Veterináři z Mongolska

Výzkumné instituce v resortu Ministerstva zemědělství ČR pomáhají mongolským veterinářům

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. je realizátorem projektu zaměřeného na mezinárodnění spolupráci pro pomoc mongolským veterinářům. Tento projekt je finančně podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s českým velvyslanectvím v Mongolsku.

V mongolském chovu dobytka je častým jevem špatný zdravotní stav zvířat a šíření nemocí. Děje se tak v důsledku horší dostupnosti veterinárních služeb, nesprávného ošetřování nemocných zvířat a nevhodných hygienických podmínek. Dramatická urbanizace a změna klimatu dále přispívá k tlaku na zdraví zvířat v centrální Asii, říká doc. Radko Rajmon ze Státní veterinární správy.

„Projekt řeší vytvoření podmínek pro zlepšení situace prostřednictvím vzdělávání a školení mongolského odborného personálu v oboru veterinárního lékařství. Na základě získaných znalostí, doporučení, know-how a seznámení se s vybranou veterinární stanicí v Česku si mongolská strana sama vybuduje první modelovou veterinární záchrannou stanici v Mongolsku a uvede ji do provozu.“ říká odborný garant projektu dr. Jan Bernardy.

Důležitým aspektem bude například individuální evidence hospodářských zvířat spojená s jejich značkováním, které bylo donedávna opomíjeno... - dodává doc. Soňa Šlosárková, odborník na chov skotu.

Dr. Csölle Putzová z Centra pro transfer technologií a projektovou podporu popisuje: „V rámci týdenní intenzivní spolupráce proběhnou odborné přednášky předních českých odborníků v oblasti zdraví hospodářských zvířat a jejich chovu, praktické návštěvy farem, chovů, státních organizací a také výrobců léčiv a technologií pro vybavení záchranných stanic a chovů.
Součástí návštěv je i představení některých českých firem v oboru – např. Bioveta, a.s., LabMediaservis, s.r.o. v Jaroměři a V. RACEK, zemědělské technologie s.r.o.“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zemědělská produkce tvoří 16,5 % mongolského HDP a odvětví zaměstnává 27,7 % práce – schopné populace, 60 mil. ks dobytka (kam kromě hovězího a koní patří ve větší míře ovce a kozy, také velbloudi) obhospodařuje zhruba 120 000 pasteveckých rodin. Chov dobytka a navazující mlékárenský a masný průmysl generují 70 % produkce celého odvětví. V současnosti mongolská vláda čelí značným problémům při zajištění potravinové bezpečnosti země. Hlavní problém, kterému Mongolsko v souvislosti s potravinovým zabezpečením čelí, je cenová dostupnost potravin. Děje se tak v důsledku narušení globálního dodavatelského řetězce a válce na Ukrajině. Zvýšení domácí produkce potravin je s ohledem na geografické reálie a klimatické podmínky Mongolska nesnadný, ale zcela nezbytný úkol. V mongolském chovu dobytka je častým jevem špatný zdravotní stav zvířat a šíření nemocí. Děje se tak v důsledku nedostupnosti veterinárních služeb, nesprávného ošetřování nemocných zvířat a nevhodných hygienických podmínek. Zvířata, která mají neinfekční onemocnění, vyžadují značnou péči a dlouhou dobu ošetřování, což pastevce odvádí od jejich dalších denních povinností a působí jim ekonomické ztráty. V důsledku nízké kvalifikovanosti veterinářů a nedostatečné informovanosti pastevců o správných postupech pomoci zraněným nebo jinak nemocným zvířatům, jsou mnohdy zbytečně používána různá nevhodná léčiva a léčebné preparáty. Důvodem těchto neodborných postupů je nedostatečná informovanost, znalosti a dovednosti místních veterinářů, zejména pak těch mladších, kteří nemají dostatek možností získat potřebné zkušenosti např. od starších. Zároveň chybí veterinární centrum pro léčbu zvířat s neinfekčními onemocněními, možnosti školení pro veterinář e, další výzkum atd. Mongolská strana má zájem situaci řešit a očekává pomoc od českých expertů, předání odborných znalostí, zkušeností a know-how, aby mohla zřídit první veterinární léčebné centrum (první modelovou záchrannou veterinární stanici) v Mongolsku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizací projektu se předpokládá především prohloubení odborných znalostí mongolských veterinářů, podporu zavádění nových technologií, formou školení, konzultací, praktických cvičení atp. Dále se očekává růst počtu nových pracovních příležitostí, posílení znalostí a dovedností pastevců, jak správně pečovat o hospodářská zvířata a o jejich zdraví, snížení úmrtnosti hospodářských zvířat na jiná než neinfekční onemocnění a zvýšení produktivity jejich chovů říká dr. Arnošt Marks, odborník na mongolské pastevectví a ekonomiku.

Jeden z účastníků školení pan Bolor-Erdene Bataar nám k tomu řekl: „Jsme rádi, že se můžeme takového projektu zúčastnit a děkujeme realizátorům a poskytovateli finanční podpory. Naší ambicí je přispět ke zrychlení přechodu od tradičního kočovného způsobu chovu zvířat ke způsobu faremnímu, který usnadní chovatelskou i veterinární péči o chovaná zvířata. Snažíme se zde porozumět vašemu způsobu zdravotní kontroly stád, abychom mohli v Mongolsku účinněji bránit šíření nemocí jako je např. brucelóza a od roku 2008 opět lokálně i slintavka a kulhavka. Chceme k tomuto získat také podporu politickou, protože by to mělo být spojeno se zvýšením kvality produkovaných potravin pro naše obyvatele.“

V rámci dalšího pokračování v programu účastníci navštíví Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. a Státní veterinární zprávu v Praze.

Fotodokumentace:

Mongolci Kolaz 346x182