Projekty

Název:Mechanismy karcinogenních procesů v normálních a transformovaných bronchiálních buněčných modelech po expozici aromatickými toxikanty z ovzduší
Číslo:GA19-25365S
Řešitel:Mgr. Martina HÝŽĎALOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2021
Příjemce:
Spolupříjemce:
CEP:https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA19-25365S
Popis:Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a persistentní sloučeniny dioxinového typu (DLCs) patří mezi nejvýznamnější environmentální toxikanty a plíce představují jeden z jejich hlavních cílových orgánů. Přes existenci velkého množství in vivo a in vitro studií nejsou mechanismy toxicity a karcinogenity PAU a DLCs v respiračním systému dobře charakterizovány. Chronická expozice PAU přispívá k vývoji negenotoxických toxicity dioxinového typu včetně promoce a progrese plicních karcinomů. Chemicky indukovaná karcinogeneze zahrnuje řadu strategií, které mohou transformované buňky použít a které jim dovolují přežívání a získání adaptačních výhod oproti normálním buňkám. Komplexní hodnocení změn genové exprese, parametrů buněčné populace (buněčný cyklus, proliferace); formování a uvolňování extracelulárních vesiklů nám umožní porovnat efekty PAU a DLCs v normálních a transformovaných buňkách respiračního traktu a identifikovat nové vhodné biomarkery toxicity dioxinového typu a/nebo AhR-závislé genotoxicity.