Projekty

Název:Nekonvenční environmentální ligandy Ah receptoru a jejich komplexní účinky in vitro
Číslo:GA21-00533S
Řešitel:RNDr. Miroslav MACHALA, CSc.
Poskytovatel:Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2023
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA21-00533S
Popis:Polycyklické (PAU) i heterocyklické aromatické uhlovodíky (HAU), a jejich alkylované a oxoderiváty, jsou významné environmentální polutanty, avšak naše současné poznatky o jejich toxických účincích jsou většinou omezeny na malý soubor nesubstituovaných PAU, zahrnutých v monitorovacích programech. Navrhovaný projekt má za cíl získat nové poznatky zejména o interakcích opomíjených či nově identifikovaných skupin polyaromatických kontaminantů s receptorem pro aromatické uhlovodíky (AhR), zejména s lidským AhR; jejich dosud neprozkoumaný dopad na jaderné receptory PXR a CAR, klíčové transkripční regulátory metabolismu xenobiotik a endogenního metabolismu; a jejich komplexní účinky na cílové buňky, zejména na buněčný energetický metabolismus. S využitím baterie in vitro testů a detailní analýzy molekulárních mechanismů účinku, spolu s cílenou chemickou analýzou komplexních environmentálních vzorků, očekáváme, že projekt přinese významné poznatky pro evaluaci toxicity PAU/HAU, a to zejména v souvislosti s těmi toxickými mechanismy účinku, které mohou narušovat metabolismus.