Hodnocení výsledků vědecké činnosti na VÚVeL

Hodnocení výsledků vědecké činnosti na VÚVeL

Začátek nového roku je ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. časem hodnocení výsledků dosažených v rámci Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) na období let 2018 až 2022. Projekt DKRVO je realizován formou institucionálního financování.

VÚVeL byl zřízen Ministerstvem zemědělství jako veřejná výzkumná instituce s cílem přispívat k rozvoji vědeckých oborů veterinárního lékařství, veterinární hygieny a ekologie a příbuzných biomedicínských, zemědělských a potravinářských věd a zajišťování úkolů vyplývajících z potřeb zemědělství, životního prostředí a rozvoje venkova při ochraně zdraví zvířat a lidí. Tomu je přizpůsobena struktura tohoto projektu a pokrývá všechny odborné aktivity pracovníků ústavu. Byly prezentovány průběžné výsledky za rok 2021 u 17 výzkumných záměrů.

Veřejnou rozpravu zahájil doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D., vedoucí oddělení Mikrobiologie a antimikrobilání rezistence, který nejprve zhodnotil plnění jednotlivých klíčových ukazatelů a jejich vývoj v posledních letech. Pohovořil o významu kvalitní publikační činnosti, vzniku patentů a aplikovaných výsledků, a zvláště podtrhnul souvislý růst smluvního výzkumu.

Výsledky za rok 2021 vznikly v rámci 17 výzkumných záměrů. Mezi ty významné z hlediska aktuální potřeby patří bezesporu metodika pro analýzu odpadních vod na přítomnost viru COVID-19, díky které možné predikovat infekční nálož ve sledované oblasti. Dalších neméně významných výsledků bylo dosaženo v rámci zoonóz, chorob přenosných ze zvířete na člověka, a to zejména v oblasti výzkumu vysoce účinných monoklonálních protilátek na klíšťovou encefalitidu, které fungují jako okamžitá prevence i jako lék. V oblasti virologie se vědeckým pracovníkům podařilo popsat specifickou protilátku proti COVID-19. Tyto výsledky byly publikovány v prestižním vědeckém časopise Nature.

Oponent projektu prof. MVDr. František Treml, CSc. z Veterinární univerzity Brno ve svém oponentském posudku vyjádřil spokojenost s dosaženými výsledky a s jejich směřováním na aktuální potřeby.

Na závěr MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. ředitel ústavu, zdůraznil fakt, že bylo dosaženo velmi vysokého počtu výstupů – a to jak publikačních, tak v určitém rozsahu i aplikovaných, a dodal „Nárůst objemu smluvního výzkumu znamená nárůst přenosu nových poznatků do praxe a prohloubení vztahu s aplikační sférou, což je jeden z pilířů pro hodnocení společenské relevance ústavu. Děkuji všem, kteří k tomuto výsledku přispěli“.

 

Prezentace zde

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká republika

MVDr. Martin ŠANDA
PR Manager
Mob:+420 775 405 497
E-mail: sanda@vri.cz