Projekty

Název:Healthy Aging in Industrial Environment HAIE
Číslo:EF16_019/0000798
Řešitel:prof. MVDr. Jiří RUBEŠ, CSc.
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2022
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EF16_019%2F0000798
Popis:Projekt předpokládá hodnocení vlivů vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu a mimo něj. V projektu budou sledovány dvě základní kohorty, a to kohorta žen a jejich dětí (cca 500 matek a cca 500 jejich dětí) a kohorta dospělých osob (cca 750 běžců a 200 mladých mužů) v průmyslovém a mimo průmyslový region. Tyto dvě základní kohorty reprezentují širokou věkovou skupinu populace od narození až po střední generaci (do 60 let). Zjištění rozdílů v nemocnosti, ve výskytu rizikových faktorů souvisejících s pohybovou aktivitou, v úrovních biomarkerů účinků a vnímavosti a v pozitivních faktorech životního stylu u sledované populace bude sloužit pro vyhodnocení environmentálních a individuálních determinantů zdraví v obou regionech. Účastníci populačních kohort se budou účastnit jednotlivých studií, které jsou rozděleny do 4 výzkumných programů. Studie nemocnosti a socioekonomická studie, studie pohybové aktivity, molekulárně-epidemiologická studie a studie reprotoxicity. Všechny zmíněné kohorty budou studovány v průmyslovém regionu a mimo něj. Kromě ukazatelů zdravotního stavu a pohybové aktivity bude zjišťována vyváženost ekonomických přínosů průmyslové činnosti na jedné straně a ztrát způsobených na životním prostředí a zdraví obyvatel na straně druhé.