Užívání antimikrobik v chovech skotu v návaznosti na novou legislativu

VÚVeL ACADEMY 17. 5. 2023 – Užívání antimikrobik v chovech skotu v návaznosti na novou legislativu

Ve středu 17. května se za velké účasti odborné veřejnosti konal ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství seminář z přednáškového cyklu VÚVeL ACADEMY věnovaný používání antimikrobik v chovech především dojeného skotu a regulaci jejich užívání vzhledem k nové legislativě. Motem celého semináře byl apel na nutnost v praxi realizovat odpovědné a uvážlivé užívání antimikrobik s cílem omezit šíření antimikrobní rezistence a zajistit tak i budoucím generacím výhled na úspěšnou léčbu infekčních onemocnění antimikrobiky.

Byly podány informace o legislativních podkladech užívání antimikrobik (dr. Pokludová, ÚSKVBL) zejména o Nařízení (EU) 2019/6 o VLP a prováděcích předpisech k němu, ze kterého plyne mj. zákaz rutinního používání antimikrobních léčivých přípravků a významné omezení preventivního podávání antibiotik, a to pouze ve výjimečných případech a jen u individuálních zvířat. Posluchači byli informováni o aktuálně příznivé situaci ČR v celkové spotřebě antimikrobik, i o poklesu spotřeby u intramamárních antibiotických přípravků pro dojnice v období stání na sucho a u cefalosporinů 3. a 4. generace, nicméně jejich spotřeba je zatím stále na vysoké úrovni. Probrána byla dále problematika laboratorních metod stanovování citlivosti bakterií k antimikrobikům (dr. Nedbalcová, VÚVeL) a aktuální ústavní i národní výsledky u patogenů mléčné žlázy (především u S. uberis) a dále u původců respiračních onemocnění. Nutnost zaměření se na prevenci infekčních onemocnění a kritickým bodům jejich vzniku a šíření se věnoval doc. Novák (VÚŽV).

Zástupci SVS ČR referovali o organizaci a náležitostech jimi prováděných kontrol nakládání s léčivy přímo v zemědělských provozech. Představili proces, jakým jsou provozy ke kontrole vybírány a jak probíhá kontrola na místě včetně nejběžnějších příkladů pochybení. Dle jejich sdělení je elektronická – především on-line forma záznamů o užití léčivých přípravků (pokud obsahuje legislativou dané údaje) plně akceptovatelná, případně i preferovaná kvůli své přehlednosti a méně časté neúplnosti (dr. Pierzynová, dr. Brávek, ÚVS ČR, KVS ČR). Přednesena byla i problematika reziduí antimikrobik u skotu v ČR včetně vysvětlení kroků, které při nálezu reziduí nastávají a finančních dopadů na jednotlivé účastníky řízení (dr. Vlasáková, SVS ČR).

Také bylo zrekapitulováno, jaká pravidla platí pro přímé použití léčiv v terénu včetně náležitostí při používání léčiv nad rámec registrace, resp. při využití tzv. kaskády (dr. Nepejchalová, ÚSKVBL). Významný posun nastal ve stanovování ochranných lhůt (OL) při použití léčiv nad rozsah rozhodnutí o registraci, jejich délka byla v rámci semináře intenzivně diskutována. Velký apel byl přitom dáván na nutnost uvážlivého stanovování (prodlužování) ochranných lhůt veterinárním lékařem, který musí při jejich určování zohlednit stav nemocného zvířete a případně počítat s prodloužením metabolizace podaného přípravku. Na praktických příkladech se posluchači na závěr dozvěděli, zda a jaký souběh podávání léčiv je nutno považovat za užití tzv. off label.

Optimistické bylo poslední sdělení zástupců ÚSKVBL, že vypracují a zveřejní souhrn jejich stanovisek k nejčastějším otázkám na stanovování OL z posledních let.

Kolaz Web

Soňa Šlosárková

sona.slosarkova@vri.cz