum v této oblasti je naší primární misí.“ řekl dr. Faldyna, ředitel ústavu.

Více informací na:

https://eagri.cz/public/web/file/711276/Strategicky_plan_SZP_na_obdobi_2023_2027.pdf

https://eagri.cz/public/web/file/708643/Koncepce_VaVaI_MZe_2023_.pdf

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika